11:08 EST Thứ hai, 06/02/2023

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên và sinh viên về chất lượng phục vụ của thư viện trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2013

Thứ hai - 14/04/2014 04:12
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013
 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
 PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN;
SINH VIÊN K35, K36, K37 VÀ K38
VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
 
I. Lý do thực hiện khảo sát
          1. Tự đánh giá về chất lượng phục vụ của thư viện trường ĐHSP Hà Nội 2. Nắm bắt các hoạt động liên quan cũng như các ý kiến góp ý của người sử dụng thư viện, từ đó có sự điều chỉnh kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
          2. Đây là một trong những yêu cầu của công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường đại học. Hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường.

II. Phương pháp tiến hành
            - Đối tượng khảo sát: + Cán bộ, giảng viên các khoa, bộ môn
                                                     + Sinh viên K35, K36, K37 và K38.
            - Phương pháp thực hiện: Khảo sát chủ yếu thông qua các phiếu khảo sát gửi về các khoa, bộ môn. Phiếu khảo sát được thiết kế gồm 13 câu hỏi về tất cả các mặt liên quan đến chất lượng phục vụ của thư viện trường ĐHSP Hà Nội 2 đối với người sử dụng. Tùy theo nội dung của từng câu hỏi mà có các mức độ khảo sát ý kiến khác nhau.
            - Thời gian thực hiện khảo sát:  Từ 4/2013 - 11/2013.
            - Các yêu cầu khi thực hiện khảo sát:
            + Việc thực hiện khảo sát phải được triển khai rộng rãi đến tất cả các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.
            + Nội dung khảo sát phải đánh giá được các mục đích đề ra.
            + Việc thực hiện khảo sát phải nghiêm túc, đúng tiến độ.
            - Mẫu phiếu khảo sát:
            Trên cơ sở tham khảo các mẫu phiếu khảo sát về người học của trường Đại học Cần Thơ, trường ĐH Quốc gia Hà Nội, dựa trên tình hình thực tế tại trường ĐHSP Hà Nội 2, chúng tôi đã xây dựng mẫu phiếu lấy ý kiến nhận xét của cán bộ, giảng viên và sinh viên về chất lượng phục vụ của thư viện với 13 câu hỏi có nội dung như sau:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

Phiếu có 02 trang
Mã số phiếu
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
         Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2013
 
PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA SINH VIÊN
VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
 
Tên sinh viên: …………………………………Mã sinh viên:…………...
Khóa học: ……-…… Lớp: ……………………Khoa: ................................
Ngày khảo sát:  … / … / …
Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện Trường ĐHSP Hà Nội 2, đề nghị anh (chị) đưa ra ý kiến bằng cách tích X vào các ô tương ứng mà anh (chị) cho là phù hợp.
1 Bạn đến thư viện với mục đích gì?                                                                           
  a) Để mược sách, tài liệu chuyên môn.  
b) Để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…  
c) Để đọc, học tập và nghiên cứu tại thư viện.  
d) Để gặp gỡ, hợp tác với một hay một nhóm người nào đó.  
e) Lý do khác (ghi cụ thể): …………………………………………………….  
2 Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là gì?  
  a) Là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo.  
b) Là nơi tập trung, trao đổi, cộng tác với người khác để mở rộng vốn hiểu biết hay giải quyết một vấn đề cụ thể.  
c) Là nơi đọc sách, giải trí.  
d) Lý do khác (ghi cụ thể): ……………………………………………………..  
3 Bạn có muốn thư viện Trường hoạt động theo hình “thức thư viện mở” ( tự chọn sách, tài liệu,…) không?
  a) Có  
b) Không  
c) Không có ý kiến  
4 Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không?  
  a) Có  
b) Không  
5 Bạn mong muốn những dịch vụ nào có trong thư viện của Trường?  
  a) Mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo  
b) Mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…)  
c) Dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí).  
d) dịch vụ internet (có thu phí).  
e) Dịch vụ khác (ghi rõ dịch vụ theo bạn cần bổ sung thêm): .………………………………………………………………………………….  
6 Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn hay chưa?  
  a) Có  
b) Không  
c) Loại đầu sách cần bổ sung:…………………………………………………...  
7 Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật hay không?  
  a) Có  
b) Không  
8 Theo bạn, yếu tố nào sau đây của phòng đọc trong thư viện chưa phù hợp?  
  a) Diện tích  
b) Nhiệt độ  
c) Ánh sáng  
d) Ý kiến khác: ………………………………………………………………….  
9 Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa?  
  a) Hợp lý  
b) Chưa hợp lý  
c) Ý kiến khác:…………………………………………………………………..  
10 Số lượng sách bạn mượn được trong một lần, theo bạn là:  
  a) Đủ  
b) Chưa đủ  
c) Quá ít  
11 Bạn đánh giá như thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư?  
  a) Rất tốt  
b) Tốt  
c) Trung bình  
d) Cần cải thiện  
12 Theo bạn, nghiệp vụ của các cán bộ thư viện là như thế nào?  
  a) Rất tốt  
b) Tốt  
c) Trung bình  
d) Chưa tốt lắm  
13 Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện hay không?  
  a) Rất hài lòng  
b) Hài lòng  
c) Không hài lòng  
d) Rất không hài lòng  
  • Những ý kiến góp ý khác:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................................................
Cám ơn sự hợp tác giúp đỡ của anh (chị)!
 
Trên cơ sở thống nhất các nội dung trên Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD đã tiến hành triển khai và thực hiện khảo sát công tác sinh viên theo các quy trình sau:
a. Bước 1: Gặp lãnh đạo và trợ lý tổ chức của các khoa, bộ môn
            Trung tâm đã tiến hành gặp các lãnh đạo và trợ lý tổ chức của các khoa để trao đổi với các lãnh đạo, trợ lý tổ chức để thực hiện khảo sát này.
b. Bước 2: Thống kê danh sách cán bộ, giảng viên ở các khoa, bộ môn; toàn bộ sinh viên trong trường
- Đối với khảo sát cán bộ, giảng viên: Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD liên hệ với các lãnh đạo khoa, bộ môn để lập danh sách cán bộ, giảng viên của từng đơn vị.
- Đối với khảo sát ý kiến nhận xét của sinh viên:
+ Trợ lý tổ chức các khoa đã tiến hành gặp gỡ các Bí thư chi đoàn, các lớp trưởng của các khối để tiến hành trao đổi về ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc khảo sát này. Tại buổi gặp gỡ, Bí thư chi đoàn và lớp trưởng các lớp đã thống nhất phương án là đầu mối phụ trách khảo sát các thành viên trong lớp mình.
+  Trung tâm đã kết hợp với các khoa để tiến hành thống kê lập danh sách của toàn bộ sinh viên từng khối, từng lớp và tiến hành gửi các phiếu khảo sát đến tận tay sinh viên.
c. Bước 3: Thu thập các phiếu khảo sát để tiến hành phân tích, xử lý số liệu
Trung tâm kết hợp với các khoa, bộ môn để tiến hành nhận bàn giao phiếu khảo sát (có biên bản bàn giao). Tập trung lại để tiến hành phân tích, xử lý số liệu.
d. Bước 4: Phân tích, xử lý số liệu và viết báo cáo
         Trên cở sở các phiếu được khảo sát Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thực hiện việc thống kê các dữ liệu và tiến hành phân tích đánh giá và đưa ra các đề xuất kiến nghị với Nhà trường.

III. Quá trình tiếp nhận và xử lý số liệu
            - Thời gian gửi phiếu khảo sát từ tháng 4/2013 đến 11/2013. Kết quả thu được như sau:
+ Cán bộ, giảng viên: 293 phiếu
+ K35: 1.666 phiếu       
+ K36: 1674 phiếu
+ K37: 1833 phiếu
+ K38: 2169 phiếu
            - Những phiếu khảo sát trên được tập hợp thông qua cán bộ tổ chức các khoa, Ban cán sự lớp nên độ tin cậy của các phiếu khảo sát tương đối cao.
            - Từ các phiếu khảo sát được gửi về, cán bộ Trung tâm đã tiến hành phân loại từng phiếu theo các lớp, các khóa học được khảo sát,… từ những sự phân loại này chúng tôi tiến hành các thao tác thống kê số liệu, vẽ các biểu đồ phân tích, nhận định đồng thời đưa ra các giải pháp kiến nghị đối với lãnh đạo Nhà trường.

IV. Công cụ xử lý số liệu
             Quá trình phân tích, xử lý số liệu được tiến hành trên phần mềm SPSS Version 20.0. Đây là một sản phẩm phần mềm chuyên ngành thống kê (viết tắt của cụm từ Statistical Products for the Social Services: có nghĩa là các sản phẩm thống kê cho các dịch vụ xã hội), SPSS là một hệ thống phần mềm thống kê toàn diện được thiết kế để thực hiện tất cả các bước trong các phân tích thống kê từ những thông kê mô tả (liệt kê dữ liệu, lập đồ thị) đến thống kê suy luận (tương quan, hồi quy…). Trong Kiểm định chất lượng ở trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, SPSS được sử dụng phổ biến nhất trong thống kê, khảo sát xã hội học.

V.  Nhận định - Đánh giá về quá trình tiến hành khảo sát
           Trong quá trình thực hiện khảo sát, Trung tâm đưa ra một số nhận định như sau:
·      Thuận lợi:
- Trung tâm nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Giám hiệu và các đơn vị có liên quan trong Nhà trường.
- Sự tận tâm và có tinh thần trách nhiệm của các cán bộ thực hiện công tác khảo sát.
- Từ những số liệu khảo sát trên trong thời gian tới sẽ có những hướng điều chỉnh về công tác sinh viên nhằm nâng cao chất lượng Công tác sinh viên của Nhà trường.
·      Khó khăn, hạn chế:
- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Trung tâm cũng gặp một số khó khăn, hạn chế không nhỏ ảnh hưởng đến kết quả của công tác khảo sát như: Nhiều sinh viên chưa hiểu hết được tầm quan trọng của khảo sát nên việc khảo sát chưa đạt được kết quả cao. Dẫn đến kết quả phân tích chỉ mang tính tổng quan là chủ yếu, độ chi tiết tuyệt đối chưa cao.
- Lực lượng thực hiện khảo sát còn mỏng và chưa chuyên nghiệp.
·      Định hướng khắc phục và thực hiện trong những lần khảo sát sau:
- Tiếp tục tận dụng sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Giám hiệu, của các đơn vị trong trường, cũng như sự nhiệt tình, quan tâm của các sinh viên trong Trường.
- Cần xây dựng kế hoạch khảo sát sinh viên trong trường định kỳ, thường xuyên.
- Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến.

VI. Kết quả khảo sát
- Nội dung khảo sát được thực hiện chủ yếu với các nội dung trọng tâm sau:
            + Những nội dung liên quan đến các hoạt động của thư viện đáp ứng các nhu cầu cho người sử dụng trong Trường.
            + Những ý kiến đóng góp của người sử dụng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện trường.

1. Cán bộ, giảng viên (có báo cáo chi tiết kèm theo)
         - Tổng số phiếu khảo sát được từ cán bộ, giảng viên của 11 khoa và 01 bộ môn trực thuộc là 293 phiếu.
Stt Nội dung khảo sát đáng chú ý Kết quả Nhận xét
1 Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? Có: 256 phiếu (87.4%) Như vậy đa số cán bộ, giảng viên đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau.
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? Có:  39 phiếu (13.3%)
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? Có: 48 phiếu (16.4%)
Bạn đến thư viện để hợp tác với một hay một nhóm người nào đó? Có: 16 phiếu (5.5%)
2 Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? Có: 259 phiếu (88.4%) Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ.
3 Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? Có: 273 phiếu (93.2%)  
4 Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? Có: 229 phiếu (78.2%)
Không: 48 phiếu (16.4%)
Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến cán bộ, giảng viên chưa được rộng khắp, đầy đủ.
5 Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? Có: 255 phiếu (87.0%) Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu và internet (có thu phí) trong thư viện của trường.
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? Có: 106 phiếu (36.2%)
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? Có: 99 phiếu (33.8%)
Bạn muốn có dịch vụ internet (có thu phí) ở trong thư viện? Có: 59 phiếu (20.1%)
6
Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? Có: 132 phiếu (47.7%)
Không: 134 phiếu (48.4%)
Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu của người cán bộ, giảng viên.
Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? Có: 204 phiếu (75.3%)
7 Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? Có: 58 phiếu (19.8%)
Chưa: 235 phiếu (80.2%)
Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. Còn yếu tố ánh sángnhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc.
8 Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? Hợp lý: 232 phiếu (81.7%)
Chưa hợp lý: 49 phiếu (17.3%)
 
9 Số lượng sách bạn mượn được trong một lần đã đủ chưa? Đủ: 140 phiếu (49.6%)
Chưa đủ: 120 phiếu (42.6%)
 
10 Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? Rất tốt + Tốt: 237 phiếu (82.6%) Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện.
11 Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? Rất tốt + Tốt: 241 phiếu (84.2%)
12 Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? Rất hài lòng + Hài lòng: 270 phiếu (84.0%)

2. K35 (có báo cáo chi tiết kèm theo)
          - Tổng số phiếu khảo sát được từ sinh viên K35 là 1666 phiếu.
Stt Nội dung khảo sát đáng chú ý Kết quả Nhận xét
1 Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? Có: 1062 phiếu (63.7%) Như vậy đa số sinh viên đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau.
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? Có: 259 phiếu (15.5%)
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? Có: 560 phiếu  (33.6%)
Bạn đến thư viện để hợp tác với một hay một nhóm người nào đó? Có: 70 phiếu (4.2%)
2 Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? Có: 1445 phiếu (86.7%) Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ.
3 Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? Có: 1454 phiếu (87.6%)  
4 Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? Có: 1399 phiếu (84.6%) Không: 254 phiếu(15.4%) Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến sinh viên chưa được rộng khắp, đầy đủ.
5 Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? Có: 1153 phiếu (69.2%) Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu và internet (có thu phí) trong thư viện của trường.
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? Có: 578 phiếu (34.7%)
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? Có: 225 phiếu (13.5%)
Bạn muốn có dịch vụ internet (có thu phí) ở trong thư viện? Có: 131 phiếu (7.9%)
6
Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? Có: 1097 phiếu (67.3%) Không: 456 phiếu
(28.0%)
Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu của sinh viên.
Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? : 1224 phiếu (75.7%)
7 Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? : 1159 phiếu (69.6%)
Chưa: 507 phiếu (30.4%)
Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. Còn yếu tố ánh sáng và nhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc.
8 Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? Hợp lý: 1203 phiếu (73.9%)  
9 Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? Rất tốt + Tốt: 1194 phiếu (73.2%) Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện
10 Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? Rất tốt + Tốt: 1237 phiếu (75.8%)
11 Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? Rất hài lòng + Hài lòng: 1418 phiếu (86.9%)

3. K36 (có báo cáo chi tiết kèm theo)
              - Tổng số phiếu khảo sát được từ sinh viên K36 là 1674 phiếu.
Stt Nội dung khảo sát đáng chú ý Kết quả Nhận xét
1 Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? Có: 1138 phiếu (68%) Như vậy đa số cán bộ, giảng viên đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau.
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? Có:  276 phiếu (16.5%)
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? Có: 766 phiếu (45.8%)
2 Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? Có: 1477 phiếu (88.2%) Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ.
3 Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? Có: 1600 phiếu (95.6%)  
4 Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? Có: 1492 phiếu (89.1%)
Không: 182 phiếu(10.9%)
Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến sinh viên K36 là tương đối đầy đủ, rộng khắp.
5 Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? Có: 1341 phiếu (80.1%) Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu và internet (có thu phí) trong thư viện của trường.
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? Có: 710 phiếu (42.4%)
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? Có: 330 phiếu (19.7%)
6
Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? Có: 1090 phiếu (65.1%)
Không: 493 phiếu (29.5%)
Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được 65.1% nhu cầu của sinh viên K36.
7 Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? Có: 1305 phiếu (78%)
8 Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? Có: 322 phiếu (19.2%)
Chưa: 1352 phiếu (80.8%)
Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. Còn yếu tố ánh sángnhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc.
9 Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? Hợp lý: 1382 phiếu (82.6%)
Chưa hợp lý: 275 phiếu (16.4%)
 
10 Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? Rất tốt + Tốt: 1143 phiếu (68.3%) Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện.
11 Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? Rất tốt + Tốt: 1227 phiếu (73.3%)
12 Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? Rất hài lòng + Hài lòng: 1423 phiếu (85%)

4. K37 (có báo cáo chi tiết kèm theo)
            - Tổng số phiếu khảo sát được từ sinh viên K37 là 1833 phiếu.
Stt Nội dung khảo sát đáng chú ý Kết quả Nhận xét
1 Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? Có: 1207 phiếu (65.8%) Như vậy đa số sinh viên đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau.
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? Có: 326 phiếu (17.8%)
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? Có: 573 phiếu (31.3%)
Bạn đến thư viện để hợp tác với một hay một nhóm người nào đó? Có: 139 phiếu (7.6%)
2 Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? Có: 1467 phiếu (80.0%) Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ.
3 Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? Có: 1649 phiếu (90.0%)  
4 Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? Có: 1537 phiếu (83.9%)
Không: 295 phiếu(16.1%)
Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến sinh viên chưa được rộng khắp, đầy đủ.
5 Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? Có: 1305 phiếu (71.2%) Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu và internet (có thu phí) trong thư viện của trường.
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? Có: 555 phiếu (30.3%)
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? Có: 259 phiếu (14.1%)
Bạn muốn có dịch vụ internet (có thu phí) ở trong thư viện? Có: 241 phiếu (13.1%)
6
Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? Có: 1264 phiếu (70.7%); Không: 487 phiếu(27.2%) Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu của sinh viên.
Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? Có: 1400 phiếu (78.3%)
7 Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? - Có phù hợp: 509 phiếu (27.8%);
- Chưa phù hợp:  1324 phiếu (72.2 %)
Đa số ý kiến cho rằng yếu tố Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho người đọc; còn yếu tố ánh sángnhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc.
8 Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? - Hợp lý: 1408 phiếu (78.7%)
- Chưa hợp lý: 339 phiếu (19.0%)
 
9 Số lượng sách bạn mượn được trong một lần đã đủ chưa? - Đủ: 984 phiếu (55.1%)
- Chưa đủ: 672 phiếu (37.6%)
 
10 Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? Rất tốt + Tốt: 1412 phiếu (78.9%) Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện.
11 Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? Rất tốt + Tốt: 1469 phiếu (82.1%)
12 Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? Rất hài lòng + Hài lòng: 1572 phiếu (87.9%)

5. K38 (có báo cáo chi tiết kèm theo)
          - Tổng số phiếu khảo sát được từ sinh viên K38 là 2169 phiếu.
Stt Nội dung khảo sát đáng chú ý Kết quả Nhận xét
1 Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? Có: 1269 phiếu (58.5%) Như vậy đa số sinh viên K38 đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau.
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? Có:  476 phiếu (21.9%)
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? Có: 827 phiếu (38.1%)
Bạn đến thư viện để hợp tác với một hay một nhóm người nào đó? Có: 144 phiếu (6.6%)
2 Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? Có: 1648 phiếu (76%) Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ.
3 Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? Có: 1862 phiếu (85.9%)  
4 Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? Có: 1748 phiếu (80.6%)
Không: 421 phiếu(19.4%)
Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến cán bộ, giảng viên chưa được rộng khắp, đầy đủ.
5 Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? Có: 1517 phiếu (69.9%) Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện của trường.
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? Có: 699 phiếu (32.2%)
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? Có: 247 phiếu (11.4%)
6
Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? Có: 1536 phiếu (70.8%) Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được 70.8% nhu cầu của sinh viên K38.
Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? Có: 1771 phiếu (81.7%)
7 Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? - Chưa phù hợp: 1513 phiếu (69.8%) Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. Còn yếu tố ánh sángnhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc.
8 Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? - Hợp lý: 1712 phiếu (79.0%)
- Chưa hợp lý: 434 phiếu (20.0%)
 
9 Số lượng sách bạn mượn được trong một lần đã đủ chưa? - Đủ: 1190 phiếu (54.9%)
- Chưa đủ: 978 phiếu (45.1%)
 
10 Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? Rất tốt + Tốt: 1783 phiếu (82.2%) Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện.
11 Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? Rất tốt + Tốt: 1811 phiếu (83.5%)
12 Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? Rất hài lòng + Hài lòng: 1983 phiếu (91.5%)

6. Kết luận
- Qua khảo sát ý kiến nhận xét của cán bộ, giảng viên và sinh viên về chất lượng phục vụ của thư viện trường ĐHSP Hà Nội 2 chúng tôi đưa ra những nhận xét sau:
+ Đa số người sử dụng đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau như để đọc sách, học tập, nghiên cứu hoặc là làm việc nhóm,…
+ Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến cán bộ, giảng viên và sinh viên chưa được rộng khắp, đầy đủ nên vẫn còn tỷ lệ nhất định cho ý kiến là chưa nhận được tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện.
+ Các đầu sách trong thư viện về cơ bản đang đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người học. Các tài liệu thường xuyên được cập nhật.
+ Đa số ý kiến nhận xét đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện.

7.      Kiến nghị
Từ những kết quả khảo sát thu được, chúng tôi đưa ra các kiến nghị sau:
 - Nhà trường xem xét ý kiến cho thư viện hoạt động dưới dạng “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…).
 - Triển khai phổ biến đầy đủ, rộng khắp tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến từng cá nhân trong toàn trường.
 - Mở rộng phòng đọc trong thư viện để đáp ứng đủ nhu cầu cho người đọc.
 - Xem xét mở dịch vụ in ấn – photo tài liệu (có thu phí) tại thư viện Nhà trường.
 - Tăng cường các đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thường xuyên cập nhật các tài liệu, sách tham khảo.

VII. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi từ SV trong những năm tiếp theo
          - Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD kết hợp với Trung tâm Tin học & TBKT lên kế hoạch khảo sát trực tuyến trên mạng internet về 2 nội dung là “Công tác sinh viên” và “Chất lượng phục vụ của thư viện” Trường ĐHSP Hà Nội 2 tại địa chỉ website: http://www.hpu2.edu.vn/.
Đối tượng, thời gian khảo sát:
         + Sinh viên năm thứ nhất, khảo sát vào tháng 3 hàng năm. Vì khi đó sinh viên đã học được gần 1 năm học, đã đưa ra được ý kiến phản hồi có ý nghĩa thống kê xã hội học. Tiếp đó, khi sinh viên đến năm thứ 4 lại tiến hành lấy ý kiến phản hồi để so sánh sự khác nhau giữa 2 kết quả. Từ đó, tìm ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng của “Công tác sinh viên” và “Chất lượng phục của thư viện” Trường ĐHSP Hà Nội 2.
          + Sinh viên năm thứ tư, khảo sát vào tháng 10 hàng năm. Vì: sinh viên năm thứ tư đã trải qua 4 năm học tại Nhà trường, sẽ cho những ý kiến phản hồi đầy đủ và có chất lượng nhất. Đồng thời, khi xuất hiện các kết quả khảo sát “bất thường” từ sinh viên như: các ý kiến phản hồi giống nhau ở tất cả các câu khảo sát; không đưa ra ý kiến phản hồi; bỏ quá 50% câu hỏi không trả lời; hoặc trả lời không trên tinh thần góp ý, làm ảnh hưởng đến kết quả khảo sát thì có thời gian để kiểm tra, xử lý các sinh viên vi phạm.
 

               
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 1743

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8578

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078933