Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đề thi

.

.

Phần mềm “Quản lý đề thi” được phát triển bằng công cụ Visual Basic.Net và Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server (có thể dùng với Microsoft Access)...