09:59 EST Thứ hai, 06/02/2023

Quyết định thành lập Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng TĐG chất lượng giáo dục trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2013

Thứ hai - 14/04/2014 03:34
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       Số:       /QĐ-ĐHSPHN2                                                  Hà Nội, ngày ...  tháng ...  năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban thư ký
giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
 
            Căn cứ Quyết định số 128/CP ngày 14/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;
            Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;           
            Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục đào tạo;
            Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
            Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013;
            Xét đề nghị của Giám đốc TTKT&ĐBCLGD,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
            Điều 2. Ban thư ký có nhiệm vụ giúp Hội đồng trong việc triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học theo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            Điều 3. Các Trưởng phòng: HCTH, Tài vụ, TCCB, Giám đốc TTKT&ĐBCLGD và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: HCTH, TTKT&ĐBCLGD.
          
   
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Văn TuyếnDANH SÁCH BAN THƯ KÝ
(Kèm theo Quyết định số .../QĐ-ĐHSPHN2 ngày ... tháng ... năm 2013
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)
Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Hà Minh Tâm TS, Giám đốc TTKT&ĐBCLGD Trưởng ban
2 Nguyễn Văn Dũng ThS, P. Trưởng khoa Lịch sử Uỷ viên
3 Nguyễn Huy Hưng ThS, P. Trưởng khoa Toán Uỷ viên
4 Nguyễn Thị Hải CV. TTKT&ĐBCLGD Uỷ viên
5 Nguyễn Hữu Hòa CV. TTKT&ĐBCLGD Uỷ viên
6  Hoàng Thị Kim Huyền ThS, P.Trưởng khoa Sinh-KTNN Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Lễ ThS, P.Trưởng khoa Ngoại ngữ Uỷ viên
Ấn định danh sách có 07 người.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 1643

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8478

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078833