11:04 EST Thứ hai, 06/02/2023

Thành lập Hội đồng TĐG chất lượng giáo dục trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2013

Thứ hai - 14/04/2014 03:31
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     
                           Số:       /QĐ-ĐHSPHN2                                                  Hà Nội, ngày 21  tháng 8  năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
 
            Căn cứ Quyết định số 128/CP ngày 14/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;
            Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;           
            Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục đào tạo;
            Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
            Căn cứ công văn số 1398/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013;
             Xét đề nghị của Giám đốc TTKT&ĐBCLGD,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
            Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            Điều 3. Các Trưởng phòng: HCTH, TCCB; Giám đốc TTKT&ĐBCLGD, Thủ trưởng các đơn vị và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Cục KT&KĐCLGD-Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: HCTH, TCCB
           TTKT&ĐBCLGD.

 
        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
           Nguyễn Văn Tuyến


DANH SÁCH
Thành viên Hội đồng tự đánh giá
(Kèm theo Quyết định số ... /QĐ-ĐHSPHN2 ngày … tháng … năm 2013
của Hiệu trưởng Trường đại học Sư Phạm Hà Nội 2)
      
 
 
 
 
 
 
 
Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1.                    Nguyễn Văn Tuyến Hiệu trưởng Chủ tịch
2.                    Nguyễn Phụ Thông Thái P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch
3.                    Hà Minh Tâm Giám đốc TTKT&ĐBCLGD Thư ký
4.                    Phùng Quốc Tăng P. Hiệu trưởng Ủy viên
5.                    Trịnh Đình Vinh P. Hiệu trưởng Ủy viên
6.                    Nguyễn Thị Hà Chủ tịch Công đoàn trường Ủy viên
7.                    Cao Bá Cường Bí thư Đoàn trường Ủy viên
8.                    Nguyễn Văn Mã Nguyên Hiệu trưởng Ủy viên
9.                    Khuất Văn Ninh Nguyên phó Hiệu trưởng Ủy viên
10.                Nguyễn Năng Tâm Nguyên Trưởng khoa GDTH Ủy viên
11.                Hoàng Vĩnh Chinh Trưởng phòng HCTH Ủy viên
12.                Bùi Kiên Cường Trưởng phòng Sau đại học Ủy viên
13.                Lê Đình Du Trưởng phòng Tài vụ Ủy viên
14.                Trần Tuấn Hà Trưởng phòng Thanh tra Ủy viên
15.                Vũ Công Hảo Trưởng phòng KHCN Ủy viên
16.                Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
17.                Nguyễn Thành Long P.Trưởng phòng CTCT-HSSV Ủy viên
18.                Chu Vĩnh Quyên Trưởng phòng TCCB Ủy viên
19.                Trịnh Công Trình P. Trưởng phòng QTĐS Ủy viên
20.                Nguyễn Thị Kiều Anh Trưởng khoa Văn Ủy viên
21.                Vũ Tuấn Anh P. Trưởng khoa GDTC Ủy viên
22.                Nguyễn Văn Dũng P.Trưởng khoa Lịch sử Ủy viên
23.                Hoàng Thị Kim Huyền P. Trưởng khoa Sinh-KTNN Ủy viên
24.                Nguyễn Huy Hưng P. Trưởng khoa Toán Ủy viên
25.                Nguyễn Thị Lễ P. Trưởng khoa Ngoại ngữ Ủy viên
26.                Nguyễn Văn Thụ P. Trưởng khoa Vật lí Ủy viên
27.               Vũ Hồng Phúc Chủ tịch Hội sinh viên Ủy viên
Ấn định danh sách có 27 người.

Những tin mới hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 1739

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8574

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078929