10:55 EST Thứ hai, 06/02/2023

Quyết định thành lập Hội đồng TĐG Chương trình SPKTCN năm 2011

Thứ hai - 14/04/2014 00:30
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:        /QĐ-ĐHSPHN2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
         Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
            Căn cứ Quyết định 128/CP ngày 14/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;
 Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ;
           Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ giáo dục và Đào tạo - Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
 Căn cứ Quyết định 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
            Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học;
            Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
            Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.           
            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: HCTH, Đào tạo, Tài vụ, TCCB và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Cục KT&KĐCLGD (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu:  HCTH, KTĐBCLGD.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Tuyến
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
 Ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPHN2 ngày 01 tháng 11 năm 2011
 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)
 
1.       TS. Nguyễn Văn Tuyến Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2.       TS. Khuất Văn Ninh P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch HĐ
3.       TS. Nguyễn Thế Khôi Trưởng khoa Vật lý P. Chủ tịch HĐ
4.       TS. Đinh Văn Dũng Trưởng phòng Đào tạo Uỷ viên
5.       TS. Bùi Kiên Cường Trưởng phòng Sau đại học Uỷ viên
6.       TS. Vũ Công Hảo Trưởng phòng KHCN Uỷ viên
7.       TS. Tạ Ngọc Trí Trưởng phòng HTQT Uỷ viên
8.       TS. Trần Thái Hoa Khoa Vật lý Uỷ viên
9.       TS. Nguyễn Thế Lâm Khoa Vật lý Uỷ viên
10.  TS. Đào Công Nghinh Khoa Vật lý Uỷ viên
11.  PGS.TS. Lưu Thị Kim Thanh Khoa Vật lý Uỷ viên
12.  TS. Lê Đình Trọng Khoa Vật lý Uỷ viên
13.  PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Loan Khoa Vật lý Uỷ viên
14.  PGS.TS. Nguyễn Văn Mã Phòng KHCN Ủy viên
15.  TS. Nguyễn Phụ Thông Thái Trung tâm KT&ĐBCLGD Ủy viên, Thư ký
(Ấn định danh sách có 15 người)
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:        /QĐ-ĐHSPHN2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
         Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban thư ký và các Nhóm công tác giúp việc Hội đồng tự đánh giá
chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
 
            Căn cứ Quyết định 128/CP ngày 14/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;
 Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ;
           Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ giáo dục và Đào tạo - Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
 Căn cứ Quyết định 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
            Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học;
             Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Ban thư ký và các Nhóm công tác giúp việc Hội đồng tự đánh giá chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
            Điều 2. Ban thư ký và các Nhóm công tác có nhiệm vụ giúp Hội đồng tự đánh giá triển khai tự đánh giá chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: HCTH, Đào tạo, Tài vụ, TCCB và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
  Nơi nhận:
- Cục KT&KĐCLGD (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu:  HCTH, KT&ĐBCLGD.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Văn TuyếnBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
 
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
       
DANH SÁCH BAN THƯ KÝ VÀ CÁC NHÓM CÔNG TÁC
GIÚP VIỆC HỘI  ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
 Ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHSPHN2, ngày 17 tháng 11 năm 2011
 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)
 
BAN THƯ KÝ
1 Nguyễn Phụ Thông Thái TT Khảo thí & ĐBCLGD Trưởng ban
2 Nguyễn Thế Lâm Khoa Vật lý Ủy viên
3 Trần Anh Tú Phòng Đào tạo Ủy viên
4 Nguyễn Hữu Hòa TT Khảo thí & ĐBCLGD Ủy viên
(Ấn định danh sách có 4 người)
 
CÁC NHÓM CÔNG TÁC
Nhóm 1 (Tiêu chuẩn 1, 6, 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
Nguyễn Thế Khôi
Nguyễn Thế Lâm
Nguyễn Tuấn Thanh
Hán Thị Hương Thủy
Lý Thị Mai Phương
Đinh Thị Thu Ba
Đặng Thị Hoài Phương
Nguyễn Đức Thông
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Nhóm trưởng
Thư ký
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Nhóm 2 (Tiêu chuẩn 2, 3)
1
2
3
4
5
6
Lưu Thị Kim Thanh
Trần Anh Tú
Trần Thái Hoa
Nguyễn Thị Hà Loan
Phạm Thị Minh Hạnh
Nguyễn Minh Vương
Khoa Vật lý
Phòng Đào tạo
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Nhóm trưởng
Thư ký
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Nhóm 3 (Tiêu chuẩn 4, 5)
1
2
3
4
5
6
7
Lê Đình Trọng
Nguyễn Hữu Hòa
Nguyễn Huy Thảo
Nguyễn Văn Thụ
Hoàng Văn Quyết
Lý Thị Mai Phương
Đinh Thị Thu Ba
Khoa Vật lý
TT Khảo thí & ĐBCLGD
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Khoa Vật lý
Nhóm trưởng
Thư ký
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
(Ấn định danh sách có 03 nhóm)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1728

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8563

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078918