11:36 EST Thứ hai, 06/02/2023

Công văn 527 - BGDĐT - Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Thứ năm - 24/04/2014 03:50BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 

Số: 527/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013
 

Kính gửi:
-         Các đại học, học viện;
-         Các trường đại học.
            Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;
           Căn cứ Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp,
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học để các nhà trường sử dụng trong công tác tự đánh giá từ năm 2013.
             Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn kèm theo Công văn số 560/KTKĐCLGD ngày 06/6/2008 của Cục KTKĐCLGD. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vướng mắc hoặc đề xuất, đề nghị liên hệ với Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Cục KTKĐCLGD, địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.39747108; fax: 04.39747109; email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDĐH;
- Lưu: VT, KĐĐH.
CỤC TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Ngô Kim Khôi
                                                    
   HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
(Kèm theo Công văn số: 527/KTKĐCLGD ngày 23/5/2013
của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)
 
Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học (2 tiêu chí)

        Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
Từ khóa: Sứ mạng, phù hợp, chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, định hướng phát triển, gắn kết.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
·  Các văn bản, nghị quyết của Đảng bộ, của các Hội đồng (quản trị, khoa học đào tạo, …) của nhà trường có liên quan đến sứ mạng;
·  Kế hoạch chiến lược và các chính sách ngắn hạn của trường;
·  Kế hoạch chiến lược và các chính sách dài hạn của trường;
·  Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia;
·  Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
·  Quy chế tổ chức và hoạt động của trường;
·  Website của trường;
·  Các minh chứng liên quan khác: biên bản các cuộc họp, tập san giới thiệu có liên quan đến sứ mạng của trường . . .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có ghi rõ và mô tả phát biểu sứ mạng của trường không?
·  Nếu có, văn bản nào của trường ghi rõ sứ mạng đó?
·  Trong báo cáo tự đánh giá có khẳng định sứ mạng của trường là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường không?
·  Nội dung sứ mạng có phù hợp với nguồn lực của trường và định hướng phát triển của trường không?
·  Báo cáo tự đánh giá có phân tích sứ mạng và khẳng định sự phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước không?
·  Báo cáo tự đánh giá có chỉ ra sứ mạng của trường được phổ biến và quán triệt cho tất cả các giảng viên, nhân viên và người học không?
·  Sứ mạng có được phổ biến rộng rãi cho các đối tượng có liên quan ngoài trường không? Bằng cách nào?
·  Sứ mạng có được hiểu biết và chấp nhận rộng rãi trong tập thể nhà trường không?
·  Báo cáo tự đánh giá có cho thấy quy trình lấy ý kiến phản hồi, góp ý của các đối tượng có liên quan về sứ mạng của nhà trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
·  Đánh giá nội dung sứ mạng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của trường;
·  Đánh giá sứ mạng phù hợp với nguồn lực và với định hướng phát triển của trường;
·  Đánh giá sứ mạng phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và người học của trường về sự hiểu biết và thái độ của họ đối với tuyên bố sứ mạng của trường.

             Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.
Từ khóa: Mục tiêu, phù hợp, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
·  So sánh mục tiêu của trường với mục tiêu đã quy định trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học 2012;
·  Kế hoạch chiến lược và các dự án của trường;
·  Kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của trường;
·  Kế hoạch của khoa/trường thành viên;
·  Việc công bố chương trình học/chương trình đào tạo;
·  Các minh chứng liên quan khác: các biên bản hội nghị rà soát, đánh giá, điều chỉnh mục tiêu…; các bản tổng kết, đánh giá triển khai và các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu của trường và mục tiêu đào tạo của cấp học và trình độ đào tạo được quy định trong Luật Giáo dục không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu và sứ mạng của trường không?
·  Mục tiêu của trường có được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh không?
·  Mục tiêu có được phổ biến và được triển khai thực hiện không?
·  Mục tiêu có được các thành viên trong trường hiểu và chấp nhận rộng rãi không?
·  Mục tiêu có được các đối tượng có liên quan ngoài trường biết đến không?
·  Báo cáo tự đánh giá có ghi đầy đủ các minh chứng không? Có đưa các minh chứng vào phụ lục không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
·  Xem xét tính phù hợp của mục tiêu với sứ mạng của trường theo văn bản trường cung cấp;
·  Xem xét trường có định kỳ rà soát, bổ sung và triển khai thực hiên mục tiêu không?
·  Phỏng vấn: Các lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên về 02 điều gợi ý ở trên.

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý (7 tiêu chí)

          Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
Từ khóa: Cơ cấu tổ chức, quy định, cụ thể hóa, quy chế.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
·  Cơ cấu tổ chức, quy chế và quy định của trường;
·  Cơ cấu, danh sách, tiêu chuẩn nhân sự của trường;
·  Cơ chế quản lý và chiến lược của trường;
·  Kế hoạch hàng năm, bản miêu tả/phân công các chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị/bộ phận trong tổ chức của nhà trường;
·  Bản tổng kết/báo cáo công tác định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị/bộ phận của trường;
·  Các minh chứng liên quan khác: cơ cấu tổ chức của nhà trường, biên bản khảo sát thực tế tại trường …
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có miêu tả cơ cấu tổ chức của nhà trường không?
·  Cơ cấu tổ chức của nhà trường có gì khác so với quy định trong Điều lệ trường đại học?
·  Cơ cấu tổ chức của nhà trường có tuân theo các quy định nào khác của pháp luật không?
·  Có bằng chứng chứng tỏ các thành viên của nhà trường đều hiểu được cơ cấu tổ chức và quy trình ra quyết định của nhà trường không?
·  Có minh chứng cho thấy cơ cấu tổ chức của trường đang hoạt động có hiệu quả không?
·  Có minh chứng cho thấy trường định kỳ xem xét đánh giá cơ cấu tổ chức của mình và trên cơ sở đó cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao hơn? Bao nhiêu lâu làm 1 lần?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
·  Tìm hiểu quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Xem xét tính rõ ràng và chặt chẽ của các quy định so với Điều lệ trường đại học, các quy định pháp luật khác (nếu có);
·  Tìm hiểu các minh chứng cho thấy các thành viên trong trường đều hiểu và tuân thủ các quy định;
·  Tìm hiểu các minh chứng cho thấy nhà trường có tìm hiểu nhu cầu và xu hướng phát triển xã hội làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự và kế hoạch hành động của trường;
·  Xem xét các biên bản của các cuộc họp về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia và kết quả của các cuộc họp đó;
·  Đoàn đánh giá ngoài cần xem xét các tài liệu về tài chính của trường: có đủ nguồn lực cho việc thực hiện các thay đổi về cơ cấu tổ chức không?
·  Phỏng vấn: Cán bộ quản lý các cấp, giảng viên, nhân viên về cơ cấu tổ chức và các quy định: có rõ ràng và minh bạch, có hợp lý và hiệu quả, có được sự đồng thuận và ủng hộ không?

          Tiêu chí 2.2. Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà trường.
Từ khóa: Hệ thống văn bản, tổ chức, quản lý, hiệu quả.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn, quy chế tổ chức;
·  Sách hướng dẫn và các quy định về chất lượng;
·  Các quy định về quản lý chất lượng;
·  Hệ thống tài liệu/văn bản của nhà trường về đào tạo, nhân sự, nghiên cứu, quản trị, tài chính, công tác sinh viên, thanh tra và các lĩnh vực khác;
·  Biên bản các hội nghị/ Báo cáo tổng kết định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động của một tổ chức/ của trường;
·  Website của trường;
·  Các minh chứng khác liên quan hệ thống văn bản của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Có minh chứng nào cho thấy việc phổ biến các tài liệu và văn bản tổ chức đến tận các đơn vị của trường không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích mức độ hiệu quả của hệ thống văn bản chỉ đạo các hoạt động của trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Xem xét tính hệ thống văn bản tổ chức và quản lý của trường;
·  Xem xét tính hiệu quả của hệ thống quản lý, đặc biệt là việc phổ biến các văn bản và thực hiện;
·  Xem xét các minh chứng khác : như Website, nội san, tài liệu nội bộ, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá mức độ hiệu quả của việc thực hiện….
·  Có sự khác biệt nào giữa các văn bản/tài liệu và thực tế không?
·  Phỏng vấn: Các đối tượng có liên quan, các nhà quản lý.

Tiêu chí 2.3. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng.
Từ khóa: Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, phân định rõ ràng.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các quy chế và quy định của trường;
·  Hợp đồng lao động cá nhân;
·  Các tài liệu có liên quan đến tổ chức và các thay đổi về tổ chức trường;
·  Các kế hoạch chiến lược, biên bản họp của hội đồng trường và các hội đồng khác với các trưởng khoa/giáo viên;
·  Các kế hoạch ngắn hạn (học kỳ, năm học), trung hạn (một, hai năm) và dài hạn (từ năm năm trở lên);
·  Sự phân định nhiệm vụ/ủy quyền giữa các thành viên trong hội đồng trường và giữa các giảng viên với nhau;
·  Các tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của các trưởng khoa/giảng viên trong việc thực hiện các công việc của trường;
·  Các quy định hoặc sách hướng dẫn về quản lý trong trường;
·  Các quy định của trường về quản lý nhân sự;
·  Website của trường;
·  Các minh chứng liên quan khác: về phân định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn giữa các thành viên, giữa các tổ chức trong trường (ví dụ biên bản phân công thực hiện một chương trình, kế hoạch, hoạt động nào đó của trường)
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích đánh giá việc phân định/xác định chức năng, trách nhiệm/ủy quyền và quyền hạn đối của từng bộ phận, từng chức danh, từng hoạt động của trường không?
·  Các phân định này có bị chồng chéo khi áp dụng đối với tất cả các khoa, phòng/bộ phận trong trường không?
·  Có minh chứng nào cho thấy trường có triển khai các hoạt động đánh giá, tự đánh giá của cán bộ, giảng viên và nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Xem các bản báo cáo thành tích;
·   Xem báo cáo tự đánh giá (nếu có);
·  Xem xét có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các phòng/bộ phận không?
·  Có các kiện cáo/than phiền về chức năng thiếu rõ ràng không? Tại sao?
·  Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về tổ chức, bộ máy trong trường; mọi người có hiểu được là ai, bộ phận nào làm nhiệm vụ gì không?

Tiêu chí 2.4. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật.
Từ khóa: Hiệu quả, được đánh giá tốt, đúng quy định.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các tài liệu về cơ cấu tổ chức của Đảng và các đoàn thể khác trong trường;
·  Các tài liệu về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường;
·  Các báo cáo tổng kết/kế hoạch hoạt động của công đoàn và Đảng bộ trường;
·  Các văn bản tổng kết thi đua, khen thưởng, phê bình nhắc nhở…hàng năm của các tổ chức đoàn thể trong trường;
·  Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động của các đoàn thể trong trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích vai trò và hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật? Có những minh chứng nào cho thấy rõ điều đó?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác trong nhà trường góp phần cho sự đoàn kết, huy động các thành viên nhà trường đóng góp cho sự phát triển của nhà trường? Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cung cấp các minh chứng không? (Ví dụ: biên bản các cuộc họp, các báo cáo đánh giá…)
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Tìm hiểu các hoạt động của Đảng và các đoàn thể khác trong nhà trường, các kết luận/đánh giá hàng năm về các hoạt động của Đảng và các đoàn thể;
·  Xem xét tính hiệu quả của các hoạt động đoàn thể thông qua việc tìm hiểu về sự tham gia của các đối tượng có liên quan trong trường theo đúng các quy định và quy trình và việc giám sát thực hiện.
·  Phỏng vấn: Cán bộ, giảng viên và người học để tìm hiểu tính xác thực của các minh chứng được cung cấp.

Tiêu chí 2.5. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
Từ khóa: Tổ chức, đảm bảo chất lượng, chuyên trách, có năng lực, triển khai, duy trì, nâng cao, hoạt động.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
·   Quyết định thành lập tổ chức và bổ nhiệm cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng của trường;
·  Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
·  Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
·  Các văn bản đánh giá các hoạt động của nhà trường;
·  Các kế hoạch từng năm, 5 năm gần nhất về đảm bảo chất lượng;
·  Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức và công tác đảm bảo chất lượng của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bầy rõ trường có bộ phận đảm bảo chất lượng hoặc đánh giá chất lượng và chức năng nhiệm vụ của bộ phận này không?
·  Nếu có, có minh chứng nào cho thấy các quy định dành cho bộ phận này cũng như các kế hoạch đánh giá các hoạt động cụ thể của đơn vị như thế nào?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bầy rõ đội ngũ cán bộ của bộ phận này có đủ năng lực để triển khai hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được trao hay không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Tìm kiếm các minh chứng và các tài liệu để khẳng định trường có các hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua một tổ chức cụ thể của mình. Các tài liệu có thể là:
-   Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
-   Các quy định của trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
-   Đánh giá các hoạt động về đánh giá của trường;
-   Các kế hoạch 5 năm gần đây nhất.
·  Tham khảo website của nhà trường.
·  Phỏng vấn: Các giảng viên, người học để tìm kiếm các minh chứng cho thấy rằng các thông tin về việc đánh giá chất lượng được phổ biến rộng rãi, và có góp phần nâng cao chất lượng của trường.

Tiêu chí 2.6. Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường.
Từ khóa: Chiến lược, kế hoạch phát triển, phù hợp, chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Kế hoạch chiến lược của nhà trường;
·  Các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của trường;
·  Kế hoạch quản lý chiến lược của trường;
·  Các chính sách và biện pháp giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của trường;
·  Các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ đánh giá của nhà trường về việc thực hiện các kế hoạch chiến lược;
·  Các minh chứng khác liên quan đến chiến lược phát triển của trường:….
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ trường có các kế hoạch chiến lược, các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của trường không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ nhà trường có những chính sách và biện pháp nào để giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy kế hoạch phát triển của trường được định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với chuyển biến mới của trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Tìm các thông tin và các tài liệu để khẳng định trường có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của trường;
·   Tìm các thông tin và các tài liệu trường về các chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của trường;
·  Tìm các thông tin và các tài liệu đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các kế hoạch của trường.
·  Phỏng vấn: Một số nhà quản lý ở trường và ở các khoa và bộ môn hoặc một số giảng viên về:
-   Các kế hoạch ngắn hạn và trung hạn của trường được xây dựng trên cơ sở nào?
-   Nhà trường có xây dựng các kế hoạch chiến lược nhằm thực hiện các kế hoạch này không?
-   Nhà trường có Hội đồng tư vấn hoặc có tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các đối tượng ngoài trường có liên quan nhằm xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch phát triển của mình không?

Tiêu chí 2.7. Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trường.
Từ khóa: Định kỳ, hoạt động, lưu trữ.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Quy định về việc báo cáo của các cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
·  Biên bản các cuộc họp với cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
·  Các báo cáo hằng năm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
·  Các hồ sơ lưu trữ các báo cáo trong thời gian 5 năm gần đây;
·  Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động báo cáo và lưu trữ của trường:…..
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) đã làm rõ việc nhà trường thực hiện định kỳ các báo cáo lên cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý chưa?
·  Nhà trường thực hiện việc báo cáo như thế nào? Có đúng hạn không?
·  Định kỳ bao lâu phải báo cáo?
·  Nhà trường đã có các quy định về công tác lưu trữ chưa?
·  Công tác lưu trữ của trường được tiến hành như thế nào? Hồ sơ được lưu trữ trong bao lâu?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Xem xét các báo cáo định kỳ của trường gửi cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý. Các báo cáo này có cho thấy các thông tin đầy đủ về các hoạt động của trường không?
·  Các hồ sơ lưu trữ có tuân thủ các quy định không?
·  Xem xét các minh chứng là các hồ sơ lưu trữ.
·  Phỏng vấn: Cán bộ các phòng ban chức năng để xác nhận tính xác thực của các báo cáo và công tác lưu trữ của trường.

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo (6 tiêu chí)

Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.
Từ khóa: Chương trình, xây dựng, tham khảo, tham gia.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các chương trình đào tạo của trường;
·  Sổ tay sinh viên;
·  Website của trường;
·  Các miêu tả chi tiết (đề cương chi tiết) về các khóa học;
·  Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách về phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;
·  Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ GD&ĐT,…);
·  Các quy trình giám sát việc thực hiện ở cấp khoa hoặc các quy trình lấy ý kiến phản hồi về các lý do không thực hiện được;
·  Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các nhà tuyển dụng, người đã tốt nghiệp… khi xây dựng và phát triển chương trình;
·  Các minh chứng khác liên quan đến chương trình đào tạo của trường:…
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ quy trình xây dựng và phát triển các chương trình của trường là theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới và có đủ các thành phần tham gia như yêu cầu của tiêu chí không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy nhà trường có định kỳ điều chỉnh, bổ sung và phát triển hệ thống các chương trình đào tạo không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
·  Khảo sát các chương trình hiện có và quy trình phát triển chương trình của nhà trường về mức độ hoàn chỉnh của chúng;
·  Xem các minh chứng (như biên bản các cuộc họp) về sự tham gia của các thành phần có liên quan (như các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển dụng, người học đã tốt nghiệp) vào việc xây dựng chương trình. Kết quả của các cuộc họp này như thế nào? Các đóng góp và ý kiến của các đối tượng này có được lưu ý và thực hiện không?
·  Có minh chứng nào cho thấy các chương trình được xây dựng dựa theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT?
·  Các minh chứng cho thấy các đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng có tham gia vào việc xây dựng các mục tiêu chương trình.
·  Phỏng vấn: Người học và giảng viên để tìm hiểu xem các chương trình giáo dục/đào tạo đã được hoàn chỉnh chưa và luôn có sẵn để người học và giảng viên tham khảo không; hội đồng trường (hoặc hội đồng quản trị đối với các trường ngoài công lập) và đặc biệt là các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và những người có trách nhiệm, đại diện các nhà tuyển dụng, người đã tốt nghiệp tham gia xây dựng và phát triển chương trình như thế nào.

Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
Từ khóa: Chương trình, mục tiêu, cấu trúc, thiết kế , đáp ứng.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các chương trình đào tạo của trường;
·  Quy trình xây dựng chương trình của trường;
·  Sổ tay sinh viên;
·  Website của trường;
·  Các đề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học;
·  Chương trình có miêu tả chi tiết các mục tiêu của trường (kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực chung của người tốt nghiệp) cho mỗi ngành học; triết lý và phương pháp giảng dạy mà chương trình học hướng đến. Các thông tin chi tiết cho người học về các khóa học, mục tiêu môn học, nội dung, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá cho mỗi học phần/modun/môn học;
·  Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;
·  Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ GD&ĐT…);
·  Các quy trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện chương trình ở các cấp;
·  Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và quản lý khoa về chương trình;
·  Quy định về chương trình của Bộ GD&ĐT;
·  Các đánh giá phản hồi của người học về chương trình;
·  Các biên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình;
·  Các hợp đồng và chương trình đào tạo với các đối tác nước ngoài
·  Các tài liệu lưu hành nội bộ của giảng viên có liên quan đến việc xây dựng và phát triển chương trình;
·  Nội dung làm việc/biên bản làm việc với các đối tượng có liên quan ở các cấp độ địa phương/quốc gia/quốc tế về chương trình;
·  Các chương trình nghiên cứu và mối liên quan của chúng với các quy định của nhà trường về xây dựng và phát triển chương trình;
·  Biên bản các cuộc họp với đại diện giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình tương tự ở các trường đại học khác;
·  Các quy định của nhà trường về việc xây dựng mục tiêu chương trình;
·  Nội dung làm việc/biên bản của các cuộc họp có liên quan đến chương trình;
·  Các tài liệu khác có liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình;
·  Các minh chứng khác liên quan đến nội dung và cấu trúc chương trình giáo dục của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo của trường đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được các chương trình đào tạo của trường đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu nhân lực của thị trường lao động không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Các mục tiêu chương trình, năng lực của người học tốt nghiệp có được mô tả rõ ràng và cụ thể không?
·  Các mục tiêu của từng cấp độ đào tạo trong chương trình của nhà trường có được định nghĩa rõ ràng không?
·  Chương trình có cho thấy có sự phân bố hợp lý giữa các kiến thức chung và các kiến thức chuyên ngành không?
·  Chương trình có cho thấy được sự sắp xếp hợp lý giữa các học phần/modun/môn học không?
·  Chương trình có đáp ứng được nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo không? Cụ thể sự đáp ứng ấy như thế nào?
·  Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có liên quan chặt chẽ đến mục tiêu đào tạo không? Có đáp ứng các yêu cầu của các chương trình đào tạo chuyên ngành tiếp theo không? Đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu học tập của người học không?
·  Có minh chứng cho thấy rằng nhà trường đã tìm hiểu nhu cầu của người học và các nhu cầu này có được sử dụng trong phát triển chương trình không?
·  Nhà trường có các minh chứng cho thấy rằng mình hiểu được các nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước không?
·  Nhà trường có các biện pháp hay cách thức nào (các phương pháp đánh giá) để thăm dò mức độ hài lòng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, đặc biệt là người học không?

Tiêu chí 3.3. Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Chương trình, chính quy, thường xuyên, thiết kế, theo quy định, chất lượng.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các chương trình đào tạo chính quy;
·  Các chương trình đào tạo thường xuyên;
·  Các quy định của Bộ GD&ĐT, các quy định của trường về chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
·  Biên bản tổng kết/đánh giá chất lượng giáo dục chính quy và/hoặc giáo dục thường xuyên;
·  Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo chất lượng của các chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng theo quy định không?
·   Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng đảm bảo chất lượng bậc học?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường có dùng một chương trình đào tạo và một chuẩn đánh giá chung cho các chương trình đào tạo của giáo dục chính quy và thường xuyên không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Xem xét các chương trình đào tạo chính quy và các chương trình đào tạo thường xuyên;
·  Có sự khác nhau giữa các chương trình đào tạo chính và thường xuyên không? Khác nhau như thế nào?
·  Có sự khác nhau giữa các chuẩn đánh giá của các chương trình đào tạo chính quy và và thường xuyên không? Khác nhau như thế nào?
·  Nhà trường có kế hoạch để một đơn vị nào quản lý chất lượng đào tạo chung cho cả các chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên không? Nếu có, hãy mô tả quy trình và cách thức làm việc của đơn vị này;
·  Xem xét hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo của trường, nếu có;
·  Xem xét mức độ khác biệt giữa các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
·  Phỏng vấn:
-   Cán bộ quản lý đào tạo về các quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định của trường về chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
-   Giảng viên, người học về chất lượng các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
-   Cán bộ quản lý đào tạo, chủ nhiệm khoa/bộ môn về kế hoạch của nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên.

Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước.
Từ khóa: Chương trình, bổ sung, điểu chỉnh, tham khảo, phản hồi, đáp ứng.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Xem tiêu chí 3.1;
·  Biên bản của các cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục với cán bộ, giảng viên, ý kiến phản hồi của người học;
·  Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình;
·  Các chương trình, chương trình khung và các mục tiêu của chương trình trong vòng 5 năm gần nhất;
·  Biên bản của các cuộc họp với các tổ chức chuyên môn/nghề nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình giáo dục;
·  Các minh chứng khác liên quan đến việc bổ sung điều chỉnh chương trình giáo dục của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bày rõ trường định kỳ tổ chức bổ sung, điều chỉnh (chính thức hoặc không chính thức) các chương trình đào tạo không? Có minh chứng nào cho thấy có chương trình đào tạo/khóa học/môn học nào được thay đổi như là kết quả của quá trình bổ sung, điều chỉnh đó không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, ý kiến các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức liên quan và nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kinh tế-xã hội cần, đặc biệt là của địa phương không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Xem xét tính cập nhật của các chương trình đào tạo;
·  Xem xét trong bao lâu thì các chương trình đào tạo được bổ sung, điều chỉnh?
·  Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) nào cần phải xem xét lại các chương trình đào tạo;
·  Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh chương trình có được xây dựng dựa trên thực tế của nhà trường và có tham khảo các trường khác không? (đặc biệt là các trường có các chương trình đào tạo cạnh tranh);
·  Các chương trình đào tạo có được cập nhật theo thực tế chuyên môn của ngành đào tạo không? Các nhà tuyển dụng có tham gia vào quá trình cập nhật chương trình đào tạo của nhà trường không?
·  Nhà trường có các quy trình định kì xem xét tính thích hợp và cập nhật của các chương trình đào tạo không? Có các minh chứng cho thấy nhà trường có các quy trình bổ sung, điều chỉnh các chương trình đào tạo như là kết quả của việc xem xét đó không?
·  Nhà trường có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế và các chương trình của các nước khác (đặc biệt là các chương trình đào tạo có tính cạnh tranh) không?
·  Nhà trường có lấy ý kiến phản hồi của các cựu sinh viên khi xem xét lại các chương trình đào tạo không?
·  Phỏng vấn: Giảng viên và cán bộ quản lý các chương trình đào tạo, một số thành viên trong Hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên.

Tiêu chí 3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.
Từ khóa: Chương trình, thiết kế, liên thông.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng liên thông dọc và liên thông ngang, liên thông trong và liên thông ngoài;
·  Biên bản các cuộc hội hop về thiết kế chương trình liên thông;
·  Biên bản làm việc với các trường đại học/cao đẳng khác về đào tạo liên thông;
·  Đề cương chi tiết các học phần/modun/môn học trong chương trình liên thông;
·  Các thỏa thuận đào tạo liên thông với các trường đại học/cao đẳng khác;
·  Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình đào tạo liên thông hoặc các thỏa thuận giữa các trường/chương trình đào tạo khi người học kết thúc một trình độ đào tạo/chương trình và chuyển lên một trình độ đào tạo/chương trình cao hơn;
·  Các minh chứng khác liên quan đến tính liên thông trong chương trình giáo dục của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ trường có thiết kế các chương trình giáo dục liên thông dọc và liên thông ngang không, kết quả thế nào?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chương trình đào tạo thiết kế có đảm bảo tính liên thông theo trình độ và các quy định chuyển đổi trong liên thông không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Các chương trình đào tạo của trường có cho thấy sự gắn kết giữa các trình độ đào tạo khác nhau không?
·  Các phương pháp giảng dạy có thay đổi ở các trình độ đào tạo khác nhau không?
·  Việc chuyển đổi từ một trình độ đào tạo thấp hơn lên một trình độ đào tạo cao hơn của người học có dễ dàng không?
·  Việc chuyển đổi từ hình thức học tập toàn thời gian sang bán thời gian hoặc ngược lại có dễ dàng không?
·  Việc chuyển đổi từ một trường đại học này sang một trường đại học khác có dễ dàng không?
·  Mức độ tự học của người học theo thời gian học tại trường hoặc khi chuyển lên một trình độ đào tạo khác cao hơn có tăng hay không? Mức độ này có được xác định trong mục tiêu giảng dạy của các giảng viên không?
·  Khi tốt nghiệp, chất lượng (kiến thức, kỹ năng…) của người học có thực sự đạt được theo yêu cầu của trình độ đào tạo.
·  Phỏng vấn:
-   Giảng viên và cán bộ quản lý, một số thành viên hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn và cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về xây dựng, thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo và các đối tượng có liên quan khác về chương trình liên thông;
-   Các giảng viên về các quy trình thiết kế chương trình đào tạo và làm thế nào để có sự kết hợp với các trường đại học/cao đẳng khác;
-   Người học các trình độ đào tạo cao hơn về các vấn dề chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác;
·  Có minh chứng nào cho thấy có các thỏa thuận chuyển đổi liên thông và kế hoạch thực hiện không?
·  Chương trình đào tạo có phải là một cản trở cho người học khi chuyển từ trường này sang trường khác không? Hoặc từ trình độ học này sang trình độ học khác không?
·  Xác định các chương trình đào tạo nào cần được xây dựng lại để có thể tạo điều kiện cho người học chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác, từ trường này sang trường khác dễ dàng;
·  Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến chất lượng chương trình đào tạo liên thông.

Tiêu chí 3.6. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.
Từ khóa: Chương trình, đánh giá, cải tiến, chất lượng.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các tài liệu/minh chứng miêu tả các nguyên tắc, quy định và quy trình đánh giá chương trình đào tạo;
·  Các tài liệu/minh chứng miêu tả các hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường;
·  Các tài liệu/minh chứng về các chương trình, nội dung/biên bản của các cuộc họp về đánh giá và cải tiến chương trình;
·  Các cơ chế quản lý, nguồn lực (nhân sự, tài chính) dành cho đánh giá và cải tiến chương trình;
·  Các khảo sát giảng viên và người học về chất lượng chương trình;
·  Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá và cải tiến chất lượng của các chương trình giáo dục trong trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ các chương trình trong trường có được định kì xem xét đánh giá không? Nếu có, có bao nhiêu chương trình đã được xem xét trong thời gian qua?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ kết quả đánh giá có được dùng để cải tiến chất lượng chương trình không? Có minh chứng nào không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Nhà trường có thành lập hội đồng xem xét việc đánh giá và xem xét các chương trình đã được cải tiến không?
·  Các ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên về kết quả đánh giá các chương trình? Các chương trình đã được cải tiến?
·  Các kế hoạch định kì đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo có được áp dụng cho tất cả các chương trình của trường không?
·  Có chương trình nào chưa được định kì đánh giá và cải tiến chất lượng không?
·  Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về đánh giá và cải tiến chất lượng chương trình.

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)

Tiêu chí 4.1. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định.
Từ khóa: Đa dạng, hình thức đào tạo, đáp ứng, quy định.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các quy định của nhà trường về các chương trình đào tạo và các hình thức đào tạo;
·  Sổ tay sinh viên;
·  Website của trường;
·  Các hợp đồng, biên bản, chương trình làm việc với các trường mà người học theo học trước đây;
·  Các minh chứng khác liên quan đến đa dạng hóa các loại hình đào tạo của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả các hình thức đào tạo đang có của trường?
·  Báo cáo có khẳng định được các hình thức đào tạo mà trường đang có đã đáp ứng nhu cầu học tập của người học không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Nhà trường có đánh giá được nhu cầu của người học không?
·  Nhà trường có triển khai các loại hình đào tạo dựa trên kết quả đánh giá được như sau:
- Các kiến thức và kinh nghiệp trước đây của người học mới nhập học;
- Các chiến lược củng cố và hỗ trợ học tập cho người học;
·  Có minh chứng nào cho thấy nhà trường/khoa/bộ môn có kế hoạch về thời gian, kinh phí, nhân sự để đánh giá, xem xét sự phù hợp và khả thi của các hình thức đào tạo khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học tập không?
·  Phỏng vấn: Cán bộ quản lý chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng, chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và người học tốt nghiệp về:
-   Các chương trình và hình thức đào tạo, về tính thích hợp của chúng với nhu cầu học tập của người học;
-   Các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy còn chưa phù hợp với nhu cầu người học;
-   Các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu người học.
Tiêu chí 4.2. Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.
Từ khóa: Kết quả học tập, niên chế, học phần, kế hoạch, quy trình đào tạo, học chế tín chỉ.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết: của chương trình, của các môn học;
·  Kế hoạch chuyển đổi từ quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ;
·  Chương trình đào tạo theo tín chỉ của trường;
·  Hệ thống đánh giá;
·  Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảng viên;
·  Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình;
·  Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;
·  Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết quả học tập và chương trình hoặc các quy định có liên quan đến khung chương trình (bao nhiêu tín chỉ/khóa học);
·  Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức đào tạo theo niên chế và theo tín chỉ .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có minh chứng cho thấy các quy trình và các quy định về việc công nhận kết quả của người học theo niên chế kết hợp với học phần? hay theo học chế tín chỉ không?
·  Báo cáo có khẳng định nhà trường kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ? Hoặc các học chế khác có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Nhà trường có hệ thống lưu trữ kết quả học tập của người học theo học phần hay học chế tín chỉ không?
·  Các giảng viên và người học có hiểu được cách vận hành của hệ thống này không?
·  Các kế hoạch chuyển đổi có được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu đào tạo của các khóa học không?
·  Nhà trường có xây dựng được một hệ thống các tín chỉ hoặc học chế khác có tính mềm dẻo, linh hoạt, rõ ràng, thích hợp và đáp ứng nhu cầu của người học không? Minh chứng?
·  Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên và người học:
-   về các học chế mà trường đang thực hiện, kế hoạch sắp đến của nhà trường
-   về tính linh hoạt, thích hợp của học chế tín chỉ hoặc các học chế khác mà trường đang có kế hoạch thực hiện
·  Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc công nhận kết quả người học còn chưa linh hoạt và phù hợp với nhu cầu người học, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người học.
·  Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc công nhận kết quả người học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Tiêu chí 4.3. Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học,phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.
Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, hoạt động giảng dạy, đổi mới, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết của các khóa học;
·  Kế hoạch đảm bảo chất lượng có liên quan đến giảng viên, người học (Đánh giá cái gì? Ai đánh giá? Như thế nào? Bao lâu một lần? Đến thời điểm nào?);
·  Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;
·  Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến phương pháp giảng dạy/đánh giá;
·  Các tài liệu lưu hành nội bộ về phương pháp giảng dạy của giảng viên;
·  Các tài liệu/hồ sơ về hoạt động nghiên cứu của trường/giảng viên;
·  Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp về thực hiện và đổi mới phương pháp giảng dạy;
·  Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên và tỉ lệ giảng viên tham gia các khóa học này. Các đánh giá về mức độ hiệu quả của các khóa học;
·  Các tài liệu/hồ sơ đánh giá năng lực và việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của giảng viên;
·  Các minh chứng liên quan khác: về đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá, đánh giá giáo viên của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường có kế hoạch và có phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ nhà trường đã triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Nhà trường có quy trình đánh giá giảng dạy không?
·  Nhà trường có các kế hoạch đánh giá đội ngũ giảng viên không?
·  Nhà trường có các chính sách/chế độ khuyến khích giảng viên trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy không? cung cấp cho giảng viên các điều kiện về kỹ thuật/công nghệ thông tin? (cung cấp văn bản nếu có).
·  Việc đánh giá người học mà giảng viên đang áp dụng có được xem là một phương pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của người học không?
·  Việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm có được giảng viên xem là một trong các phương pháp giảng dạy hiệu quả không? Giảng viên có thực hiện các phương pháp này không?
·  Người học có nghĩ rằng họ có cơ hội để phản hồi về chất lượng giảng dạy không?
·  Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà quản lý giáo dục, nhân viên và người học về các vấn đề trên, có thể thực hiện cùng với tiêu chí 4.1;
·  Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc đánh giá chất lượng giảng dạy còn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả;
·  Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm còn chưa được lưu ý và thực hiện;
·  Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc đánh giá chất lượng giảng dạy và việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm;
·  Người học có được đánh giá, phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên không? phương pháp và quy trình như thế nào?
·  Giảng viên có nhận được đóng góp đánh giá của cán bộ quản lý/đồng nghiệp không? phương pháp và quy trình như thế nào?
·  Nhà trường có chương trình cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy không? Chương trình này có được dựa vào các đánh giá chất lượng giảng dạy kể trên không?

Tiêu chí 4.4. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.
Từ khóa: Phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá, đa dạng, nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng, phù hợp hình thức đào tạo, đảm bảo chất lượng, đánh giá mức độ tích lũy.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết môn học;
·  Các kế hoạch đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo;
·  Các tài liệu về kiểm tra đánh giá: quy chế, quy định về kiểm tra đánh giá như ra đề và chấm bài, các tài liệu phổ biến phương pháp kiểm tra đánh giá, các quyết định thành lập hội đồng thi - kiểm tra đánh giá, các biên bản chấm thi, các đơn thư khiếu nại … ;
·  Các minh chứng khác liên quan đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập của nhà trường .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ trường đã triển khai phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá: đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu ra được các các phương pháp và tổ chức kiểm tra đánh giá mà trường sử dụng, nhờ nó đã đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề không?.
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Đánh giá các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường?
·  Các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường có đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo hay không? có đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo hay không?
·  Các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường có đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề không?
·   Kể tên các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo sử dụng các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá còn chưa công bằng, chính xác hoặc chưa phù hợp với mục tiêu đào tạo;
·  Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá;
·  Xem xét các bài làm/bài luận về nhà/bài khóa luận trong các năm trước;
·  Xem xét các minh chứng về hệ thống kiểm tra có thể đánh giá được các khả năng thực hành và và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề của người học;
·  Phỏng vấn: Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và cựu sinh viên về hoạt động kiểm tra đánh giá của nhà trường có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí nêu ra không?

Tiêu chí 4.5. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
Từ khóa: Kết quả học tập, thông báo, lưu trữ, chính xác, an toàn, Văn bằng chứng chỉ, đúng quy định, công bố.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·   Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học ở các đơn vị đào tạo trong vòng một/hai năm gần đây:
-   Kết quả học tập được lưu giữ trên máy tính một cách an toàn, rõ ràng và có thể tiếp cận được đối với các thành phần có trách nhiệm và có quyền tiếp cận;
-   Hệ thống ICT của trường là chính xác và đáng tin cậy;
-   Hệ thống lưu trữ của trường có đủ các khả năng lưu trữ tất cả các thông tin không?
·  Các hồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;
·  Trang Website của trường;
·  Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến kết quả học tập của người học;
·  Các minh chứng khác liên quan đến công bố và lưu trữ kết quả học tập của người học . . .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được và cung cấp minh chứng về kết quả học tập được thông báo kịp thời, lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định và được công bố trên mạng của trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Nhà trường có các chính sách về kiểm tra đánh giá không?
·   Hồ sơ về kết quả học tập của người học được cất giữ ở đâu (sổ sách, các file máy tính) và có an toàn không (địa điểm lưu trữ, các quy định về việc vào điểm, mật mã, an toàn cháy nổ, an toàn về dữ liệu (back-ups)?
·  Nhà trường có các biện pháp phòng chống các tiêu cực trong việc sửa điểm, cấp bằng và lưu trữ hồ sơ điểm không? (con dấu của trường, chữ ký, các biện pháp về lưu giữ phôi bằng, in ấn…);
·  Kết quả học tập của người học được công bố như thế nào?
·  Việc thực hiện có tuân thủ theo các quy định không? (hệ thống thông tin của nhà trường, ICT và sổ sách); hệ thống ghi chép và vào điểm (ICT và sổ sách);
·  Có nhiều sai sót xảy ra không? Mức độ nghiêm trọng? Nhà trường giải quyết như thế nào?
·  Xem xét hệ thống quản lý kết quả học tập của trường. Xem xét mức độ kịp thời trong việc thông báo điểm cho người học, về mức độ đầy đủ, an toàn của các hồ sơ, về việc cấp bằng/chứng chỉ;
·  Kết quả học tập có được công bố cho người học qua mạng không?
·  Xác định quy trình quản lý kết quả học tập của người học và cấp bằng/chứng chỉ nhằm tránh các sai sót có thể xảy ra. Lưu ý việc tránh các sai sót được tiến hành như thế nào;
·  Xem xét các trường hợp kiện cáo hay phản ánh về việc sai sót, mức độ an toàn của việc lưu trữ hồ sơ;
·  Xác định các trường hợp sai sót về an toàn dữ liệu hoặc trong việc cấp bằng;
·  Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến hệ thống vào điểm, lưu trữ và cấp bằng.
·  Phỏng vấn: Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà quản lý, giảng viên, nhân viên, người học và người học tốt nghiệp. Đặc biệt lưu ý các ý kiến của các giảng viên và người học về nhà trường đã đáp ứng yêu cầu của tiêu chí như thế nào?

Tiêu chí 4.6. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, tốt nghiệp, việc làm, thu nhập.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường (hồ sơ, hệ thống ICT);
·  Cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp;
·  Các đề tài nghiên cứu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, trong đó có người học của trường hoặc ở các trường khác;
·  Các minh chứng khác liên quan đến cơ sở dữ liệu của trường .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả trường có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được trường có cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, việc làm và thu nhập của họ không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Nhà trường có tiến hành khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp không? Nếu có, định kì là bao lâu/lần?
·  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm của trường là bao nhiêu?
·  Có bao nhiêu người học tìm được việc làm sau 3 tháng, 6 tháng và một năm sau khi tốt nghiệp?
·  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp?
·  Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp cảm thấy hài lòng với công việc của mình?
·  Xem xét các cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường
·  Tìm hiểu nhà trường có khảo sát về thu nhập của sinh viên tốt nghiệp. Các khảo sát này là chính thức hay không chính thức? Có đáng tin cậy không?
·  Nhà trường có tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên tốt nghiệp với việc làm của mình;
·  Phỏng vấn: Các đối tượng có liên quan như cán bộ quản lý đào tạo/khoa/bộ môn về cơ sở dữ liệu của trường.

Tiêu chí 4.7. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.
Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, chất lượng, điều chỉnh, hoạt động đào tạo.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của trường;
·  Kế hoạch hàng năm của trường, trong đó có kế hoạch đào tạo;
·  Kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp;
·  Các khảo sát sinh viên tốt nghiệp;
·  Các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo;
·  Các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng;
·  Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp;
·  Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp và điều chỉnh hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kế hoạch đánh giá người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường được xây dựng như thế nào?
·  Việc thực hiện kế hoạch đào tạo được tiến hành như thế nào?
·  Nhà trường có kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp không? Như thế nào?
·  Nhà trường có thực hiện các khảo sát sinh viên tốt nghiệp không? Như thế nào? Nếu có, xin cho biết các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của trường?
·  Nhà trường có thực hiện các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng không? Kết quả như thế nào?
·  Nhà trường có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp không? đề nghị cung cấp minh chứng.
·  Phỏng vấn: Cán bộ quản lý đào tạo, giảng viên và sinh viên tốt nghiệp theo các câu hỏi trên.

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)

Tiêu chí 5.1. Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.
Từ khóa: Kế hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển, quy hoạch, bổ nhiệm, đáp ứng, phù hợp, quy trình, tiêu chí, rõ ràng, minh bạch.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Quy định của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về quản lý nhân sự;
·  Quy định của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về tuyển dụng và quản lý nhân sự;
·  Website của trường;
·  Tự đánh giá của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên;
·  Các tài liệu có liên quan đến quản lý nhân sự ở cấp độ trường/khoa/bộ môn như kế hoạch phát triển đội ngũ ở các năm trước, năm hiện tại và những năm sau;
·  Danh sách các khóa học, bồi dưỡng, hội thảo mà cán bộ trường tham gia trong thời gian qua;
·  Các minh chứng khác liên quan đến phát triển đội ngũ giảng viên và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trương .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường hàng năm đều có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên nhân viên không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường đã có quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được nhà trường có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Nhà trường có các minh chứng về kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ không?
·  Nếu có, kế hoạch đó có cho thấy rõ các quy trình đào tạo, phát triển năng lực và chuyên môn không?
·  Có minh chứng cho thấy kế hoạch này đang được thực hiện, các minh chứng cho thấy các nhân sự đang được đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch này không?
·  Có minh chứng nào cho thấy nhà trường có định kỳ đánh giá, xem xét lại kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ của mình không?
·  Xem xét các tài liệu/minh chứng kể ở trên và kế hoạch phát triển nhân sự của nhà trường
·  Phỏng vấn: Giảng viên và nhân viên để xác định tính xác thực của các minh chứng tìm được theo yêu cầu của Tiêu chí
·  Nếu như chưa có đủ các minh chứng bằng tài liệu, cần có kế hoạch để phỏng vấn thêm: cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học để xác định mức độ đạt được của nhà trường về tiêu chí này.

Tiêu chí 5.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học.
Từ khóa: Cán bộ, giảng viên, nhân viên, đảm bảo quyền dân chủ.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Tài liệu về cơ cấu tổ chức của nhà trường: Hội đồng trường, hội đồng khoa học…;
·  Các quy định về quyền dân chủ trong trường đại học;
·  Các biên bản hội nghị công nhân viên chức hàng năm;
·  Các biên bản cuộc họp đánh giá cán bộ viên chức, giảng viên;
·  Các biên bản họp Đảng ủy;
·  Các đơn từ tố cáo, khiếu nại;
·  Báo cáo của thanh tra nhân dân giải quyết các đơn từ tố cáo, khiếu nại;
·  Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo quyền dân chủ trong nhà trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được nhà trường có các quy định và các hoạt động để đảm bảo về quyền dân chủ cho các thành viên trong trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Có minh chứng cho thấy các tổ chức của nhà trường hoạt động tuân thủ theo nguyên tắc dân chủ? Hoạt động có hiệu quả?
·  Nhà trường có hội đồng trường? Có các hội đồng tư vấn khoa học? Thanh tra nhân dân?
·  Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức này được thực hiện đúng quy định? Bao lâu thì các tổ chức này họp một lần? Có các biên bản của các cuộc họp này?
·  Phỏng vấn: Các cán bộ quản lý cấp trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên và người học về việc:
-   Nhà trường có các quy định và hoạt động đảm bảo quyền dân chủ không?
-   Họ có tin rằng các cơ chế hiện nay trong trường là đảm bảo quyền dân chủ của họ hay không?

Tiêu chí 5.3. Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.
Từ khóa: Chính sách, biện pháp, tạo điều kiện, tham gia, chuyên môn, nghiệp vụ, trong và ngoài nước.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các chính sách của nhà trường về phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ;
·  Các quy định của nhà trường/khoa/bộ môn về kinh phí cũng như các chính sách, quy định tạo điều kiện cho giảng viên tìm kiếm các tài trợ cho việc phát triển năng lực chuyên môn của mình;
·  Danh sách cán bộ và giảng viên tham gia các hội thảo/tập huấn khoa học trong và ngoài nước;
·  Các quyết định nhân sự liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;
·  Các minh chứng khác liên quan đến chính sách và biện pháp dành cho hoạt động chuyên môn của các cán bộ trường .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chính sách, biên pháp nhà trường đã triển khai nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các kết quả triển khai chính sách, biên pháp của nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Có minh chứng nào cho thấy nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?
·  Có minh chứng nào cho thấy trường có các hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài thông qua các hoạt động chuyên môn của đội ngũ không (ví dụ: biên bản các cuộc họp, tham gia các hội thảo…);
·  Xem xét khối lượng công việc của cán bộ quản lý và giảng viên: có đủ các cơ hội để có thể phát triển năng lực chuyên môn/kỹ năng nghê nghiệp không?
·  Phỏng vấn: Các cán bộ quản lý cấp trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và nhân viên với các câu hỏi sau:
-   Nhà trường có chương trình phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giảng viên không? Hiệu quả của các chương trình này?
-   Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội tham gia các hội thảo trong và ngoài nước không?
-   Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội lựa chọn các hội thảo trong và ngoài nước nào để tham gia không?
-   Nhà trường có chính sách/chế độ để giảng viên có thời gian dành cho nghiên cứu không?

Tiêu chí 5.4. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Từ khóa: Cán bộ quản lý, phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, hoàn thành nhiệm vụ.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các tài liệu về nhân sự, bao gồm:
-   Lý lịch khoa học của cán bộ quản lý, trong đó có các thông tin về kinh nghiệm quản lý;
-   Các đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;
-   Tự đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;
-   Các phản hồi của giảng viên và nhân viên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;
-   Các quyết định xử lý kỷ luật (nếu có)
-   Các phản ảnh, đơn từ tố cáo, khiếu nại;
-   Các minh chứng khác liên quan …………………………….
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được đội ngũ cán bộ quản lý của trường có có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được đội ngũ cán bộ quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ được giao không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Các minh chứng về các cán bộ quản lý có chuyên môn, có phẩm chất đạo đức và hoàn thành nhiêm vụ được giao trong báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác đáng không?
·  Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và nhân viên với các câu hỏi sau:
-   Cán bộ quản lý của trường có đủ phẩm chất, đạo đức để thực hiện tốt vai trò của mình với tư cách là đại diện cho trường về mặt đối nội và đối ngoại không? Có trường hợp nào đáng chê trách không?
-    Cán bộ quản lý của trường có thực hiện đúng các quy trình và chính sách của trường trong việc điều hành công việc của mình không?
-   Cán bộ quản lý của trường có thường xuyên tìm hiểu và giải quyết/đáp ứng được các nhu cầu cần thiết của các đơn vị chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy) trong trường không?
-   Cán bộ quản lý của trường có được đảm bảo quyền dân chủ trong nhà trường không?

Tiêu chí 5.5. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.
Từ khóa: Giảng viên, đủ số lượng, thực hiện, mục tiêu, tỉ lệ.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Chiến lược phát triển giáo dục của trường;
·  Danh sách toàn bộ giảng viên của trường;
·  Tỉ lệ giảng viên/người học của từng ngành đào tạo;
·  Các tài liệu lưu hành nội bộ của các khoa/bộ môn về tỉ lệ giảng viên/người học;
·  Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học từng năm triển khai tại trường;
·  Trang Website của trường;
·  Số lượng chương trình đào tạo/số lượng giảng viên (có theo đúng quy định của nhà trường không? Nếu không, cho biết lý do.
·  Các tài liệu quản lý nhân sự, trong đó gồm:
-   Tỉ lệ vắng mặt/bệnh/bỏ việc (số lượng, mức độ thường xuyên, thời gian và chế độ…);
-   Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo các môn học;
-   Số lượng giảng viên/từng môn học;
-   Các minh chứng khác liên quan đến từng bước giảm tỷ lệ người học/giảng viên của trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy nhà trường có đủ giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy tỷ lệ giảng viên/người học từng bước đạt chuẩn không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Nhà trường có minh chứng nào cho thấy quy trình/chính sách/quy định giám sát cơ cấu và mức độ thực hiện của đội ngũ giảng viên không?
·  Tỉ lệ giảng viên/người học?
·  Tỉ lệ nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên?
·  Nghiên cứu và xem xét toàn bộ các tài liệu/minh chứng đã đề cập trên
·  Xem xét tỉ lệ giảng viên/người học, nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên
·  Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên, người học và cựu sinh viên với các câu hỏi sau:
-   Số lượng trung bình của người học trong một lớp học? Số lượng này có làm cho việc giảng dạy và học tập trở nên kém hiệu quả không?
-    Số lượng giảng viên/từng chương trình đào tạo có đủ không? Có tuân thủ các quy định của nhà trường không? Có đúng như nhà trường đã công bố với người học không?
-    Nhà trường có các chức danh dành cho giảng viên không (trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính…)? Có các quy định và chính sách dành cho từng chức danh không?
-   Có ngành đào tạo nào gặp khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ cho giảng viên không? Nếu có, làm thế nào để khắc phục khó khăn này?

Tiêu chí 5.6. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Từ khóa: Giảng viên, trình độ chuẩn, cơ cấu, ngoại ngữ, tin học.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Lý lịch khoa học trích ngang của đội ngũ giảng viên;
·  Bằng cấp chuyên môn, vi tính và ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên;
·  Danh sách đội ngũ giảng viên của từng đơn vị đào tạo;
·  Các công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trong vòng 5 năm gần đây;
·  Các công bố khoa học (sách, bài báo, tham luận khoa học… của đội ngũ giảng viên trong vòng 5 năm gần đây);
·  Các minh chứng cho thấy giảng viên có tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước và tham gia trình bày các kết quả nghiên cứu của mình;
·  Các minh chứng khác liên quan đến trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, noại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên nhà trường.
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được đội ngũ giảng viên của trường đảm bảo trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định trường có đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu và giảng dạy theo đúng chuyên môn không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có đủ minh chứng về trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Có đủ minh chứng về trình độ chuyên môn và cơ cấu của đội ngũ giảng viên không?
·  Có minh chứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp ngoại ngữ không (ví dụ: TOEFL hoặc IELTS đối với tiếng Anh)?
·  Có minh chứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp tin học không (ví dụ: trình độ A, B, C tin học)?
·  Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên, người học và cựu sinh viên tập trung vào các vấn đề sau:
-   Đánh giá của người học về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên;
-    Trình độ ngoại ngữ của giảng viên trong trường và dựa trên cơ sở nào để người học kết luận như vậy?
-   Trình độ tin học của giảng viên trong trường và dựa trên cơ sở nào để người học kết luận như vậy?
-   Vấn đề cập nhật kiến thức chuyên môn của giảng viên.
 
Tiêu chí 5.7. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.
Từ khóa: Giảng viên, cân bằng, kinh nghiệm, trẻ hóa.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của nhà trường, kinh phí;
·  Kế hoạch về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ giảng viên;
·  Các kế hoạch và chương trình tuyển dụng giảng viên;
·  Hồ sơ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ giảng viên của trường, trong đó có toàn bộ các thông tin về kinh nghiệm công tác và độ tuổi;
·  Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của trường;
·  Các báo cáo tự đánh giá của đội ngũ và các phụ lục đính kèm (nhận xét của cán bộ quản lý/hướng dẫn, các bằng khen/giấy khen, các hình thức kỷ luật…);
·  Các minh chứng khác liên quan đến sự cân bằng giữa đôi ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn và chưa có kinh nghiệm chuyên môn .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo minh chứng có sự cân bằng về kinh nghiệm và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên của nhà trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Có minh chứng cho thấy trường có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên không?
·  Có minh chứng cho thấy trường có các chính sách tuyển dụng hoặc giữ lại các giảng viên trẻ có năng lực và đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ không?
·  Số lượng giảng viên trẻ của trường trên toàn bộ số lượng giảng viên là bao nhiêu? Số lượng giảng viên trẻ trong từng đơn vị của trường?
·  Giảng viên trẻ của nhà trường có đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy không?
·  Nhà trường có các chính sách về việc hướng dẫn/giúp đỡ các giảng viên trẻ không? Có kinh phí dành cho việc bồi dưỡng cán bộ trẻ không?
·  Phỏng vấn: Các giảng viên trẻ và lâu năm để tìm hiểu các thông tin về các quy định đội ngũ của nhà trường. Có thể hỏi các câu hỏi sau:
-   Nhà trường có chương trình nào dành riêng cho giảng viên trẻ không?
-   Nhà trường có chính sách, quy định nào để đảm bảo rằng giảng viên trẻ được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường?
-   Đội ngũ giảng viên trẻ có bằng cấp và năng lực theo yêu cầu của trường không? Nếu không, nhà trường có chính sách và kinh phí để hỗ trợ họ học tiếp để lấy bằng cấp theo quy định và theo yêu cầu của nhà trường không?

Tiêu chí 5.8. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
Từ khóa: Kỹ thuật viên, nhân viên, số lượng, năng lực, bồi dưỡng, hiệu quả.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của trường, kinh phí;
·  Kế hoạch về kinh phí: kinh phí dành cho phát triển đội ngũ, trong đó có đội ngũ kỹ thuật viên;
·  Hồ sồ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật của trường;
·  Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ nhân viên kỹ thuật của trường;
·  Các minh chứng khác liên quan đến đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên trường .
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứng về đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên trường có đủ số lượng, năng lực chuyên môn và được bồi dưỡng định kỳ để phục vụ có hiệu quả các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường không?
·  Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứng về mức độ phục vụ hiệu quả của đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên nhà trường?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Tìm kiếm toàn bộ các tài liệu/minh chứng về đội ngũ và bằng cấp chuyên môn của các kỹ thuật viên, nhân viên của trường;
·  Tìm kiếm các văn bản tổng kết, đánh giá chất lượng và hiệu quả của công tác của các kỹ thuật viên và nhân viên trường;
·  Xem xét các trường hợp vắng mặt và nghỉ việc của đội ngũ kỹ thuật viên (mức độ thường xuyên, việc thuyên chuyển…).
·  Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về trình độ của đội ngũ kỹ thuật viên, về mức độ phục vụ (có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học không). Có thể sử dụng các câu hỏi sau:
-   Số lượng kỹ thuật viên của Trường/khoa/bộ môn là bao nhiêu? Số lượng kỹ thuật viên như thế là có đủ không?
-   Đội ngũ kỹ thuật viên của Trường/khoa/bộ môn có đủ năng lực chuyên môn không?
-   Đội ngũ kỹ thuật viên của trường/khoa/bộ môn có được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ không?
-   Nhà trường tổ chức các khóa bồi dưỡng này hay gửi ra bên ngoài?
-   Đội ngũ kỹ thuật viên của trường/khoa/bộ môn có luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học cần ? Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kỹ thuật viên? Họ có phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường không?

Tiêu chuẩn 6: Người học (9 tiêu chí)

Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ khoá: Hướng dẫn đầy đủ, chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá, quy chế đào tạo.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Quy định của nhà trường về việc cung cấp các văn bản hướng dẫn cho người học về chương trình đào tạo và các quy định liên quan;
·  Lịch công tác hàng năm của trường;
·  Văn bản về mục tiêu đào tạo được công bố đầu khoá học;
·  Văn bản về chương trình đào tạo công bố đầu khoá học;
·  Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT;
·  Các hình thức tuyên truyền phổ biến quy chế đào tạo và hướng dẫn thực hiện;
·  Văn bản nêu các chuẩn kiến thức và kỹ năng ở đầu vào và đầu ra của chương trình đào tạo;
·  Văn bản quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập;
·  Các kết quả khảo sát hoặc phỏng vấn: người học, cán bộ đào tạo, cán bộ quản lý, giảng viên về các vấn đề trên;
·  Các minh chứng liên quan khác :……………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp thông tin về chương trình học và quy chế đào tạo đến người học hay không?
·  Các hình thức phổ biến hoặc cung cấp các thông tin trên đến người học được trường thực hiện?
·  Có các kết quả đánh giá hoặc nhận xét của người học về các tài liệu hướng dẫn và các hình thức phổ biến hướng dẫn cho người học không? Kết quả đánh giá như thế nào?
·  Đánh giá của giảng viên/cán bộ quản lý về công tác hướng dẫn cho người học về các vấn đề trên như thế nào?
·  Người học có được cung cấp đầy đủ thông tin để hiểu rõ về chương trình đào tạo, các quy định trong Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, nội dung, mục tiêu của khóa học và những tiêu chuẩn để tốt nghiệp?
·  Người học có được cung cấp các quy định về hình thức thi/kiểm tra của từng môn học không? Cách tính điểm về kết quả học tập? Điều kiện để được thi tốt nghiệp?
·  Website của trường và các bảng tin có cung cấp các thông tin về chương trình đào tạo chung? Chương trình chi tiết của các môn học? Các quy định liên quan khác không? Các thông tin có được cập nhật không?
·  Trường có Sổ tay sinh viên không?
·  Trường có tờ gập/tờ quảng cáo không? Trên đó có các thông tin liên quan đến yêu cầu của tiêu chí này không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là việc nhà trường có thực sự cung cấp đầy đủ các thông tin nêu trên đến người học không? Và có các hoạt động hỗ trợ/giải thích kịp thời cho người học về các thông tin trên;
·  Khi xem xét các tài liệu và hồ sơ minh chứng lưu trữ tại trường, cần lưu ý các vấn đề sau:
-   Các thông tin trong các văn bản/tài liệu do nhà trường cung cấp đủ độ tin cậy (ngày tháng ban hành? không có sự khác nhau hoặc sai lệch giữa các văn bản về các con số thống kê);
-   Chương trình đào tạo có ghi rõ mục tiêu đào tạo không? Có các quy định chung về kiểm tra/thi không?
-   Chương trình chi tiết từng môn học có các quy định riêng của môn học về kiểm tra/thi và các yêu cầu đối với người học không? Có danh mục tham khảo không?
-   Xem xét các số liệu thông kê về số người học vi phạm quy chế đào tạo (nghỉ học quá quy định, phạm quy thi/kiểm tra ....);
-   Xem xét các báo cáo, các kết quả đánh giá của nhà trường, của các khoa và các đoàn thể (đặc biệt hội sinh viên, đoàn thanh niên) về công tác hướng dẫn cho người học về chương trình đào tạo và các quy định liên quan.
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo và chuyên viên phòng đào tạo, phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, đại diện người học, các tổ chức đoàn thể.

Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.
Từ khóa: Chế độ chính sách xã hội, điều kiện hoạt động, khám sức khoẻ, văn nghệ, thể dục thể thao, an toàn.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản về chính sách xã hội liên quan đến người học phổ biến đầu khoá học;
·  Phương thức phổ biến hoặc cập nhật các chính sách xã hội cho người học;
·  Danh sách người học hưởng chế độ chính sách xã hội được công bố công khai;
·  Văn bản về chủ trương, quy định của nhà trường để triển khai thực hiện các chính sách xã hội của các cấp;
·  Nhân sự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ, chính sách xã hội;
·  Kế hoạch và báo cáo thực hiện quy định chăm sóc sức khoẻ cho người học;
·  Báo cáo về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao;
·  Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai ở các cấp hàng năm;
·  Số lượng các cuộc thi văn nghệ;
·  Số lượng các cuộc thi đấu thể dục thể thao;
·  Văn bản quy định thực hiện các biện pháp an ninh trong trường học;
·  Văn bản/báo cáo về trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ trong trường;
·  Các kết quả khảo sát hoặc các ý kiến đánh giá của người học về các hoạt động/công tác trên;
·  Báo cáo sơ kết/tổng kết về các hoạt động thực hiện chính sách xã hội và các khuyến nghị cải tiến các hoạt động này;
·  Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về công tác thực hiện chính sách xã hội cho người học;
·  Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về phong trào văn nghệ, thể dục thể thao;
·  Văn bản nội quy, quy chế về an toàn trong phòng thí nghiệm/xưởng thực hành/ … và trong ký túc xá;
·  Số vụ việc mất trật tự, không an toàn trong trường hàng năm;
·  Phiếu khảo sát ý kiến, báo cáo tổng hợp ý kiến hoặc các đánh giá của người học về các hoạt động trên.;
·  Kế hoạch công tác người học theo năm học;
·  Quy định về an ninh, an toàn xã hội trong trường;
·  Các minh chứng liên quan khác :………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Các nguồn thông tin liên quan đến tiêu chí này có thể được lưu trữ trong phòng công tác chính trị, học sinh-sinh viên, văn phòng của các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên…), phòng y tế của trường (nếu có), các phòng/bộ phận hỗ trợ người học như ký túc xá, các câu lạc bộ.
·  Nhà trường có các dịch vụ liên quan gì để phục vụ/hỗ trợ người học?
·  Có dịch vụ chăm sóc sức khỏe không? Miễn phí hay mất tiền?
·  Người học được khám sức khoẻ định kỳ không?
·  Nhà trường có phòng y tế không? Có bác sỹ và y tá trong trường không? Số lượng?
·  Các phong trào và các hoạt động xã hội trong trường có được tổ chức cho người học hàng năm không? Bao lâu một lần?
·  Ký túc xá có đáp ứng nhu cầu nội trú của người học không? Đáp ứng bao nhiêu %?
·  Cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ trong ký túc xá có đáp ứng nhu cầu của người học không?
·  Mức độ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của học viên như thế nào?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các điều kiện của các cơ sở vật chất, các quy định và việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội có đảm bảo các chế độ, chính sách xã hội, và các nhu cầu liên quan đến sức khỏe, sinh hoạt vật chất và tinh thần, an ninh an toàn của người học;
·  Phân tích đánh giá các thông tin liên quan trong Hồ sơ minh chứng do nhà trường cung cấp để có các thông tin trả lời các câu hỏi được nêu ở phần trên;
·  Tham quan các câu lạc bộ của trường (nếu có), sân thể thao, phòng Y tế và ký túc xá của trường.
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên; ban quản lý ký túc xá, cán bộ phòng y tế, đại diện người học và cựu sinh viên.

Tiêu chí 6.3. Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả.
Từ khóa: Rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức , lối sống , hiệu quả.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản về quy chế rèn luyện đối với người học;
·  Minh chứng về việc phổ biến văn bản về quy chế rèn luyện đến người học;
·  Các loại báo chí/tài liệu phục vụ nhu cầu rèn luyện của người học;
·  Văn bản kế hoạch và báo cáo sơ kết/tổng kết hàng năm về công tác chính trị, học sinh - sinh viên;
·  Văn bản kế hoạch/quy định về tổ chức ngoại khoá về thời sự, kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và thế giới cho người học;
·  Số liệu thống kê và các báo cáo về các buổi nói chuyện ngoại khoá trong năm;
·  Các phong trào khuyến khích người học tìm hiểu học tập về chính trị, tư tưởng;
·  Tỷ lệ người học tham gia các phong trào tìm hiểu học tập chính trị tư tưởng;
·  Các phong trào hoạt động công ích xã hội;
·  Tỷ lệ người học tham gia các phong trào hoạt động xã hội;
·  Các giải thưởng/giấy khen về tham gia các phong trào trên;
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Các hoạt động và phong trào nào là minh chứng cho công tác rèn luyện chính trị , tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học trong trường?
·  Việc thực hiện các chương trình, hoạt động đó có hiệu quả không? Các số liệu và minh chứng nào cho biết hiệu quả của các hoạt động trên?
·  Ngoài các văn bản gợi ý trên, còn các minh chứng nào mô tả được các kết quả của công tác chính trị và học sinh-sinh viên của trường?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Phân tích và đánh giá các thông tin và các số liệu thống kê do trường cung cấp.
·  Phỏng vấn: Đại diện người học, cựu sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, cán bộ và người học làm việc cho các đoàn thể, cựu sinh viên …

Tiêu chí 6.4. Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.
Từ khóa: Công tác Đảng, đoàn thể, tác dụng tốt, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ nhà trường đối với công tác Đoàn thanh niên và công tác rèn luyện tư tưởng chính trị cho người học;
·  Văn bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách về Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;
·  Văn bản các kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên trường/khoa;
·  Kế hoạch triển khai hoạt động Đoàn trong các khoa, các chi đoàn;
·  Văn bản mô tả cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên trong trường;
·  Văn bản, số liệu thống kê về việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên;
·  Các minh chứng về sự phối kết hợp giữa Đảng bộ trường và chính quyền chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong trường;
·  Văn bản kế hoạch của Đảng uỷ trường về việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng và các sinh hoạt tuyên truyền giác ngộ cho người học vào Đảng;
·  Danh sách người học và tỷ lệ tham gia lớp cảm tình Đảng;
·  Tỷ lệ người học là đoàn viên thanh niên được khen thưởng trong các phong trào rèn luyện tư tưởng/đạo đức và lối sống;
·  Tỷ lệ người học mắc các sai phạm về lối sống bị phê bình/khiển trách;
·  Tỷ lệ người học vi phạm quy chế rèn luyện tư tưởng và đạo đức;
·  Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm;
·  Các minh chứng liên quan khác :……………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Các đoàn thể trong trường đã có những hoạt động nào để hỗ trợ việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học?
·  Người học có tham gia các hoạt động do Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên tổ chức không? Vì sao không/ hoặc vì sao có?
·  Nhà trường có đánh giá giữa kỳ, cuối năm việc rèn luyện chính trị tư tưởng của người học không? Nếu có, có báo cáo tổng hợp các kết quả đạt được không? Nhà trường có các số liệu thống kê liên quan không?
·  Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm tăng hay giảm? có văn bản báo cáo về các nguyên nhân và các hoạt động cải tiến không?
·  Có các báo cáo hàng năm về các đánh giá của các cấp và các phòng/khoa và sinh viên về các hoạt động trên không? Những kết quả đạt được và các khó khăn là gì? Các giải pháp để tháo gỡ khó khăn đã thực hiện?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các số liệu thống kê về các kết quả đạt được của công tác chính trị học sinh-sinh viên;
·  Phân tích đánh giá các báo cáo, và các số liệu thống kê được nêu ở phần trên để đánh giá mức độ và hiệu quả đạt được.
·  Phỏng vấn (theo nhóm và cá nhân): Đại diện người học và đại diện cựu sinh viên, đại diện cán bộ quản lý phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, văn phòng Đảng uỷ, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

Tiêu chí 6.5. Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học.
Từ khóa: Biện pháp cụ thể, tác dụng tích cực, hỗ trợ học tập và sinh hoạt .
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Câu lạc bộ hoạt động văn hoá nghệ thuật trong khuôn viên của trường cho người học;
·  Sân vận động thể dục thể thao trong khuôn viên của trường cho người học;
·  Chính quyền phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có hoạt động hỗ trợ tìm kiếm nơi ở cho người học (nếu ký túc xá không đáp ứng đủ nhu cầu ở nội trú);
·  Nhà trường có dịch vụ cho người học mượn hoặc thuê mướn các dụng cụ sinh hoạt với chi phí phù hợp điều kiện kinh tế của người học;
·  Các hoạt động hỗ trợ tổ chức nhà ăn, cantin, tín dụng ... cho người học;
·  Các hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường đã có những quy định và biện pháp gì để hỗ trợ sinh viên trong học tập và sinh hoạt?
·  Các dịch vụ hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của sinh viên (chăm sóc sức khoẻ? hoạt động xã hội? nhà nghỉ, ký túc xá? sân thể thao? khu tự học...) được tổ chức như thế nào?
·  Người học có được miễn phí khi tham gia hoạt động văn hoá nghệ thuật tại câu lạc bộ của trường không?
·  Người học có được miễn phí khi chơi thể dục thể thao tại sân/khu thể thao của trường không?
·  Tỷ lệ hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;
·  Nhà trường có định kỳ tổ chức khảo sát ý kiến người học về các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt để cải tiến đáp ứng nhu cầu của người học không?
·  Kết quả khảo sát có được công bố không?
·  Các báo cáo về kết quả khảo sát có đưa ra các khuyến nghị gì không?
·  Các khuyến nghị của người học và của báo cáo đánh giá các hoạt động trên có được Nhà trường xem xét và thực hiện không?
·  Tình hình trật tự an ninh trong trường,trong ký túc xá có những vấn đề gì đặc biệt cần lưu ý không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là xem xét các hoạt động dịch vụ mà trường đã tổ chức để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học có tác động tích cực không? Có đáp ứng nhu cầu của người học không? Nếu không, vì sao không đáp ứng?
·  Hàng năm có đánh giá và cải tiến các hoạt động trên không? Nếu có đánh giá, ai tham gia đánh giá (người tổ chức? Người học? các đoàn thể?)?
·  Các kết quả đánh giá và các khuyến nghị từ các đánh giá được nhà trường xử lý thế nào?
·  Tham quan khảo sát: Ký túc xá, nhà ăn, sân vận động, các câu lạc bộ, thư viện, các khu hoạt động văn hoá nghệ thuật của trường (nếu có).
·  Phỏng vấn: Đại diện người học các khoá khác nhau, đại diện lãnh đạo là người học trong các tổ chức đoàn thể, cán bộ Đoàn trường, nhân viên quản lý ký túc xá, nhân viên làm việc tại các căng tin và nhà ăn v.v…

Tiêu chí 6.6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục: đạo đức, lối sống, luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách, các nội quy.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản quy định của trường về chức trách và nhân sự về trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho người học;
·  Văn bản các kế hoạch và các hoạt động đã triển khai việc học tập chính trị, học tập các chủ trường chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của trường cho người học?
·  Các báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên hàng năm?
·  Các giải thưởng, khen thưởng các cấp về các hoạt động trên;
·  Các biện pháp của trường để ngăn ngừa người học vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định chung;
·  Các minh chứng liên quan khác :………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Các hoạt động tuyên truyền và học tập chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định chung được trường tổ chức như thế nào? Có quy định cho phòng/ban hoặc đoàn thể nào chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đó không?
·  Nhà trường có các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn sinh viên về các hành vi đạo đức và các giá trị mong đợi không? Các tài liệu đó để ở đâu? Có được sử dụng miễn phí không?
·  Trường có đánh giá về số lượng và mức độ người học hưởng ứng và tham gia các hoạt động không? Bộ phận nào tổ chức khảo sát đánh giá?
·  Người học có được tham gia góp ý và đánh giá không?
·  Kết quả đánh giá như thế nào? Có được công bố không?
·  Nhà trường có các biện pháp cải tiến các hoạt động sau đánh giá không? Những cải tiến có được người học hưởng ứng không?
·  Liệt kê các hoạt động chính có tác động tích cực?
·  Các hoạt động nào không được người học hưởng ứng hoặc tham gia ít? Nếu có, nhà trường có tìm hiểu nguyên nhân không? và có các điều chỉnh, cải tiến các hoạt động đó không? (bình luận cụ thể)
·  Người học có vi phạm quy định về luật pháp (luật giao thông, luật hôn nhân, luật bản quyền, luật sở hữu tài sản,…) không? Tỷ lệ bao nhiêu hàng năm? Tăng lên hay giảm đi và nguyên nhân của sự tăng giảm?
·  Trường có thống kê tỷ lệ tham gia các phong trào tìm hiểu về pháp luật, tìm hiểu đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước không? Tỷ lệ hàng năm thế nào?
·  Có các vụ việc về vi phạm quy chế học tập thi cử, bị kỷ luật về đạo đức, lối sống hoặc bị khiển trách/kỷ luật về tinh thần trách nhiệm học tập không? Tỷ lệ cụ thể hàng năm như thế nào? Nguyên nhân của sự tăng giảm các các tỷ lệ vi phạm? Và các biện pháp ngăn ngừa và giáo dục đã được thực hiện sau đó là gì?
·  Số lượng sinh viên được khen thưởng về tinh thần trách nhiệm trong học tập và trong công tác và trong các hoạt động của các phong trào là bao nhiêu? Có giấy khen hoặc các giải thưởng của các cấp không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động giáo dục tuyên truyền có tác động tích cực tới nhận thức và hành động của người học?
·  Nhà trường có đánh giá và cải tiến hàng năm các hoạt động này không?
·  Phỏng vấn: Đại diện người học các khoá, đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên và thư viện, đại diện giảng viên, lãnh đạo nhà trường phụ trách công tác quản trị và phụ trách các đoàn thể.

Tiêu chí 6.7. Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
Từ khóa: Hỗ trợ, hiệu quả, tăng tỷ lệ, việc làm phù hợp ngành.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Báo cáo các năm về các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp/nhà tuyển dụng: cho người học thực tập tại doanh nghiệp/đơn vị, các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ có sử dụng người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức; tuyển chọn người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức;
·  Các báo cáo thống kê hàng năm về số lượng người học thực hành thực tế, nghiên cứu ứng dụng tại các cơ sở doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng;
·  Văn bản thành lập và quy định chức năng và nhiệm vụ của phòng/bộ phận chuyên trách tư vấn hướng nghiệp cho người học;
·  Văn bản hoặc tài liệu/hình ảnh về các hoạt động tổ chức hội chợ việc làm cho người đang học và người tốt nghiệp hàng năm;
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Trường có phòng/bộ phận tư vấn nghề nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp người học tìm việc làm không?
·  Trường có các bản cam kết hoặc các liên kết với các nhà tuyển dụng/các doanh nghiệp không để cung cấp sinh viên/học viên tốt nghiệp cho họ không?
·  Hằng năm trường có tổ chức hội chợ việc làm cho người học không?
·  Nếu có, có các báo cáo về kết quả của các hội chợ việc làm đó không (số người học tìm được việc làm qua hội chợ? Có đúng ngành đào tạo không? bài học kinh nghiệm rút ra từ các hội chợ việc làm là gì?
·  Ngoài hội chợ, nhà trường có mở các seminar để doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng sinh hoạt chuyên đề hoặc đàm thoại với người học, giảng viên hàng năm không?
·  Nhà trường hàng năm có khảo sát các nhà tuyển dụng về các kiến thức/kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp của nhà trường không? Trên cơ sở đó nhà trường có cập nhật các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành vào chương trình đào tạo những năm cuối khoá không?
·  Nguời học đã nhận được sự hỗ trợ gì từ khoa/trường/các đoàn thể cho việc chuẩn bị tìm việc khi tốt nghiệp?
·  Người học có được tư vấn về kỹ năng viết đơn xin việc, viết lý lịch không? Kỹ năng trả lời phỏng vấn?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này các hoạt động hỗ trợ thực sự làm tăng tỷ lệ người học có việc làm phù hợp ngành nghề làm sau khi tốt nghiệp;
·  Phân tích các báo cáo thống kê về số lượng người học có việc làm thông qua các hội chợ việc làm? Tỷ lệ tăng hay giảm?
·  Tìm hiểu xem có các hoạt động ngoại khoá hoặc chính khoá cập nhật các kiến thức về xã hội và kỹ năng tìm việc làm cho người học hàng năm không? Người học và giảng viên nhận xét thế nào về các hoạt động đó?
·  Nhà trường có mối liên hệ với cựu sinh viên để khai thác nguồn việc làm cho người học không?
·  Phỏng vấn: Đại diện người học vào các năm cuối khoá, đại diện đoàn thanh niên, hội sinh viên, đại diện phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường (nếu có) hoặc phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động mà nhà trường có các hoạt động liên kết.

Tiêu chí 6.8. Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.
Từ khoá: Khả năng tìm việc, tự tạo việc làm, năm đầu, trên 50%, làm đúng ngành.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Hoạt động của ban liên lạc hội cựu sinh viên;
·  Danh sách và địa chỉ liên hệ với cựu sinh viên của trường;
·  Báo cáo hằng năm về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
·  Các hoạt động của phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường giúp người học tự tạo việc làm cho bản thân hoặc cho người khác;
·  Các minh chứng liên quan khác: ………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có phòng/bộ phận chịu trách nhiệm liên lạc và quản lý các số liệu về người học đã tốt nghiệp không? Nếu có, các hoạt động hàng năm là gì?
·  Nhà trường có các hoạt động hàng năm để gặp gỡ hoặc liên lạc với người học đã tốt nghiệp không?
·  Nhà trường có hỗ trợ hoặc cựu sinh viên tự tổ chức ban liên lạc của cựu sinh viên không? Nếu có, ban liên lạc có cung cấp các số liệu hoặc phối hợp cùng trường khảo sát về việc làm của người học mới tốt nghiệp và tốt nghiệp sau 1 năm không?
·  Nhà trường đã sử dụng những phương pháp gì để khảo sát thu thập số liệu về việc làm của người tốt nghiệp?
·  Nhà trường có tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhà trường với cựu sinh viên và sinh viên năm cuối khoá để toạ đàm về các kỹ năng tìm việc làm, tự tạo việc làm và giữ liên lạc với trường và với các cựu sinh viên để có sự hỗ trợ lẫn nhau không?
·  Tỷ lệ người tốt nghiệp tự tạo việc làm cho mình là bao nhiêu hàng năm?
·  Tỷ lệ người tốt nghiệp tạo được việc làm cho người khác hàng năm là bao nhiêu?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hiệu quả thu thập các số liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp và việc cập nhật cơ sở dữ liệu (database) của trường.
·  Phân tích tỷ lệ có việc làm biến đổi qua các năm;
·  Xem các phiếu khảo sát và phương pháp thu thập số liệu để khẳng định các số liệu thu thập có độ tin cậy cao? các số liệu cũ hay đã được cập nhật?
·  Phỏng vấn: Phòng/bộ phận liên lạc với cựu sinh viên hoặc phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, quản lý sinh viên, đại diện người học các năm cuối khoá, các cự sinh viên, các nhà tuyển dụng lao động, đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo nhà trường phụ trách công tác chính trị và các đoàn thể, đại diện lãnh đạo các khoa và giảng viên.

Tiêu chí 6.9 Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp.
Từ khóa: Đánh giá, chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo khi tốt nghiệp.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học;
·  Văn bản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp;
·  Văn bản của trường quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo;
·  Văn bản của trường quy định quy trình người học đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo, quy trình xử lý số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả đánh giá và các hoạt động sau đánh giá;
·  Báo cáo cuối học kỳ 1 và cuối năm về việc người học đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
·  Báo cáo hằng năm về việc người học đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường trước khi tốt nghiệp, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường đã ra văn bản quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo tháng/năm nào?
·  Các quy định có đưa ra quy trình đánh giá và phản hồi kết quả đánh giá không?
·  Phòng/bộ phận nào được giao chức năng nhiệm vụ quản lý và tổ chức công tác này?
·  Bộ phận nào chịu trách nhiệm thiết kế và điều chỉnh các mẫu phiếu khảo sát đánh giá?
·  Bộ phận nào chịu trách nhiệm xử lý số liệu khảo sát và lưu giữ số liệu khảo sát?
·  Nhà trường/các đoàn thể có tuyên truyền để người học hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia đánh giá không?
·  Thái độ tham gia đánh giá của người học như thế nào?
·  Việc tổ chức cho người học đánh giá có được tiến hành theo quy định chung (của Bộ GD&ĐT, của trường/khoa không?)
·  Hàng năm nhà trường có tổ chức rút kinh nghiệm về việc đánh giá cảu người học và cải tiến các quy trình không?
·  Kết quả đánh giá của người học có được xem xét và sử dụng để cải tiến phương pháp giảng dạy, điều chỉnh chương trình đào tạo, cải tiến các hoạt động hỗ trợ đào tạo cho người học … không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là người học đã được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo bằng các phiếu đánh giá được thiết kế chuẩn mực; Việc đánh giá tạo được tác động tích cực;
·  Phân tích các quy định và quy trình thực hiện đánh giá: có quy định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn và thời điểm tổ chức triển khai đánh giá, thu thập và xử lý số liệu đánh giá của trường;
·  Xem các báo cáo phân tích kết quả đánh giá các môn học, đánh giá chương trình đào tạo của trường hàng năm;
·  Xem báo cáo tổng kết đánh giá về công tác tổ chức cho người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của trường;0
·  Xem nhà trường có quy trình xử lý các khuyến nghị hoặc sử dụng các kết quả đánh giá để có các cải tiến về chất lượng giảng dạy và đào tạo không?
·  Phỏng vấn: Đại diện người học tất cả các khoá, đại diện bộ môn và giảng viên, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo nhà trường, phòng/bộ phận được giao trách nhiệm tổ chức đánh giá, tổ chức xử lý và lưu giữ số liệu, đại diện cựu sinh viên mới tốt nghiệp.

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)

Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.
Từ khoá: Xây dựng, triển khai, kế hoạch khoa học công nghệ, phù hợp, sứ mạng.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản chiến lược phát triển khoa học công nghệ trung hạn và dài hạn của trường;
·  Văn bản kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường;
·  Hệ thống văn bản quy định: quy trình xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường; quy định các tiêu chuẩn xét duyệt/nghiệm thu các đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học của các cấp của trường và khoa;
·  Bảng phân bổ kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường;
·  Biên bản xét duyệt các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường và các khoa hàng năm;
·  Danh mục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được duyệt hàng năm của trường và các khoa;
·  Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ hàng năm và các báo cáo đánh giá các cấp hàng năm về việc lập kế hoạch khoa học công nghệ và sự phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ của trường;
·  Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn để năng cao năng lực lập kế hoạch khoa học công nghệ và năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường; Văn bản về các quy định và các hoạt động triển khai việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học trong trường.
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Quy trình xây dựng kế hoạch cho các hoạt động khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của trường được thực hiện như thế nào?
·  Lực lượng chính tham gia vào quy trình này là những ai?
·  Vai trò của các phòng/khoa và các cá nhân trong việc xét duyệt các đề tài/dự án khoa học công nghệ hàng năm của trường như thế nào?
·  Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký hàng năm của trường là bao nhiêu? Tầm cỡ của các đề tài/dự án đăng ký?
·  Tỷ lệ đề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm trên số lượng đăng ký và bảo vệ?
·  Số lượng các hội thảo khoa học được thực hiện trong khuôn khổ các đề tà/dự án nghiên cứu khoa học hàng năm là bao nhiêu?
·  Tỷ lệ các đề tài/dự án nghiệm thu đúng hạn đăng ký hàng năm là bao nhiêu?
·  Các đề tài, dự án khoa học công nghệ đã và đang thực hiện có phản ánh đúng tầm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng viên của trường không?
·  Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học có phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của nhà trường hay không? Nếu không, vì sao sự đầu còn thấp? Vì sao nhà trường không có các đề tài/dự án khoa học công nghệ tầm cỡ lớn phù hợp sứ mạng của trường?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các kế hoạch khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của trường có phản ánh đúng sứ mạng của trường không? Có khai thác hết tiềm năng của cán bộ và giảng viên của trường không?
·  Các kế hoạch khoa học công nghệ có được triển khai thực hiện không?
·  Nhà trường có các đánh giá giữa kỳ để điều chỉnh kế hoạch khoa học công nghệ không? Hoặc điều chỉnh việc đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ?
·  Các khoa và các giảng viên có gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo không?
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách khoa học công nghệ, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm các khoa, các trung tâm nghiên cứu, đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của trường.

Tiêu chí 7.2. Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.
Từ khóa: Thực hiện, nghiệm thu, kế hoạch.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Danh mục thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp triển khai và nghiệm thu theo đúng kế hoạch được phê duyệt;
·  Các báo cáo nghiệm thu và biên bản họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án khoa học công nghệ hàng năm của trường;
·  Báo cáo thống kê hàng năm số lượng các đề tài, dự án không hoàn thành đúng thời hạn;
·  Các văn bản quy định các chế tài đối với các đề tài/dự án không hoàn thành đúng thời hạn;
·  Các hoạt động hỗ trợ và hạn chế việc chậm tiến độ triển khai các đề tài/dự án khoa học công nghệ.
·  Các minh chứng liên quan khác :………………………………………..      
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường/khoa có chế tài hoặc hỗ trợ gì nhằm thúc đẩy các đề tài, dự án được triển khai và nghiệm thu đúng thời hạn?
·  Những nguyên nhân/lý do của việc chậm tiến độ nghiên cứu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ?
·  Các biện pháp nhà trường đã thực hiện để hạn chế việc chậm tiến độ của các đề tài?
·  Nhà trường có quy định gì về số lượng và tầm cỡ các đề tài, dự án mà một cá nhân hoặc một đơn vị có quyền đăng ký bảo vệ và được phê duyệt thực hiện không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Xem xét danh mục các đề tài/dự án của trường và tỷ lệ được nghiệm thu đúng hạn;
·  Phân tích các báo cáo về nguyên nhân của sự chậm tiến độ của các đề tài/dự án;
·  Xem xét các giải pháp hỗ trợ và ngăn ngừa việc chậm tiến độ của các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học.
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu và đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.3. Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.
Từ khóa: Số lượng bài báo, tương ứng, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, phù hợp.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế;
·  Thống kê hàng năm số lượng các công trình đề tài dự án đăng ký sẽ công bố;
·  Tỷ lệ các bài báo thuộc các đề tài/dự án công bố trên số lượng các đề tài/dự án hàng năm;
·  Cơ sở dữ liệu quản lý số lượng các bài báo, các công trình được xuất bản hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học cấp quốc gia và quốc tế hàng năm.
·  Các minh chứng liên quan khác :………………………………………….
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có quy định số lượng các bài báo mỗi đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp phải công bố không?
·  Tỷ lệ các công trình công bố hàng năm trên số lượng cán bộ giảng viên cơ hữu của trường là bao nhiêu?
·  Nhà trường có quy định và chế độ khuyến khích cán bộ và giảng viên viết bài cho các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên các tạp chí khoa học không?
·  Số lượng các bài báo, công trình được công bố có trải đều giữa các khoa/trung tâm hay tập trung trong một số ngành/chuyên ngành nghiên cứu và đào tạo?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học có công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế.
·  Phân tích danh mục, số liệu về các công trình/bài báo công bố của trường, mối tương quan giữa số lượng công bố với số lượng các đề tài/dự án thực hiện hàng năm.
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước
Từ khóa: Đóng góp mới, ứng dụng, giải quyết, kinh tế - xã hội, địa phương, cả nước.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Dạnh mục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm, đã nghiệm thu;
·  Dạnh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với các doanh nghiệp/tổ chức xã hội .... tại địa phương và cả nước;
·  Các báo cáo tổng kết để nghiệm thu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ;
·  Văn bản nghiệm thu và đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học công nghệ;
·  Các hợp đồng thanh lý các dịch vụ chuyển giao công nghệ phục vụ các doanh nghiệp/tổ chức xã hội ... tại địa phương và cả nước;
·  Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa học công nghệ được chuyển thành các hợp đồng tư vấn chuyên môn/kỹ thuật/chuyển giao công nghệ ;
·  Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa học công nghệ được xuất bản/in ấn dùng làm giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên môn, các chương trình giảng dạy phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội;
·  Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học và sản phẩm công nghệ đạt các giải thưởng/bằng phát minh sáng chế;
·  Tỷ lệ đạt giải thưởng trên tổng số đề tài/dự án hàng năm.
·  Các minh chứng liên quan khác:………………………………….....
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có những quy định/chính sách khuyến khích các đề tài/dự án tạo ra được những đóng góp mới cho khoa học hoặc được ứng dụng vào thực tế kinh tế-xã hội không?
·  Tỷ lệ hàng năm các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường được ứng dụng vào thực tế là bao nhiêu?
·  Tỷ lệ hàng năm các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường tạo ra những đóng góp mới cho khoa học là bao nhiêu?
·   Những đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ trong 5 năm vừa qua là những gì?
·  Những kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật được ứng dụng vào thực tế kinh tế - xã hội của địa phương hoặc của cả nước trong 5 năm qua là những gì?
·  Nhà trường/khoa và các đoàn thể có các hợp đồng hoặc các liên kết với các doanh nghiệp/tổ chức ... tại địa phương và trên cả nước để quảng cáo và triển khai thử nghiệm, ứng dụng các kết quả/sản phẩm nghiên cứu khoa học của trường không?
·  Tỷ lệ các kết quả đề tài/dự án khoa học công nghệ hàng năm được ứng dụng vào đào tạo tại trường, các cơ sở đào tạo khác là bao nhiêu?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là làm rõ tỷ lệ và giá trị của các kết quả nghiên cứu khoa học hàng năm của trường trong việc giải quyết các vấn đề trong khoa học, kinh tế-xã hội và đào tạo.
·  Phỏng vấn: Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ... về việc trường đã có các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học; lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.5. Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động này.
Từ khóa: Nguồn thu nghiên cứu khoa học không ít hơn, kinh phí trường.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các văn bản trường quy định về việc sử dụng kinh phí và các nguồn thu từ các đề tài, dự án khoa học công nghệ, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoa học công nghệ;
·  Thống kê tổng kinh phí của nhà trường dành cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm;
·  Thống kê tổng kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm;
·  Thống kê hàng năm về tỷ lệ thu và chi của các đề tài, dự án khoa học công nghệ và các hợp đồng chuyển giao công nghệ/dịch vụ khoa học công nghệ;
·  Danh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ và doanh thu hàng năm.
·  Các minh chứng liên quan khác:…………………………………..............
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có những quy định hoặc chính sách khuyến khích gì để tăng nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ của trường?
·  Nhà trường có quy định về trích nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ để tái đầu tư cho các hoạt động của trường không? Nếu có, tổng trích để tái đầu tư hàng năm là bao nhiêu? Tỷ lệ so với nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học là bao nhiêu?
·  Nhà trường có thống kê và so sánh tổng thu sự nghiệp về hoạt động khoa học công nghệ giữa các khoa/trung tâm nghiên cứu trong trường hàng năm không?
·  Nhà trường có các đánh giá và rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc ra các quy định mới nhằm khuyến khích tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động nghiên cứu khoa học phải mang về các nguồn thu cho trường;
·  Tìm hiểu và thu thập các thông tin trả lời các câu hỏi bên trên, nếu trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường không đề cập đến các nội dung như đã gợi ý ở trên.
·  Phỏng vấn: Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ..... về kinh phí các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học; lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách kế hoạch - tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.6. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường.
Từ khóa: Gắn kết, đào tạo, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, phát triển các nguồn lực.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản của trường quy định về việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và yêu cầu đối với các đề tài/dự án khoa học công nghệ các cấp; quy định về tiêu chuẩn xét chọn các đề tài/dự án;
·  Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được phê duyệt hàng năm? Tỷ lệ gắn kết với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của trường?
·  Danh mục người học tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm tại các khoa/trung tâm nghiên cứu và tổng toàn trường;
·  Danh mục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ hàng năm của trường có liên kết với các cơ quan, viện, trường khác trong nước và quốc tế;
·  Danh mục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ cán bộ và giảng viên của trường tham gia cùng với các trường, viện khác trong nước và quốc tế;
·  Danh mục và tỷ lệ các luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ hàng năm được triển khai hoặc gắn kết với các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường;
·  Danh mục và tổng giá trị quy ra tiền các thiết bị khoa học công nghệ, các phòng thí nghiệm, các thiết bị phục vụ giảng dạy do các đề tài, dự án nghiên cứu trong đơn vị mang lại từ các hoạt khoa học công nghệ trong vòng 5 năm vừa qua;
·  Danh sách học viên cán bộ, giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước thông qua việc tham gia các đề tài, dự án khoa học công nghệ.
·  Các minh chứng liên quan khác :………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có ban hành quy định hoặc tiêu chuẩn bắt buộc đối với các đề tài/dự án với tổng kinh phí bao nhiêu phải có đóng góp tham gia đào tạo sau đại học không? Nếu có, tỷ lệ chiếm bao nhiêu hàng năm trên tổng các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường?
·  Số lượng học viên, cán bộ và giảng viên của trường được đào tạo thông qua các đề tài/dự án khoa học công nghệ là bao nhiêu tính trong vòng 5 năm gần đây nhất.
·  Nhà trường có quy định hoặc chính sách gì để khuyến khích việc mở rông và liên kết thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ cùng với các đối tác trong và ngoài nước không?
·  Tổng số các đề tài/dự án liên kết cùng các đối tác trong nước là bao nhiêu? Cùng đối tác ngoài nước là bao nhiêu? Tỷ lệ trên tổng các đề tài/dự án hàng năm là bao nhiêu?
·  Tổng số và tỷ lệ các công trình đã công bố, các kết quả/sản phẩm của các đề tài/dự án trong 5 năm qua được xuất bản thành sách tham khảo,tài liệu giảng dạy/nghiên cứu là bao nhiêu?
·  Nhà trường đã có những quy định và chính sách gì để khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia cùng làm đề tài nghiên cứu khoa học với các giảng viên/nghiên cứu viên của trường?
·  Nhà trường hoặc các khoa có quy định học viên cao học và nghiên cứu sinh phải tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học của bộ môn/khoa hoặc của trường không?
·  Tỷ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với các giảng viên của trường là bao nhiêu?
·  Các thành phẩm/kết quả từ hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ mang lại để tăng tiềm lực vật chất và hiện đại hoá cho hoạt động khoa học công nghệ của trường bao gồm những gì? (thiết bị máy móc, các phần mềm, các quy trình sản xuất/dịch vụ, đào tạo, quản lý ... được chuẩn hoá, tối ưu hoá ...)
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án khoa học công nghệ đã khai thác được các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực của người học để phát triển các nguồn lực của trường chưa?
·  Phân tích các thông tin trong báo có tự đánh giá và các nguồn thông tin trong phỏng vấn để xác định nhà trường làm được bao nhiêu so với các yêu cầu gợi ý trong các câu hỏi bên trên.
·  Phỏng vấn: Các đối tác trong các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học, lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách kế hoạch - tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện học viên cao học, nghiên cứu sinh và cựu nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học.

Tiêu chí 7.7. Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.
Từ khóa: Tiêu chuẩn, năng lực, đạo đức, biện pháp, quyền sở hữu trí tuệ.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các văn bản nhà trường quy định và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của trường và quyền sở hữu trí tuệ;
·  Các văn bản nhà trường quy định về việc tham gia các hoạt động khoa học công nghệ đối với các chức danh và học vị khác nhau trong trường;
·  Các tài liệu phổ biến thông tin và hướng dẫn về việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ;
·  Các biên bản xử lý vi phạm các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức, quyền sở hữu trí tuệ (nếu có vi phạm).
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có ban hành quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ không (đối với cán bộ, giảng viên? đối với người học?) hoặc các quy định cho các chức danh/học vị phải tham gia hoạt động khoa học công nghệ? Nếu có, trong quy định có ghi rõ các yêu cầu cần đạt được không?
·  Nếu nhà trường không ban hành các quy định trên, cơ sở nào để đánh giá mức độ hoàn thành chức năng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường?
·  Nhà trường có tuyên truyền phổ biến trong toàn trường (cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học) về quyền sở hữu trí tuệ nói chung không?
·  Các văn bản quy định nói trên (nếu có) có được tuân thủ triển khai áp dụng trong trường không?
·  Trong 5 năm gần đây nhất trong trường có vụ việc gì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức về nghiên cứu khoa học hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không? Nếu có, đã được nhà trưởng xử lý thế nào?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là việc ban hành các quy định về tiêu chuẩn năng lực, đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ được nhà trường tuân thủ;
·  Dựa theo các câu hỏi gợi ý bên trên, phân tích báo cáo tự đánh giá của trường và phỏng vấn các đối tượng sau.
·  Phỏng vấn: Đại diện các đối tác trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ, lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện người học.

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế (3 tiêu chí)

Tiêu chí 8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước.
Từ khóa: Thực hiện theo quy định.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các văn bản quy định và hướng dẫn của nhà trường về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế;
·  Văn bản của nhà trường phân hạn rõ trách nhiệm và quyền hạn của các phòng/khoa và các đơn vị trong trường trong công tác quản lý hoạt động quan hệ quốc tế;
·  Các biên bản họp thảo luận các chính sách, chủ trương, chiến lược về phát triển hoạt động hợp tác quốc tế;
·  Báo cáo tổng kết và đánh giá hàng năm về hoạt động hợp tác quốc tế của trường;
·  Danh mục các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác với nhà trường;
·  Danh sách cán bộ giảng viên, nguời học được cử đi học/công tác nước ngoài và trở về công tác, hoặc không trở về, hoặc về quá hạn;
·  Danh sách các chuyên gia nước ngoài do nhà trường làm thủ tục visa vào làm việc với trường;
·  Biên bản các buổi làm việc với các cơ quan chức năng các cấp về việc đảm bảo an ninh văn hoá liên quan đến các đối tác nước ngoài tại nhà trường (nếu có).
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có ban hành các quy định hoặc hướng dẫn thực hiện công tác quan hệ quốc tế trong trường theo quy định chung của Nhà nước không?
·  Nhà trường có phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về các quy định chung và các tài liệu hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế không? Các hình thức phổ biến nhà trường đã thực hiện?
·  Trong 5 năm gần đây nhất có vụ việc gì vi phạm quy định về công tác hợp tác quốc tế không?
·  Ngoài phòng hợp tác quốc tế, các phòng và các khoa/trung tâm trong trường giữ vai trò gì trong việc các hoạt động hợp tác quốc tế?
·  Các hoạt động hợp tác quốc tế của trường có được thực hiện theo đúng phân cấp chức năng và quyền hạn không?
·  Nhà trường có đánh giá và điều chỉnh lại các quy định liên quan về hoạt động quốc tế để phù hợp tình hình phát triển mới không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là nhà trưòng không vi phạm quy định của Nhà nước trong hoạt động hợp tác quốc tế;
·  Dựa theo các câu hỏi nêu trên, thẩm định các thông tin phù hợp trong báo cáo tự đánh giá và thông tin thu thập qua phỏng vấn để xác định việc nhà trường không vi phạm các quy định về hợp tác quốc tế.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo các khoa/ trung tâm nghiên cứu, và một số đại diện giảng viên và
nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường.

Tiêu chí 8.2. Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.
Từ khóa: Hiệu quả, hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, người học, tham quan khảo sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các văn bản ký kết liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
·  Các kết quả đạt được thông qua các hoạt động triển khai các văn bản hợp tác quốc tế trên trong lĩnh vực đào tạo;
·  Danh mục các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam và tại khuôn viên của đối tác;
·  Danh mục các chương trình trao đổi học bổng và danh sách cán bộ giảng viên và người học của trường sang học tập/làm việc/nghiên cứu tại cơ sở của đối tác nước ngoài trong vòng 5 năm gần đây nhất;
·  Danh sách các giảng viên/người học nước ngoài sang làm việc/học tập/nghiên cứu tại trường trong vòng 5 năm gần đây nhất;
·  Thống kê về số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các đợt tham quan khảo sát nước ngoài;
·  Danh sách các chương trình hợp tác đào tạo với đối tác nước ngoài có nhận được sự tài trợ hoặc hỗ trợ cơ sở vật chất ;
·  Thống kê số sinh viên được gửi đi học nước ngoài hàng năm;
·  Thống kê số sinh viên nước ngoài đến học tại trường hàng năm;
·  Các báo cáo thu hoạch sau các đợt khảo sát học tập nước ngoài;
·  Các báo cáo đánh giá về những triển khai áp dụng hoặc các tác động tích cực đối với việc quản lý đào tạo và triển khai các hoạt động đào tạo (thay đổi trong chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, học, kiểm tra đánh giá, phương pháp quản lý đào tạo) sau các đợt tham quan khảo sát nước ngoài của cán bộ giảng viên của trường hoặc của các chuyên gia sang làm việc với trường;
·  Thống kê số lượng trang thiết bị, tài liệu, sách, các phần mềm thu được thông qua các chương trình liên kết hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
·  Báo cáo tổng kết hàng năm về các kết quả thu được từ các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật, học bổng, tham quan khảo sát với các đối tác nước ngoài.
·  Các minh chứng liên quan khác :……………………………….................
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có các quy định động viên khuyến khích phát triển các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài không?
·  Nhà trường đã ký kết được bao nhiêu văn bản hợp tác, liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài?
·  Các văn bản ký kết có được triển khai không? Nếu không, vì sao không được triển khai? Nhà trường đã có các giải pháp gì để thúc đẩy việc triển khai các liên kết đó?
·  Những thay đổi tích cực trong trường về trình độ học vấn, năng lực quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, cải tiến và cập nhật chương trình đào tạo, hiện đại hoá các thiết bị giảng dạy và quản lý nhờ các hợp tác liên kết đào tạo với nước ngoài là những gì?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về nguồn lực của trường thông qua liên kết quốc tế về đào tạo và học thuật;
·  Các câu hỏi gợi ý trên là cơ sở để thẩm định sự phù hợp của các thông tin trong báo cáo tự đánh giá và đồng thời là các câu hỏi có thể sử dụng khi phỏng vấn.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng đào tạo, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường, đại diện người học và các tổ chức đoàn thể của trường.

Tiêu chí 8.3. Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.
Từ khóa: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, hiệu quả, dự án, đề án, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo, công bố công trình.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các văn bản tài liệu về các hội thảo, hội nghị, seminar đồng tổ chức với các đối tác nước ngoài, hoặc có các đối tác nước ngoài tham dự.
·  Thống kê số lượng các hội nghị/hội thảo khoa học hoặc seminar có sự tham gia của đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;
·  Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ có phối hợp với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất.
·  Danh sách các giảng viên/nghiên cứu viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học/dự án/đề án với đối tác nước ngoài ở trong nước hoặc tại cơ sở của đối tác ở nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;
·  Danh mục các công trình công bố trong nước và tại nước ngoài từ các liên kết nghiên cứu khoa học /dự án/đề án với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;
·  Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá kết quả liên kết quốc tế trong hoạt động khoa học công nghệ của trường;
·  Thống kê các đề tài/dự án/đề án hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đoạt các giải thưởng trong 5 năm gần đây nhất;
·  Các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ các sản phẩm của các đề tài/dự án liên kết quốc tế;
·  Các nguồn thu được từ các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ;
·  Các minh chứng liên quan khác :……………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có các           quy định khuyến khích các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ không?
·  Nhà trường có kế hoạch và phân bổ ngân sách hàng năm cho các hội nghị hội thảo liên kết tổ chức với các đối tác nước ngoài không?
·  Số lượng các đề tài/dự án khoa học công nghệ đã được triển khai và nghiệm thu trong 5 năm gần đây nhất là bao nhiêu?
·  Nhà trường có cơ sở dữ liệu để quản lý các đề tài/dự án và các sản phẩm/kết quả nghiên cứu liên kết với đối tác nước ngoài không?
·  Nhà trường có đánh giá rút kinh nghiệm về các liên kết nghiên cứu khoa học với đối tác nước ngoài không và những kinh nghiệm đúc rút lại là gì?
·  Những thay đổi về các nguồn lực của trường nhờ các hoạt động liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học là những gì?
·  Nhà trường có kế hoạch chiến lược đầu tư khai thác các khả năng liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về các nguồn lực của trường thông qua liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, và một số đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường.

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (9 tiêu chí)

Tiêu chí 9.1. Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.
Từ khóa: Đầy đủ, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng yêu cầu, thư viện điện tử; phục vụ, hiệu quả.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản quy định về việc sử dụng và thời gian phục vụ của thư viện;
·  Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử và tra cứu các tài liệu điện tử;
·  Sách, các tạp chí và tài liệu tham khảo được quản lý bằng phần mềm quản lý thư viện;
·  Danh mục các loại sách, tạp chí và tài liệu tham khảo phục vụ các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
·  Thống kê số lượng và tỷ lệ trên giảng viên, người học của các loại tài liệu tham khảo và sách báo theo từng chuyên ngành đào tạo;
·  Văn bản cam kết với các trường đại học trong khu vực cho phép khai thác hệ thống thư viện điện tử của các trường đại học trong khu vực/trên thế giới;
·  Thống kê số lượng các tạp chí khoa học trên thế giới trường được cung cấp hàng năm hoặc được khai thác trực tuyến;
·  Thống kê hàng năm về lượng độc giả của thư viện (là giảng viên, cán bộ, người học, chuyên ngành đào tạo nào?
·  Thống kê số lượng sách, tạp chí, báo … được mượn, sử dụng hàng năm theo từng chuyên ngành đào tạo;
·  Số lượng sách, tài liệu được cập nhật hàng năm;
·  Báo cáo khảo sát hằng năm về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
·  Các minh chứng liên quan khác:……………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Thư viện có hệ thống tự động thống kê số lượt độc giả truy cập và sử dụng các tài liệu điện tử của thư viện không?
·   Thư viện có quản lý tự động việc mượn và trả sách, tài liệu của thư viện không? Có thể truy cập để biết được số lượng sách, tài liệu người học và cán bộ giảng viên mượn hàng năm không? Loại sách nào hay được mượn nhất?
·  Thư viện có hệ thống cho độc giả đăng ký chờ đợi để mượn sách không?
·  Thư viện có văn bản quy định số lượng đầu sách được mượn cho từng đối tượng người học, cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không? Thời gian được mượn bao lâu?
·  Nhà trường có quy trình và quy định về việc cập nhật và tăng số lượng đầu sách và mua thêm các sách, tài liệu mới không?
·  Nhà trường có chiến lược để liên kết/hợp tác quốc tế để khai thác các tài liệu điện tử của các thư viện của các đối tác nước ngời không?
·  Thư viện có các đợt khảo sát thu thập ý kiến của độc giả về nhu cầu sách báo tài liệu của họ và chất lượng phục vụ của thư viện không? Nếu có, có những cải tiến gì sau các đợt khảo sát đánh giá hàng năm
·  Nhà trường đã có những nỗ lực gì để nâng cao năng lực phục vụ của thư viện?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là mức độ việc đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của thư viện;
·  Xác định các thông tin do nhà trường cung cấp trong báo cáo tự đánh giá có trả lời được các câu hỏi gợi ý trên không? Nếu không xác định thông qua các câu hỏi phỏng vấn các đối tượng trong trường;
·  Tham quan khảo sát: thư viện và các phòng tư liệu của trường,kiểm tra hệ thống nối mạng quản lý kho sách và tài liệu trong thư viện, kiểm tra hệ thống tài liệu điện tử của trường và việc nối mạng với các đối tác nước ngoài (nếu đã có quan hệ).
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo và nhân viên thư viện, đại diện độc giả của thư viện là các cán bộ, giảng viên và người học.

Tiêu chí 9.2. Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.
Từ khóa: Đủ, phòng học, giảng đường, phòng thực hành/thí nghiệm; đáp ứng, từng ngành đào tạo.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Số lượng các phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm theo từng ngành đào tạo;
·  Bình quân số mét vuông diện tích phòng học, giảng đường và phòng thí nghiệm/thực hành trên đầu người học;
·  Báo cáo hàng năm đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, giảng đường lớn, phòng thí nghiệm, thực hành cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
·  Các bản thiết kế xây dựng các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
·  Sổ theo dõi tần xuất sử dụng các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm
·  Các báo cáo đánh giá hàng năm về nhu cầu và hiệu quả sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của các khoa/trung tâm trong trường;
·  Văn bản quy hoạch về cơ sở phòng ốc của trường.
·  Các minh chứng liên quan khác :……………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Số lượng và diện tích phòng ốc (phòng nhỏ, giảng đương, phòng thí nghiệm …) của nhà trường có đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa/trung tâm trong trường hay không?
·  Nhà trường có phải tổ chức giảng dạy 3 ca không?
Gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là mặt bằng và số lượng phòng ốc dáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
·  Sử dụng các câu hỏi gợi ý trên để đánh giá và kiểm tra các thông tin do trường cung cấp;
·  Thăm quan các phòng học và giảng đường của một số khoa/trường.
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất của trường, đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên và người học các khoá khác nhau của các khoa/trung tâm của trường.

Tiêu chí 9.3. Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.
Từ khóa: Đủ, trang thiết bị, chất lượng; sử dụng, hiệu quả, đáp ứng, ngành đào tạo.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Danh mục các trang thiết bị phục vụ dạy và học theo từng ngành đào tạo;
·  Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm đánh giá chất lượng của các trang thiết bị của nhà trường;
·  Sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;
·  Các kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng (cán bộ, giảng viên, học viên) về các trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy/học tập và nghiên cứu khoa học của họ;
·  Danh mục và văn bản các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng sử dụng để sử dụng chung các trang thiết bị dạy và học với các đối tác của trường;
·  Các văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị trong trường;
·  Các văn bản quy định việc định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị;
·  Văn bản quy định quy trình và nguồn kinh phí để trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
·  Các minh chứng liên quan khác :……………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có hệ thống sổ sách hoặc phần mềm theo dõi và quản lý số lượng các trang thiết bị phục vụ việc dạy/học và nghiên cứu khoa học của nhà trường không?
·  Nhà trường có quy định về việc khấu hao tài sản và trang thiết bị thêm để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học không?
·  Phòng/bộ phận nào trong trường chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các trang thiết bị của trường?
·  Ai là người có thẩm quyền yêu cầu thay thế các thiết bị, máy móc khi bị hỏng?
·  Khi máy móc thiết bị bị hỏng, các đề nghị sửa chữa của giảng viên và người học có được đáp ứng kịp thời không?
·  Có quy trình quy định về việc sửa chữa hoặc hỗ trợ kỹ thuật kịp thời không?
·  Phòng/bộ phận nào chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị cho các phòng học, phòng thực hành, các phòng thí nghiệm?
·  Cơ sở để xây dựng các kế hoạch đó là gì?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này các trang thiết bị đáp ứng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
·  Thăm quan các phòng thí nghiệm, thực hành, giảng đường lớn có trang thiết bị;
·  Sử dụng các câu hỏi trên để phỏng vấn các đối tượng sau.
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, giảng viên, kỹ thuật viên và người học các khoa, các khoá.

Tiêu chí 9.4. Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý.
Từ khóa: Đủ, thiết bị tin học; hỗ trợ, dạy, học, nghiên cứu khoa học, quản lý, hiệu quả.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản quy định việc trang bị mới, khấu hao tài sản, thay thế máy tính và các thiết bị điện tử dùng cho tin học hoá việc dạy/học, nghiên cứu khoa học và quản lý của trường;
·  Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên theo từng đơn vị/bộ phận chức năng trong trường;
·  Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên cho các khoa/trung tâm trong trường;
·  Bản mô tả hệ thống mạng máy tính của trường, các khoa (nếu có riêng);
·  Văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng máy tính và mạng intranet và Internet của trường;
·  Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận quản trị mạng của trường;
·  Công tác quản lý của trường được tin học hoá sử dụng các phần mềm quản lý chuyên dụng;
·  Hệ thống các phòng máy tính, phòng thiết bị đa năng của trường;
·  Báo cáo hàng năm về kiểm kê tài sản (mục các trang thiết bị điện tử phục vụ tin học hoá);
·  Các báo cáo đánh giá việc tin học hoá trong dạy - học, nghiên cứu khoa học và quản lý.
·   Các minh chứng liên quan khác:………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có mạng intranet không?
·  Các máy tính trong trường có được kết nối mạng internet không? Tốc độ kết nối thế nào?
·  Trong khuôn viên của trường có hệ thống mạng không dây không (wireless)?
·  Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của trường có được sử dụng internet miễn phí không? Nếu có, có giới hạn không?
·  Người học dùng máy tính kết nối mạng Internet có phải trả tiền không?
·  Cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên và người học có được cung cấp miễn phí account thư điện tử của trường không?
·  Tỷ lệ máy tính dùng cho công tác quản lý trên số lượng cán bộ quản lý các phòng ban chức năng.
·  Tỷ lệ máy tính trung bình trang bị cho các khoa/trung tâm trên số lượng giảng viên/nghiên cứu viên cơ hữu.
·  Tỷ lệ máy tính cho người học sử dụng trên tổng số lượng người học của trường.
·  Các phòng/bộ phận nào trong trường chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị tin học cho trường?
·  Nhà trường có đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ và hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị tin học cho cán bộ, giảng viên và người học không?
·  Nhà trường có sử dụng các phân mềm chuyên dụng để quản lý các số liệu về người học (kết quả học tập, và thông tin chung), về cán bộ/giảng viên.
·  Nhà trường có thống nhất chung một phần mềm kế toán cho tất cả các đơn vị có tài khoản riêng trong trường không?
·  Nhà trường có hệ thống bảo đảm an toàn và an ninh cho các máy tính của trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hoạt động giảng day, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường có được tin học hoá không vàmức độ tin học hoá và hiệu quả khai thác như thế nào?
·  Chọn lọc các câu hỏi trên để sử dụng trong khi phỏng vấn và thẩm định các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường;
·  Thăm quan các phòng máy tính, phòng đa năng, hệ thống máy tính trong thư viện và kiểm tra tốc độ kết nối internet, mạng intranet của trường.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, tài chính, lãnh đạo và kỹ thuật viên phòng/bộ phận quản trị mạng, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tin học, đại diện cán bộ và giảng viên của các đơn vị trong trường, đại diện người học các khoá của các khoa trong trường.

Tiêu chí 9.5. Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.
Từ khóa: Đủ, diện tích lớp học, ký túc xá, diện tích ở; trang thiết bị, sân bãi, theo quy định.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
·  Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);
·  Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi trong trường và phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác này;
·  Sơ đồ các phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, thí nghiệm hiện tại của trường (có diện tích từng phòng và mô tả các thiết bị bên trong);
·  Sơ đồ các phòng ở trong ký túc xá của trường (có mô tả các trang thiết bị bên trong và diện tích từng phòng);
·  Sơ đồ sân bãi thể dục thê thao và vui chơi giải trí của trường;
·  Thống kê tổng diện tích lớp học và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học theo từng chuyên ngành đào tạo;
·  Thống kê tổng diện tích phòng trọ tại ký túc xá và tỷ lệ sinh viên có nhu cầu nội trú tại ký túc xá của trường;
·  Thống kê tổng diện tích sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học;
·  Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao
·  Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá về điều kiện môi trường, an ninh, an toàn của ký túc xá;
·  Kết quả khảo sát người học về sự hài lòng đối với điều kiện học tập, sinh hoạt và phục vụ các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ;
·  Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên và người học về công suất và hiệu quả khai thác các phòng học, giảng đường, sân bãi.
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có các quy định rõ ràng và công khai về việc bố trí và phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi không?
·  Nhà trường có quy định các tiêu chuẩn được xét vào ở trong ký túc xá không? Có tiêu chuẩn ưu tiên cho các đối tượng được hưởng các chế độ xã hội đặc biệt không?
·  Các kế hoạch xây dựng phòng học, ký túc xá và sân bãi cho các hoạt động thể dục thể thao được thực hiện theo quy trình nào?
·  Nhà trường hoặc các đoàn thể có khảo sát hàng năm các nhu cầu về sử dụng các phòng học, ở trong ký túc xã và nhu cầu về sân bãi thể dục thể thao và khu văn hoá văn nghệ cho người học không?
·  Các khuyến nghị hoặc phản ảnh của người học được bộ phận nào xem xét và giải quyết?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là diện tích phòng học đủ cho quy mô đào tạo của trường theo quy định hiện hành; người học có nhu cầu nội trú được bố trí chỗ ở; sân chơi thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu;
·  Dựa vào các câu hỏi gợi ý trên để thẩm định các thông tin do nhà trường cung cấp;
·  Thăm quan học đường, ký túc xá và khu văn hoá văn nghệ, sân bãi .
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo các khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đại diện người học các khoá, cựu sinh viên.

Tiêu chí 9.6. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.
Từ khóa: Đủ, phòng làm việc, theo quy định.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
·  Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);
·  Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng làm việc trong trường cho các phòng chức năng và cho cán bộ các khoa/trung tâm;
·  Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất (phòng làm việc);
·  Các văn bản quy định về diện tích phòng làm việc, các điều kiện tối thiểu của một phòng làm việc, mua mới hoặc thay thế sửa chữa các thiết bị trong phòng làm việc;
·  Sơ đồ các phòng làm việc (có diện tích và mô tả hệ thống thiết bị bên trong);
·  Thống kê tổng diện tích, số lượng và tỷ lệ diện tích phòng làm việc trên tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo từng phòng, khoa, trung tâm trong trường;
·  Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc .
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có quy định rõ diện tích và điều kiện thiết bị làm việc tối thiểu trên một cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không?
·  Thực tế cơ sở vật chất của trường có đảm bảo được theo quy định tối thiểu của trường không?
·  Nhà trường có quy hoạch để xây mới hoặc mở rộng phòng làm việc cho cán bộ và giảng viên không?
·  Nhà trường có quy định về việc sửa chữa và nâng cấp các phòng làm việc của trường không? Nếu có, thực tế có cho phép triển khai việc nâng cấp và sửa chữa không?
·  Nhà trường có định kỳ lấy ý kiến cán bộ, công nhân viên chức về nhu cầu và điều kiện của các phòng làm việc không? Nếu có, các ý kiến có được xem xét và giải quyết kịp thời không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là bố trí đủ diện tích phòng làm việc và trang thiết bị cho cán bộ, giảng viên, và nhân viên cơ hữu của trường;
·  Sử dụng các câu hỏi gợi ý trên để phỏng vấn các đối tượng như ghi bên dưới;
·  Thăm quan một số nơi làm việc trong trường.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng/khoa/trung tâm, đại diện cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên và nhân viên cơ hữu của trường.

Tiêu chí 9.7. Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.
Từ khóa: Đủ, diện tích sử dụng đất, tiêu chuẩn TCVN 3981 - 85, diện tích mặt bằng.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các quyết định giao đất của các đơn vị quản lý cấp trên cho nhà trường sử dụng;
·  Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
·  Quy hoạch đất đai cho quy hoạch phát triển dài hạn được Nhà nước phê chuẩn cho trường;
·  Các văn bản quy định về việc sử dụng đất trong phạm vi quản lý của nhà trường;
·  Các văn bản kế hoạch sử dụng diện tích đất được cấp;
·  Các quyết định phân bổ diện tích sử dụng đất cho các đơn vị trong trường (nếu có);
·  Các văn bản trường ký kết thỏa thuận thuê, mượn mặt bằng của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp để sử dụng cho các hoạt động của trường (nếu có).
·  Các minh chứng liên quan khác :…………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Diện tích đất hiện tại của trường đã đạt yêu cầu tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước chưa?
·  Nếu chưa, trường đã giải quyết khó khăn về diện tích đất như thế nào?
·  Trường có kế hoạch chiến lược gì để mở rộng diện tích đất sử dụng?
·  Nhà trường có chiến lược và kế hoạch như thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng diện tích đất trong phạm vi quản lý của mình phục vụ mục tiêu giáo dục của nhà trường?
·  Các quyết định về kế hoạch sử dụng đất được cấp của trường, trước khi ban hành, có các hội nghị tham khảo ý kiến của cán bộ công nhân viên giảng viên trong trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là trường làm thế nào để đạt được đủ diện tích đất sử dụng theo quy định của Nhà nước.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường, lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm, đại diện các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu.

Tiêu chí 9.8. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường.
Từ khóa: Quy hoạch tổng thể, sử dụng, phát triển, cơ sở vật chất
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của nhà trường;
·  Văn bản quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường;
·  Sơ đồ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;
·  Báo cáo định kỳ đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể;
·  Các báo cáo về nhu cầu điều chỉnh quy hoạch tổng thể và điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở vật chất của trường (nếu có điều chỉnh);
·  Các văn bản phê chuẩn của các cấp về quy hoạch , kế hoạch chiến lược và cấp phát kinh phí, mặt băng liên quan.
·  Các minh chứng liên quan khác :……………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất của trường có tham khảo các ý kiên tư vấn của các bên chuyên môn và của cán bộ giảng viên trong trường không?
·  Quy hoạch tổng thể về việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường đã được các cấp liên quan phê duyệt chưa?
·  Việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường có được đánh giá định kỳ không? Nếu có, sau đánh giá có các điều chỉnh không?
·  Nhà trường có quy định và quy trình quản lý và giám sát việc triển khai quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là nhà trường có quy hoạch tổng thể hợp lý về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất đã được phê duyệt và được triển khai.
·  Xem xét các thông tin theo các câu hỏi gợi ý trên.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường, Đảng, các đoàn thể, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và đại diện cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu của trường.

Tiêu chí 9.9. Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.
Từ khóa: Biện pháp, hữu hiệu; bảo vệ, tài sản, trật tự, an toàn.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản quy định chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận chuyên trách công tác bảo vệ, trật tự, an toàn và an ninh của trường;
·  Các văn bản quy định các tiêu chuẩn nghiệp vụ và yêu cầu khác đối với đội bảo vệ;
·  Văn bản định biên số lượng nhân viên bảo vệ của trường và các trang thiết bị cần thiết cung cấp cho đội bảo vệ;
·  Danh mục, hướng dẫn và sơ đồ thiết bị hiện đại phòng chống cháy nổ, trộm cắp trong đơn vị;
·  Các báo cáo định kỳ về việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng bảo vệ của trường;
·  Các văn bản quy định về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn trong trường;
·  Văn bản phối hợp hoặc liên kết với các lực lượng vũ trang của Nhà nước để bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của trường;
·  Các báo cáo năm đánh giá công tác an toàn, an ninh trong trường.
·  Các minh chứng liên quan khác :……………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có định biên cho đội ngũ nhân viên bảo vệ của trường không?
·  Số lượng nhân viên bảo vệ hiện tại có đủ đảm trách nhiệm vụ được giao không?
·  Trong năm vừa qua nhà trường có xảy ra vụ việc gì về an ninh trật tự trong trường không?
·  Nhà trường đã thực hiện những biện pháp gì để đảm bảo sự an toàn về tài sản và con người trong phạm vi nhà trường?
·  Việc báo cáo và đánh giá các công tác bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn trật tự trong nhà trường được thực hiện ra sao?
·  Đội ngũ bảo vệ có được đào tạo và trang bị các thiết bị phù hợp không?
·  Nhà trường có liên kết và phối hợp với các lực lượng vũ trang của Nhà nước trong địa bàn của trường để đảm bảo an ninh an toàn chung không? Và để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên bảo vệ của trường không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các quy định về an toàn và an ninh của Nhà nước và của riêng trường được thực hiện nghiêm túc;
·  Sử dụng các câu hỏi và các gợi ý về minh chứng để thẩm định các thông tin nhà trường cung cấp.
·  Phỏng vấn: Lãnh đạo nhà trường phụ trách cơ sở vật chất, các đoàn thể, đại diện cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên cơ hữu của trường.
Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)

Tiêu chí 10.1. Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.

Từ khóa: Giải pháp, kế hoạch, tự chủ, tạo, nguồn hợp pháp, đáp ứng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động khác.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Các văn bản quy định của nhà trường về chiến lược tăng các nguồn thu sự nghiệp của trường;
·  Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường để khai thác các nguồn thu sự nghiệp;
·  Quy định nội bộ về việc sử dụng các nguồn thu sự nghiệp;
·  Kế hoạch dự toán phân bổ và sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường;
·  Văn bản duyệt phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm cho các hoạt động và các đơn vị trong trường;
·  Bảng cân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp cho các hoạt động của trường;
·  Các số liệu thống kê tỷ lệ sử dụng các nguồn thu sự nghiệp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác;
·  Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động và các định huớng cho các năm sau của trường.
·  Các minh chứng liên quan khác: ………………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có các quy định khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong trường chủ động và sáng tạo khai thác các nguồn thu sự nghiệp hợp pháp cho trường không?
·  Nhà trường có các quy định về tỷ lệ thu trong nguồn thu sự nghiệp phân bổ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác trong trường không?
·  Những biện pháp nhà trường đã thực hiện có hiệu quả tăng được nguồn thu để đầu tư cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường là gì?
·  Tỷ lệ kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp đầu tư cho hoạt động đào tạo là bao nhiêu so với kinh phí ngân sách? bao nhiêu cho nghiên cứu khoa học? và bao nhiêu cho các hoạt động khác?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này tổng thu từ các nguồn thu sự nghiệp đã được đầu tư thích hợp đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường;
·  Phân tích báo cáo tự đánh giá và tìm kiếm thêm các thông tin để trả lời được các câu hỏi gợi ý trên làm cơ sở để xác định việc nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chí.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường.

Tiêu chí 10.2. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định.
Từ khóa: Lập kế hoạch, quản lý, chuẩn hóa, công khai, minh bạch, theo quy định.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Biên bản các hội nghị thảo luận xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của các đơn vị trong trường;
·  Văn bản kế hoạch tài chính hàng năm của trường;
·  Các văn bản về kế hoạch tài chính cho các mục tiêu trong quy hoạch phát triển của trường;
·  Báo cáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch (nguồn đầu tư, thời gian thực hiện, sự đáp ứng so với quy hoạch của trường);
·  Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của trường;
·  Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý tài chính của trường;
·  Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm;
·  Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm;
·  Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính;
·  Kết quả khảo sát/phỏng vấn cán bộ, giảng viên về và tính hợp lý và các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài chính trong trường (nếu có);
·  Báo cáo tổng kết trong các hội nghị tài chính hàng năm và hội nghị công nhân viên chức hàng năm của trường.
·  Các minh chứng liên quan khác: …….…………………………………
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có ban hành các quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính hàng năm không?
·  Nếu có, các đơn vị trong trường có tuân thủ theo quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính không?
·  Các quy định và quy trình đó có được công khai hoá không?
·  Có các hội nghị tài chính hàng năm của trường không?
·  Công tác tài chính có được báo cáo trong các hội nghị công nhân viên chức toàn trường hàng năm không?
·  Nếu không có Quy định ban hành, quy trình và công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính ở trường được thực hiện như thế nào?
·  Các kế hoạch tài chính sau khi được các cấp thông qua có được công bố công khai trong các đơn vị trong trường không?
·  Nhà trường có định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch tài chính không?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là sự chuẩn hoá của công tác kế hoạch tài chính.
·  Dựa vào các câu hỏi gợi ý ở trên, xác định các thông tin phù hợp trả lời được các câu hỏi đó để xác định nhà trường có đạt các yêu cầu của tiêu chí không?
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diên các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường.

Tiêu chí 10.3. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học
Từ khóa: Phân bố, sử dụng, hợp lý, minh bạch, hiệu quả.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
·  Văn bản quy định về các nguyên tắc phân bổ kinh phí cho các đơn vị/bộ phận trong trong trường;
·  Văn bản quy định về các nguyên tắc sử dụng các nguồn kinh phí đã được phân bổ;
·  Bảng dự toán kinh phí năm của các đơn vị trong trường và tổng hợp dự toán của toàn trường;
·  Văn bản chính thức phân bổ kinh phí của trường hàng năm;
·  Bảng cân đối thu chi các nguồn thu hàng năm;
·  Quyết toán năm;
·  Các báo cáo về việc sử dụng kinh phí hàng năm của các đơn vị/bộ phận trong trường;
·  Báo cáo thẩm định tài chính của các đơn vị trong trường;
·  Báo cáo kiểm toán hàng năm;
·  Các số liệu thống kê về tỷ lệ kinh phí dành cho các mảng hoạt động khác nhau (đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, khác) trong trường;
·  Các báo cáo tổng kết đánh giá việc sử dụng kinh phí trong các hoạt động của trường;
·  Những thay đổi hoặc điều chỉnh sau các đánh giá về việc phân bổ và sử dụng kinh phí.
·  Các minh chứng liên quan khác :………………………………….
Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
·  Nhà trường có quy định về việc phân bổ tài chính hành năm không? Nếu không, dựa trên cơ sở nào để nào trường phân bổ tài chính cho các hoạt động và cho các đơn vị trong trường?
·  Nhà trường có quy định về việc sử dụng các nguồn kinh phí không?
·  Khi phân bổ và sử dụng kinh phí có tuân thủ theo các quy định đó không?
·  Các quy định đó có được điều chỉnh không? Nếu có, cơ sở để điều chỉnh? và bao lâu được điều chỉnh lại?
Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài
·  Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là tài chính được phân bổ sử dụng hiệu quả;
·  Dựa vào các câu hỏi trên, thẩm định các thông tin của trường cung cấp và thu thập thêm các thông tin trong các cuộc phỏng vấn. Các câu hỏi đó có thể được sử dụng trong phỏng vấn.
·  Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 1779

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8614

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078969