11:30 EST Thứ hai, 06/02/2023

Kế hoạch TĐG chương trình Sư phạm kỹ thuật công nghiệp năm 2011

Thứ hai - 14/04/2014 00:24
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:        /KH-ĐHSPHN2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2011
 
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
Chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
Ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp  
 
1. Mục đích tự đánh giá: Nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng.
2. Phạm vi tự đánh giá: Đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học.
3. Hội đồng tự đánh giá
3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
         Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số    ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội 2, Hội đồng gồm có 15 người (danh sách kèm theo).
Nhiệm vụ cụ thể các thành viên Hội đồng tự đánh giá
         - Chủ tịch hội đồng: Chịu trách nhiệm chung trước Bộ GD & ĐT về hoạt động tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá cuối cùng của trường, đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp Hội đồng tự đánh giá.
         - Phó chủ tịch hội đồng: Giúp Chủ tịch hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch hội đồng vắng mặt. Góp ý cho bản báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
         - Ủy viên: Góp ý và phản biện cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
3.2 Ban thư ký giúp việc và các Nhóm công tác chuyên trách
         - Ban thư ký được thành lập theo quyết định số    ngày 17 tháng 11 năm 2011 do Chủ tịch hội đồng tự đánh giá ký ban hành gồm 4 thành viên (danh sách kèm theo). Trưởng Ban thư ký đồng thời là thư ký hội đồng tự đánh giá và các Ủy viên Ban thư ký đồng thời là thư ký trong các Nhóm chuyên trách.
         - Nhóm công tác chuyên trách được thành lập theo quyết định số   ngày 17    tháng 11 năm 2011 do Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá ký ban hành gồm 3 nhóm (danh sách kèm theo). Trưởng các Nhóm công tác chuyên trách đồng thời là Ủy viên Hội đồng tự đánh giá.
         -  Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học, ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp.
3.2.1 Nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong ban thư ký:
          - Trưởng ban thư ký: Chịu trách nhiệm chung về viết báo cáo sơ khảo và báo cáo cuối cùng.
          - Ủy viên: Phác thảo bản báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn. Góp ý cho bản báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
3.2.2 Nhiệm vụ cụ thể của nhóm công tác chuyên trách:
         Ba nhóm công tác chuyên trách chịu trách nhiệm hoàn thành tập hồ sơ, số liệu thống kê, phiếu đánh giá tiêu chí, bản đánh giá tiêu chuẩn sơ bộ được phân công.
         - Nhóm trưởng: Điều hành chung, tổ chức họp nhóm để phân công công việc cho các thành viên. Phân công và cử người tiến hành thu thập thông tin, minh chứng. Chịu trách nhiệm chính thức đối với các tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của tiêu chuẩn.
         - Thư ký nhóm: Giúp nhóm trưởng và quản lý công việc khi nhóm trưởng vắng mặt. Góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung. Viết biên bản, phân loại và lưu trữ các thông tin và minh chứng thu được. Phác thảo báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí.
         - Thành viên: Tiến hành thu thập thông tin, minh chứng được phân công. Góp ý cho bản báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
3.3 Phân công thực hiện
STT Tiêu chuẩn Các hoạt động Thời hạn hoàn thành Người chịu trách nhiệm chính
1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra (2tc)
- Viết phiếu đánh giá tiêu chí.
- Xác định thông tin, minh chứng và thu thập thông tin, minh chứng.
- Phỏng vấn cán bộ quản lý, nhân viên, GV, SV, nhà tuyển dụng,...
- Xử lý các thông tin, minh chứng thu được.
- Sắp xếp các thông tin, minh chứng và viết báo cáo các tiêu chí.
 
23/12/2011
Nguyến Thế Khôi
2 Chương trình đào tạo (8tc)
Lưu Thị Kim Thanh
3 Hoạt động đào tạo (8tc)
Lưu Thị Kim Thanh
4 Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên (9tc)
Lê Đình Trọng
 
5 Người học (6tc)
Lê Đình Trọng
6 Cơ sở vật chất phục vụ chương trình (4tc)
Nguyến Thế Khôi
7 Công tác tài chính phục vụ chương trình (3tc)
Nguyến Thế Khôi
4. Kế hoạch huy động các nguồn lực và tài chính          
Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần được huy động hoặc cung cấp cho từng hoạt động tự đánh giá, thời gian cần được cung cấp.
Nội dung chi cơ bản như sau:
        - Chi mua trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tự đánh giá.
        - Chi vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm.
        - Chi thuê chuyên gia tư vấn (nếu có).
        - Chi công tác thống kê, khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, cán      bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.
        - Chi hội thảo, hội nghị.
        - Chi lập kế hoạch, các báo cáo và các phiên họp của Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách.
        - Chi khác.
5. Công cụ đánh giá
         Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Kế hoạch thu thập thông tin, minh chứng
         Xác định các thông tin và minh chứng cần thu thập, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập.
7. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài
         Xác định những lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích thuê chuyên gia, vai trò của chuyên gia, số lượng chuyên gia, thời gian cần thuê.
8. Thời gian biểu
         Các hoạt động tự đánh giá chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học sẽ được thực hiện từ 31/10/2011 đến 23/03/2012 theo thời gian biểu sau:
Thời gian Các hoạt động
Tuần thứ 1-3
(31/10-18/11/2011)
 
 
- Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chương trình giáo dục SPKTCN trình độ đại học.
- Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá.
- Thành lập các nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên của Hội đồng thực hiện trách nhiệm được giao và thảo luận về quy trình triển khai tự đánh giá.
Hội đồng tự đánh giá:
- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá.
- Họp Hội đồng tự đánh giá để thảo luận và phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng, phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá.
- Dự thảo kế hoạch tự đánh giá.
- Phổ biến chủ trương triển khai kế hoạch tự đánh giá đến toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông qua Khoa, phòng, ban,website,...)
  Hội đồng tự đánh giá:
- Tổ chức tập huấn quán triệt Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục SPKTCN trình độ đại học, quy trình và nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt, khoa, phòng/ban… (do cán bộ của trường đã được tham gia tập huấn về tự đánh giá thực hiện, dự kiến mời chuyên gia hỗ trợ).
-  Hoàn thiện dự thảo kế hoạch tự đánh giá.
- Họp Hội đồng tự đánh giá để thảo luận và thông qua kế hoạch tự đánh giá. Thông báo phân công cho từng thành viên trong Hội đồng, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách.
Tuần thứ 4-5
(21/11-02/12/2011)
Tuần thứ 6 – 8
(5/12-23/12/2011)
Các Nhóm công tác chuyên trách:
- Thu thập thông tin và minh chứng.
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được.
- Mô tả tổng hợp các thông tin và minh chứng thu được dưới dạng các bảng biểu, đồ hoạ. Viết phiếu đánh giá tiêu chí.
- Phân tích các kết quả thu được và viết báo cáo tiêu chí.
Tuần thứ 9
(26/12-30/12/2011)
Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, Nhóm chuyên trách:
- Họp Hội đồng tự đánh giá và các cán bộ chủ chốt để thẩm định/nghiệm thu các báo cáo tiêu chí và thảo luận các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá (dự kiến mời chuyên gia tư vấn cùng dự).
- Thông qua dự thảo đề cương của báo cáo tự đánh giá.
Tuần thứ 10-11
(02/01-13/01/2012)
Nhóm công tác chuyên trách:
- Dự thảo báo cáo tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá của từng tiêu chí và thu thập thông tin bổ sung.
- Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng trong báo cáo.
- Trưởng các nhóm chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành dự thảo các báo cáo tiêu chuẩn.
Tuần thứ 12
(6/02-10/02/2012)
Hội đồng tự đánh giá:
- Thư ký hội đồng tự đánh giá tổng hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo báo cáo thự đánh giá của trường thông qua Ban thư ký.
- Rà soát lần cuối các thông tin, minh chứng đã được sử dụng.
- Họp Hội đồng tự đánh giá để thẩm định và thảo luận dự thảo báo cáo tự đánh giá. (dự kiến mời chuyên gia tư vấn cùng dự).
- Hội đồng tự đánh giá họp với khoa, bộ môn, phòng, ban liên quan để tham khảo ý kiến về bản báo cáo tự đánh giá.
Tuần thứ 13-14
(13/02-24/02/2012)
Ban thư ký, các Nhóm chuyên trách:
- Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo các ý kiến góp ý.
Tuần thứ 15-16
(27/02-9/3/2012)
Hội đồng tự đánh giá:
- Phê chuẩn và công bố báo cáo tự đánh giá và thu thập các ý kiến đóng góp đối với khối giảng viên, khối nhân viên và đại diện sinh viên của chương trình đào tạo.
Tuần thứ 17-18
(12/3-23/3/2012)
Hội đồng tự đánh giá:
- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá lần cuối.
- Gửi báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện về dự án PT GV THPT&TCCN.
- Lưu trữ thông tin, minh chứng thu được theo thứ tự thông tin, minh chứng đã lưu trong báo cáo tự đánh giá.
- Sẵn sàng để đoàn chuyên gia đánh giá ngoài vào thẩm định.
           
 
HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
 
 
 
Nguyễn Văn Tuyến
                                                                  
 
 
 
 
                                                       
 
 
                                                                       
                                                                                        

Những tin mới hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1773

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8608

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078963