10:34 EST Thứ hai, 06/02/2023

Qui định Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thứ ba - 22/04/2014 05:16
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————
 
 
QUY ĐỊNH
Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
 
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tư­ợng áp dụng
1. Văn bản này quy định việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
2. Đối tượng áp dụng bao gồm giảng viên các trường đại học, cao đẳng đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các viện, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục đại học).
Điều 2. Mục đích
1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, có phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.
2. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.
Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến của mình về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Yêu cầu
1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc ; nội dung, công cụ đánh giá phải phản ánh đầy đủ, khách quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên ; kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải chính xác, tin cậy.
2. Người học phải khách quan, công bằng, trung thực và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
3. Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của bản thân.
Điều 4. Nội dung và công cụ
1. Néi dung
Ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung vào các nội dung: 1/ Nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên; 2/ Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng phương tiện dạy học của giảng viên; 3/ Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học và thời gian giảng dạy của giảng viên; 4/ Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập của người học trong quá trình học tập; 5/ Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; 6/ Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn và tư vấn hoạt động học cho người học; 7/ Tác phong sư phạm của giảng viên; 8/ Các vấn đề khác (nếu cần thiết).
Các cơ sở giáo dục đại học phải công khai các yêu cầu đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên theo các nội dung trên để người học có cơ sở khi cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
2. Công cụ
Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; căn cứ tình hình thực tế của cơ sở giáo dục đại học, mỗi cơ sở giáo dục đại học cần chủ động, sáng tạo trong việc thiết kế công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của cả giảng viên dạy lý thuyết lẫn giảng viên dạy thực hành.
Công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cần xác định cụ thể các chỉ báo gồm: tiêu chí, chỉ số với các mức độ đánh giá. Trong đó:
- Tiêu chí: là các hoạt động, công việc mà giảng viên cần thực hiện khi giảng dạy, mỗi tiêu chí được xác định bởi một số chỉ số cụ thể;
- Chỉ số: là khía cạnh cụ thể của tiêu chí về hoạt động, công việc cụ thể của giảng viên trong giảng dạy mà người học có thể cảm nhận được trong quá trình học tập;
- Mức độ: là giá trị của thang đo chỉ số; nếu đo bằng "thái độ" thường sử dụng 4 mức độ: 1/ Không đồng ý; 2/ Phân vân; 3/ Đồng ý; 4/ Hoàn toàn đồng ý.
Điều 5. Quy trình tổ chức
          Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện qua các bước: 1/ Thông báo của cơ sở giáo dục đại học về kế hoạch thực hiện chung; 2/ Lập danh sách giảng viên, danh mục các học phần, tín chỉ, tổng số người học đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy; 3/ Xác định quy mô tối thiểu số người học tham gia đánh giá đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy; 4/ Tổ chức để người học thực hiện trên phiếu, không phát phiếu nếu số người học nhận phiếu thấp hơn quy mô tối thiểu; 5/ Thu phiếu, phân loại phiếu và xử lý số liệu thống kê; 6/ Sử dụng kết quả thống kê; 7/ Thực hiện chế độ lưu trữ theo quy định chung.
Điều 6. Xử lý dữ liệu
          Các cơ sở giáo dục đại học cần quy định:
- Phiếu có giá trị thống kê, phiếu không có giá trị thống kê (phiếu không có giá trị thống kê có thể là: phiếu trắng; phiếu viết thêm các ý kiến không có tính chất xây dựng…);
- Tỷ lệ tối thiểu phiếu có giá trị thống kê trên quy mô tối thiểu số người học tham gia đánh giá đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy để thực hiện xử lý thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; 
- Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân thực hiện xử lý thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
Điều 7. Sử dụng kết quả
          Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học quy định sử dụng kết quả thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo hướng:
          - Giảng viên nghiên cứu để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng của bản thân;
          - Bộ môn, khoa tham khảo để phân công giảng dạy, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên;
          - Cơ sở giáo dục đại học tham khảo để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên.   

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện Quy định việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
2. Đảm bảo các điều kiện cho công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
3. Định kỳ thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục đại học; xử lý nghiêm túc, kịp thời đúng pháp luật các cá nhân, tổ chức vi phạm Quy định này.
Điều 8. Các Bộ có quản lý các cơ sở giáo dục đại học
1. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện Quy định việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
2. Đảm bảo các điều kiện cho công tác thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
3. Định kỳ thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục và đào tạo; xử lý nghiêm túc, kịp thời đúng pháp luật các cá nhân, tổ chức vi phạm Quy định này.
Điều 9. Các cơ sở giáo dục đại học
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Quy định việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện Quy định việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng các cá nhân, tổ chức vi phạm; định kỳ cuối năm học báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
                                                  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1701

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8536

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078891