11:19 EST Thứ hai, 06/02/2023

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến phản hồi từ người học về Công tác sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2013

Thứ hai - 14/04/2014 04:03
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013
 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
 PHIẾU HỎI Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ SINH VIÊN K35, K36, K37, K38
VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
 
I. Lý do thực hiện khảo sát
          1. Tự đánh giá công tác sinh viên của trường ĐHSP Hà Nội 2. Nắm bắt các hoạt động liên quan cũng như các ý kiến góp ý của sinh viên, từ đó có sự điều chỉnh kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
          2. Đây là một trong những yêu cầu của công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường đại học. Hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường.
II. Phương pháp tiến hành
            - Đối tượng khảo sát: Sinh viên K35, K36, K37 và K38.
            - Phương pháp thực hiện: Khảo sát chủ yếu thông qua các phiếu khảo sát gửi về các khoa. Phiếu khảo sát được thiết kế gồm 33 câu hỏi về tất cả các mặt liên quan đến công tác sinh viên của trường ĐHSP Hà Nội 2 với 4 mức độ đánh giá:
                                          + Mức 1: Không đồng ý
                                          + Mức 2: Phân vân
                                          + Mức 3: Đồng ý
                                          + Mức 4: Hoàn toàn đồng ý
            - Thời gian thực hiện:  Từ 4/2013 - 11/2013.
- Các yêu cầu khi thực hiện khảo sát:
            + Việc thực hiện khảo sát phải được triển khai rộng rãi đến tất cả sinh viên trong trường.
            + Nội dung khảo sát phải đánh giá được các mục đích đề ra.
            + Việc thực hiện khảo sát phải nghiêm túc, đúng tiến độ.
- Mẫu phiếu khảo sát:
             Trên cơ sở tham khảo các mẫu phiếu khảo sát về người học của trường ĐHSP Huế, trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, dựa trên tình hình thực tế tại trường ĐHSP Hà Nội 2, chúng tôi đã xây dựng mẫu phiếu khảo sát người học về Công tác sinh viên với 33 câu hỏi có nội dung như sau:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

Phiếu có 02 trang
Mã số phiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2013
 
PHIẾU HỎI Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
Tên sinh viên:………………………………Mã sinh viên:.……………
Khóa học:……-……  Lớp: ……………… Khoa: ……………………..
Ngày khảo sát:  …/ …/ …
Để nâng cao chất lượng công tác sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2, đề nghị  anh (chị) đưa ra ý kiến bằng cách tích X vào ô tương ứng mà anh (chị) cho là phù hợp.
1 = không đồng ý  3 = đồng ý
2 = phân vân  4 = hoàn toàn đồng ý
(Ghi chú: 1 là mức đánh giá thấp nhất; 4 là mức đánh giá cao nhất)
Stt Nội dung khảo sát Trả lời
      1         2         3         4
1 Tuần giáo dục chính trị đầu khóa học giúp sinh viên hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên.        
2 Công tác giáo dục quốc phòng giúp sinh viên nắm được kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật trong quân sự.        
3 Công tác giáo dục Quốc phòng giúp sinh viên nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.        
4 Các hoạt động ngoại khóa như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi,… rất có ý nghĩa với sinh viên.        
5 Các hoạt động văn nghệ do khoa/trường tổ chức có tác dụng thiết thực rèn luyện chính trị tư tưởng cho sinh viên.        
6 Các hoạt động thể dục, thể thao do khoa/ trường tổ chức có tác dụng thiết thực rèn luyện thể chất cho sinh viên.        
7 Việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên ở lớp được thực hiện dân chủ và công bằng.        
8 Việc xét điểm rèn luyện ở khoa/trường được thực hiện chính xác, công bằng, khách quan.        
9 Sinh viên được phổ biến rõ ràng về chế độ khen thưởng, kỷ luật của khoa/trường.        
10 Việc thực hiện công tác khen thưởng, xử lý kỷ luật ở khoa được thực hiện công khai, chính xác, công bằng, đúng đối tượng và kịp thời.        
11 Việc thực hiện công tác khen thưởng, xử lý kỷ luật ở trường được thực hiện công khai, chính xác, công bằng, đúng đối tượng và kịp thời.        
12 Việc vay vốn hỗ trợ học tập của sinh viên được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, đúng nguyên tắc.        
13 Các chế độ chính sách của sinh viên được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận lợi cho sinh viên.        
14 Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của sinh viên được khoa quan tâm, giải quyết.        
15 Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của sinh viên được trường quan tâm, giải quyết.        
16 Những buổi đối thoại của sinh viên với lãnh đạo khoa/trường được định kỳ thực hiện và có hiệu quả.        
17 Sinh viên dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế của trường khi có yêu cầu.        
18 Việc xét điều kiện để sinh viên được ở ký túc xá (KTX) được thực hiện công bằng, khách quan, đúng quy định.        
19 Sinh viên nội trú được phổ biến rõ ràng về nội quy, quy chế ở KTX.        
20 Tình hình an ninh trật tự ở KTX được đảm bảo.        
21 Việc kết hợp với công an nơi cư trú quản lý sinh viên ngoại trú được thực hiện tốt.        
22 Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.        
23 Sinh viên được hướng dẫn, tư vấn để tiếp cận với những nguồn học bổng ngoài ngân sách.        
24 Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia nghiên cứu khoa học.        
25 Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi trong việc phấn đấu kết nạp Đảng.        
26 Sinh viên được hỗ trợ tìm việc làm thêm trong quá trình học tập.        
27 Hàng năm khoa/trường tổ chức các buổi tư vấn về việc làm cho sinh viên.        
28 Các buổi tư vấn về việc làm của Khoa/Trường tổ chức thực sự có hiệu quả.        
29 Cán bộ phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên nhiệt tình giúp đỡ, giải quyết tốt các công việc cho sinh viên.        
30 Cố vấn học tập nhiệt tình hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.        
31 Trợ lý văn thể/ Trợ lý học tập của khoa thường xuyên quan tâm đến tình hình học tập, tư tưởng, tình cảm của sinh viên.        
32 Cán bộ Văn phòng Đoàn thanh niên của trường quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động phong trào.        
33 Theo anh (chị): Công tác sinh viên của trường thực sự có tác dụng hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện.        
             
  • Những ý kiến góp ý khác:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................................................................
Cám ơn sự hợp tác giúp đỡ của anh (chị)!
 
            Trên cơ sở thống nhất các nội dung trên Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD đã tiến hành triển khai và thực hiện khảo sát công tác sinh viên theo các quy trình sau:
a. Bước 1: Gặp lãnh đạo và trợ lý tổ chức của các khoa
            Trung tâm đã tiến hành gặp các lãnh đạo và trợ lý tổ chức của các khoa để trao đổi với các lãnh đạo, trợ lý tổ chức để thực hiện khảo sát này.
b. Bước 2: Thống kê danh sách toàn bộ sinh viên trong trường
           - Trợ lý tổ chức các khoa đã tiến hành gặp gỡ các Bí thư chi đoàn, các lớp trưởng của các khối để tiến hành trao đổi về ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc khảo sát này. Tại buổi gặp gỡ, Bí thư chi đoàn và lớp trưởng các lớp đã thống nhất phương án là đầu mối phụ trách khảo sát các thành viên trong lớp mình.
           -  Trung tâm đã kết hợp với các khoa để tiến hành thống kê lập danh sách của toàn bộ sinh viên từng khối và tiến hành gửi các phiếu khảo sát đến tận tay sinh viên.
c. Bước 3: Thu thập các phiếu khảo sát để tiến hành phân tích, xử lý số liệu
            Trung tâm kết hợp với các khoa để tiến hành nhận bàn giao phiếu khảo sát sinh từ các khoa (có biên bản bàn giao). Tập trung lại để tiến hành phân tích, xử lý số liệu.
d. Bước 4: Phân tích, xử lý số liệu và viết báo cáo
           Trên cở sở các phiếu được khảo sát Trung tâm thực hiện việc thống kê các dữ liệu và tiến hành phân tích đánh giá và đưa ra các đề xuất kiến nghị với Nhà trường.

III. Quá trình tiếp nhận và xử lý số liệu
            - Thời gian gửi phiếu khảo sát từ tháng 4/2013 đến 11/2013. Kết quả thu được như sau:
                     + K35: 1.663 phiếu       
                     + K36: 1678 phiếu
+ K37: 1819 phiếu
+ K38: 2169 phiếu
            - Những phiếu khảo sát trên được tập hợp thông qua cán bộ tổ chức các khoa, Ban cán sự lớp nên độ tin cậy của các phiếu khảo sát tương đối cao.
            - Từ các phiếu khảo sát được gửi về, cán bộ Trung tâm đã tiến hành phân loại từng phiếu theo các lớp, các khóa học được khảo sát,… từ những sự phân loại này chúng tôi tiến hành các thao tác thống kê số liệu, vẽ các biểu đồ phân tích, nhận định đồng thời đưa ra các giải pháp kiến nghị đối với lãnh đạo Nhà trường.

IV. Công cụ xử lý số liệu
         Quá trình phân tích, xử lý số liệu được tiến hành trên phần mềm SPSS Version 20.0. Đây là một sản phẩm phần mềm chuyên ngành thống kê (viết tắt của cụm từ Statistical Products for the Social Services: có nghĩa là các sản phẩm thống kê cho các dịch vụ xã hội), SPSS là một hệ thống phần mềm thống kê toàn diện được thiết kế để thực hiện tất cả các bước trong các phân tích thống kê từ những thông kê mô tả (liệt kê dữ liệu, lập đồ thị) đến thống kê suy luận (tương quan, hồi quy…). Trong Kiểm định chất lượng ở trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, SPSS được sử dụng phổ biến nhất trong thống kê, khảo sát xã hội học.

V.  Nhận định - Đánh giá về quá trình tiến hành khảo sát
            Trong quá trình thực hiện khảo sát, Trung tâm đưa ra một số nhận định như sau:
·      Thuận lợi:
- Trung tâm nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Giám hiệu và các đơn vị có liên quan trong Nhà trường.
- Sự tận tâm và có tinh thần trách nhiệm của các cán bộ thực hiện công tác khảo sát.
- Từ những số liệu khảo sát trên trong thời gian tới sẽ có những hướng điều chỉnh về công tác sinh viên nhằm nâng cao chất lượng Công tác sinh viên của Nhà trường.
·      Khó khăn, hạn chế:
- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Trung tâm cũng gặp một số khó khăn, hạn chế không nhỏ ảnh hưởng đến kết quả của công tác khảo sát như: Nhiều sinh viên chưa hiểu hết được tầm quan trọng của khảo sát nên việc khảo sát chưa đạt được kết quả cao. Dẫn đến kết quả phân tích chỉ mang tính tổng quan là chủ yếu, độ chi tiết tuyệt đối chưa cao.
- Lực lượng thực hiện khảo sát còn mỏng và chưa chuyên nghiệp.
·      Định hướng khắc phục và thực hiện trong những lần khảo sát sau:
- Tiếp tục tận dụng sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Giám hiệu, của các đơn vị trong trường, cũng như sự nhiệt tình, quan tâm của các sinh viên trong Trường.
- Cần xây dựng kế hoạch khảo sát sinh viên trong trường định kỳ, thường xuyên.
- Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến.
 
VI. Kết quả khảo sát
- Nội dung khảo sát được thực hiện chủ yếu với các nội dung trọng tâm sau:
            + Những nội dung liên quan đến cuộc sống và hoạt động của sinh viên trong Trường.
            + Những ý kiến đóng góp của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng công tác sinh viên trong Trường.

1. K35 (có báo cáo chi tiết kèm theo)
            - Khi khảo sát sinh viên K35 về Công tác sinh viên bằng phiếu hỏi ý kiến với 33 câu khảo sát, thu được 1663 phiếu khảo sát. Nhận thấy, đa số sinh viên đều đưa ra ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý). Số ý kiến đưa ra mức 2 (Phân vân) và mức 1 (Không đồng ý) là không nhiều, đặc biệt số lượng ý kiến đưa ra mức 1 (Không đồng ý) là rất ít. Điều đó cho thấy Công tác sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2 được sinh viên K35 đánh giá rất cao về chất lượng!
            - Câu 33: “Theo anh (chị): Công tác sinh viên của trường thực sự có tác dụng hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện” nhận được 94.6% ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý) với nhận định. Có 4.7% ý kiến ở mức 2 (Phân vân). Và chỉ có 0.7% ý kiến ở mức 1 (Không đồng ý) à đa số sinh viên đều đồng ý về tác dụng hỗ trợ học tập và rèn luyện của Công tác sinh viên đối với sinh viên K35 của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
            - Vẫn còn tỷ lệ ý kiến mức 1(Không đồng ý) tương đối cao ở các câu: câu 1(21 phiếu - 1.3%), câu 7 (27 phiếu - 1.6%), câu 20 (36 phiếu - 2.2%), câu 26 (53 phiếu - 3.2%), câu 27 (59 phiếu - 3.6%). Đây là các câu hỏi tập trung đến tình hình an ninh trong KTX; việc xét điểm rèn luyện cho sinh viên; công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên.

2. K36 (có báo cáo chi tiết kèm theo)
            - Khi khảo sát sinh viên K36 về Công tác sinh viên bằng phiếu hỏi ý kiến với 33 câu khảo sát, thu được 1678 phiếu khảo sát. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy đa số sinh viên đều đưa ra ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý). Số ý kiến đưa ra mức 2 (Phân vân) và mức 1 (Không đồng ý) là không nhiều, đặc biệt số lượng ý kiến đưa ra mức 1 (Không đồng ý) là rất ít. Điều đó cho thấy Công tác sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2 được sinh viên K36 đánh giá rất cao về chất lượng!
            - Câu 33: “Theo anh (chị): Công tác sinh viên của trường thực sự có tác dụng hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện” nhận được 94% ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý) với nhận định. Có 4.8% ý kiến ở mức 2 (Phân vân). Và chỉ có 1.2% ý kiến ở mức 1 (Không đồng ý) à đa số sinh viên đều đồng ý về tác dụng hỗ trợ học tập và rèn luyện của Công tác sinh viên đối với sinh viên K36 của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
            - Vẫn còn tỷ lệ ý kiến mức 1(Không đồng ý) tương đối cao ở các câu: câu 7(26 phiếu – 1.5%), câu 8 (26 phiếu – 1.5%), câu 12 (44 phiếu – 2.6%), câu 17 (63 phiếu – 3.8%), câu 26 (124 phiếu – 7.4%), câu 27 (83 phiếu – 5.0%) và câu 28 (77 phiếu – 4.6%). Đây là các câu hỏi tập trung đến tình hình an ninh trong KTX; việc xét điểm rèn luyện cho sinh viên; công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên và công tác chăm sóc sức khỏe cho sinh viên tại trạm y tế của Nhà trường.

3. K37 (có báo cáo chi tiết kèm theo)
            - Khi khảo sát sinh viên K37 về Công tác sinh viên bằng phiếu hỏi ý kiến với 33 câu khảo sát, thu được 1819 phiếu khảo sát. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy đa số sinh viên đều đưa ra ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý). Số ý kiến đưa ra mức 2 (Phân vân) và mức 1 (Không đồng ý) là không nhiều, đặc biệt số lượng ý kiến đưa ra mức 1 (Không đồng ý) là rất ít. Điều đó cho thấy Công tác sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2 được sinh viên K37 đánh giá rất cao về chất lượng!
            - Câu 33: “Theo anh (chị): Công tác sinh viên của trường thực sự có tác dụng hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện” nhận được 91.4% ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý) với nhận định. Có 5.4% ý kiến ở mức 2 (Phân vân); 3.2% ý kiến ở mức 1 (Không đồng ý) à Về cơ bản sinh viên đều đồng ý về tác dụng hỗ trợ học tập và rèn luyện của Công tác sinh viên đối với sinh viên K37.
            - Vẫn còn tỷ lệ ý kiến mức 1(Không đồng ý) tương đối cao ở các câu: câu 3(57 phiếu – 3.1%), câu 13 (65 phiếu – 3.6%), câu 17(96 phiếu – 5.3%), câu 23 (60 phiếu – 3.3%), câu 24 (54 phiếu – 3.0%, câu 25 (60 phiếu – 3.3%, câu 26 (127 phiếu – 7.0%), câu 27 (113 phiếu – 6.2%), câu 28 (94 phiếu – 5.2%, câu 29 (60 phiếu – 3.3%), câu 32 (62 phiếu – 3.4%). Đây là các câu hỏi tập trung đến tình hình công tác giáo dục quốc phòng, giải quyết chế độ chính sách, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với nguồn học bổng ngoài ngân sách, tham gia nghiên cứu khoa học, công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên và công tác chăm sóc sức khỏe cho sinh viên tại trạm y tế của Nhà trường

4. K38 (có báo cáo chi tiết kèm theo)
            - Khi khảo sát sinh viên K38 về Công tác sinh viên bằng phiếu hỏi ý kiến với 33 câu khảo sát, thu được 2169 phiếu khảo sát. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy đa số sinh viên đều đưa ra ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý). Số ý kiến đưa ra mức 2 (Phân vân) và mức 1 (Không đồng ý) là không nhiều, đặc biệt số lượng ý kiến đưa ra mức 1 (Không đồng ý) là rất ít. Điều đó cho thấy Công tác sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2 được sinh viên K38 đánh giá rất cao về chất lượng!
            - Câu 33: “Theo anh (chị): Công tác sinh viên của trường thực sự có tác dụng hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện” nhận được 90.9% ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý) với nhận định. Có 7.2% ý kiến ở mức 2 (Phân vân). Và có 1.9% ý kiến ở mức 1 (Không đồng ý) à đa số sinh viên đều đồng ý về tác dụng hỗ trợ học tập và rèn luyện của Công tác sinh viên đối với sinh viên K38 của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Vẫn còn tỷ lệ ý kiến mức 1(Không đồng ý) tương đối cao ở các câu: câu 1(132 phiếu – 6.1%), câu 7 (60 phiếu – 2.8%), câu 8 (77 phiếu – 3.6%), câu 13 (112 phiếu – 5.2%), câu 17 (73 phiếu – 3.4%), câu 26 (83 phiếu – 3.8%), câu 27 (70 phiếu – 3.2%), câu 28 (64 phiếu - 3.0%) và câu 29 (88 phiếu – 4.1%). Đây là các câu hỏi tập trung đến tình hình an ninh trong KTX; việc xét điểm rèn luyện cho sinh viên; công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên; công tác chăm sóc sức khỏe cho sinh viên tại trạm y tế của Nhà trường và công tác quản lý sinh viên ngoại trú.

5.   Kết luận
            - Qua khảo sát ý kiến phản hồi từ sinh viên về công tác sinh viên của Nhà trường chúng tôi nhận thấy hầu hết sinh viên đều đưa ra ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý). Điều đó cho thấy Công tác sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2 đang đi đúng hướng, hoạt động có hiệu quả và được sinh viên các khóa trong Trường đánh giá cao về chất lượng!
            - Câu 33 trong phiếu hỏi với nội dung: ““Theo anh (chị): Công tác sinh viên của trường thực sự có tác dụng hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện” đều nhận được sự đồng tình cao từ sinh viên. Cụ thể: sinh viên K35 nhận được 94.6%; K36 nhận được 94%; K37 nhận được 91.4% và K38 nhận được 90.9% ý kiến ở mức 3 (Đồng ý) và mức 4 (Hoàn toàn đồng ý) với nhận định trên.
             Tồn tại:
     - Khi khảo sát, vẫn còn tỷ lệ ý kiến ở mức 1(Không đồng ý) tương đối cao ở các câu hỏi tập trung đến tình hình an ninh trong KTX; việc xét điểm rèn luyện cho sinh viên ở cấp lớp, cấp khoa; tình hình công tác giáo dục quốc phòng;  công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên; công tác chăm sóc sức khỏe cho sinh viên tại trạm y tế của Nhà trường và công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
            Kế hoạch hành động:
Stt Nội dung hành động Đơn vị chịu
trách nhiệm
Thời gian thực hiện
1 Nhà trường thường xuyên quan tâm đến Công tác sinh viên để không ngừng nâng cao chất lượng hỗ trợ quá trình học tập và rèn luyện cho sinh viên. - P. CTCT – HSSV
- Đoàn TN, Hội SV
Lên kế hoạch chi tiết thực hiện thường xuyên, liên tục từng kỳ, từng năm học.
2 - Thành lập ban tư vấn việc làm cho sinh viên.
- Cần định kỳ triển khai các buổi tư vấn việc làm cho sinh viên, có sự tham gia của các nhà tuyển dụng.
- Ban Giám hiệu
- Ban tư vấn việc làm cho SV
3 Kiểm tra việc đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên ở cấp lớp, cấp khoa. - Trợ lý tổ chức các khoa
- P. CTCT – HSSV
- P. Thanh tra
4 - Nâng cao chất lượng an ninh trật tự ở KTX.
- Lên kế hoạch thường xuyên kiểm tra, quản lý sinh viên ngoại trú.
- P. CTCT – HSSV
- Ban quản lý KTX
5 Cần quan tâm kỹ hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe cho sinh viên tại trạm ý tế của Nhà trường.
 
- Trạm Y tế
- P. Thanh tra
- Các khoa

VII. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi từ SV trong những năm tiếp theo
            - Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD kết hợp với Trung tâm Tin học và TBKT lên kế hoạch khảo sát trực tuyến trên mạng internet về 2 nội dung là “Công tác sinh viên” và “Chất lượng phục vụ của thư viện” Trường ĐHSP Hà Nội 2 tại địa chỉ website: http://www.hpu2.edu.vn/.
 
Đối tượng, thời gian khảo sát:
           + Sinh viên năm thứ nhất, khảo sát vào tháng 3 hàng năm. Vì khi đó sinh viên đã học được gần 1 năm học, đã đưa ra được ý kiến phản hồi có ý nghĩa thống kê xã hội học. Tiếp đó, khi sinh viên đến năm thứ 4 lại tiến hành lấy ý kiến phản hồi để so sánh sự khác nhau giữa 2 kết quả. Từ đó, tìm ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng của “Công tác sinh viên” và “Chất lượng phục của thư viện” Trường ĐHSP Hà Nội 2.
           + Sinh viên năm thứ tư, khảo sát vào tháng 10 hàng năm. Vì: sinh viên năm thứ tư đã trải qua 4 năm học tại Nhà trường, sẽ cho những ý kiến phản hồi đầy đủ và có chất lượng nhất. Đồng thời, khi xuất hiện các kết quả khảo sát “bất thường” từ sinh viên như: các ý kiến phản hồi giống nhau ở tất cả các câu khảo sát; không đưa ra ý kiến phản hồi; bỏ quá 50% câu hỏi không trả lời; hoặc trả lời không trên tinh thần góp ý, làm ảnh hưởng đến kết quả khảo sát thì có thời gian để kiểm tra, xử lý các sinh viên vi phạm.

VIII. Kiến nghị
          - Nhà trường tiến hành khảo sát ý kiến của học viên cao học về chất lượng đào tạo để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
          - Lên kế hoạch khảo sát ý kiến cựu sinh viên, nhà tuyển dụng lao động để làm dữ liệu cho quá trình tự đánh giá chất lượng đào tạo trong những năm tiếp theo, đồng thời là cơ sở để Nhà trường không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.
                   
     
     
 
 
 
 
 

Những tin mới hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 1751

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8586

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078941