10:06 EST Thứ hai, 06/02/2023

Quyết định thành lập các Nhóm công tác giúp việc cho Hội đồng TĐG chất lượng giáo dục trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2013

Thứ hai - 14/04/2014 03:38
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                    Số:       /QĐ-ĐHSPHN2                                  Hà Nội, ngày ...  tháng ... năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các nhóm công tác
 giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
 
            Căn cứ Quyết định số 128/CP ngày 14/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;
            Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;           
            Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục đào tạo;
            Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
            Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013;
             Xét đề nghị của Giám đốc TTKT&ĐBCLGD,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các nhóm công tác giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Các nhóm công tác có nhiệm vụ giúp Hội đồng trong việc  triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Các Trưởng phòng: HCTH, TCCB, Giám đốc TTKT&ĐBCLGD, Thủ trưởng các đơn vị và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: HCTH, KT&ĐBCLGD.          
 
             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
           Nguyễn Văn TuyếnDANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC
 (Kèm theo Quyết định số ... /QĐ-ĐHSPHN2 ngày ... tháng ... năm 2013
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)
 
Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1
1. Hoàng Vĩnh Chinh
2. Nguyễn Thị Lễ
3. Nguyễn Thành Long
4. Trần Văn Hùng
5. Trần Tuấn Hà
6. Nguyễn Thị Hà
Trưởng phòng HCTH
P.Trưởng khoa Ngoại ngữ
P.Trưởng phòng CTCT-HSSV
P.Trưởng phòng HCTH
Trưởng phòng Thanh tra
Chủ tịch Công đoàn trường
Nhóm trưởng
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Nhóm 2
1. Nguyễn Quang Huy
2. Nguyễn Huy Hưng
3. Đỗ Chí Nghĩa
4. Trần Vũ Khánh
5. Bùi Kiên Cường
Trưởng phòng Đào tạo
P. Trưởng khoa Toán
P. Trưởng phòng Đào tạo
CV. phòng SĐH
Trưởng phòng SĐH
Nhóm trưởng
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Nhóm 3
1. Chu Vĩnh Quyên
2. Nguyễn Thị Hải
3. Nguyễn Cao Thăng
4. Nguyễn Quang Hưởng
5. Vũ Tuấn Anh
Trưởng phòng TCCB
CV. TTKT&ĐBCLGD
P. Trưởng phòng TCCB
CV. phòng TCCB
P. Trưởng khoa GDTC
Nhóm trưởng
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Nhóm 4
1. Trịnh Đình Vinh
2. Nguyễn Hữu Hòa
3. Cao Bá Cường
4. Phạm Phú Cam
5. Nguyễn Văn Thụ
6. Phan Xuân Dũng
P. Hiệu trưởng
CV. TTKT&ĐBCLGD
Bí thư Đoàn trường
P. Trưởng phòng HCTH
P. Trưởng khoa Vật lí
PGĐ TTGDQP-ANHN2
Nhóm trưởng
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Nhóm 5
.
1. Nguyễn P. Thông Thái
2. Hoàng T. Kim Huyền
3. Võ Thị Thu Hà
4. Vũ Công Hảo
5. Nguyễn Thị Yến
P. Hiệu trưởng
P. Trưởng khoa Sinh-KTNN
CV. phòng KHCN
Trưởng phòng KHCN
CV. phòng HTQT
Nhóm trưởng
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Nhóm 6
1. Phùng Quốc Tăng
2. Nguyễn Văn Dũng
3. Trịnh Đình Thắng
4. Lê Đình Du
5. Nguyễn Thị Ngà
6. Trịnh Công Trình
P. Hiệu trưởng
P. Trưởng khoa Lịch sử
Giám đốc TTTH&TBKT
Trưởng phòng Tài vụ
P. Chủ nhiệm Thư viện
P. Trưởng phòng QTĐS
Nhóm trưởng
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Ấn định danh sách có 06 nhóm.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 1649

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8484

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078839