12:17 ICT Thứ tư, 17/01/2018

Khoa Toán
      Số bài: 6
Khoa Vật lý
      Số bài: 6
Khoa Hoá học
      Số bài: 13
Khoa Sinh - KTNN
      Số bài: 7
Khoa Ngữ Văn
      Số bài: 24
Khoa Lịch sử
      Số bài: 17
Khoa Giáo dục Chính trị
      Số bài: 4
Khoa Giáo dục Tiểu học
      Số bài: 7
Khoa Giáo dục Mầm non
      Số bài: 8
Khoa Giáo dục thể chất
      Số bài: 5
Khoa Công nghệ Thông tin
      Số bài: 5
Khoa Ngoại ngữ
      Số bài: 32
Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh
      Số bài: 5

Các bài mới đăng:
Cơ học lượng tử 2 (Khoa Vật lý)
VL410

Tiếp cận tác phẩm văn học từ góc độ ngôn ngữ (Khoa Ngữ Văn)
VH428

Tiếp cận tác phẩm văn học từ góc độ ngôn ngữ (Khoa Ngữ Văn)
VH428

Liên kết và mạch lạc trong văn bản (Khoa Ngữ Văn)
VH426

Văn học so sánh (Khoa Ngữ Văn)
VH420

Văn học so sánh (Khoa Ngữ Văn)
VH420

Giải tích hàm (Khoa Toán)
TN313

Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao (Khoa Giáo dục thể chất)
TC507

Thể dục và phương pháp dạy học thể dục (Khoa Giáo dục thể chất)
TC504

Ứng dụng CNTT trong dạy học chuyên ngành (Khoa Giáo dục thể chất)
TC310

Ngôn ngữ SQL (Khoa Công nghệ Thông tin)
ST118

Ngôn ngữ SQL (Khoa Công nghệ Thông tin)
ST118

Cơ sở dữ liệu phân tán (Khoa Công nghệ Thông tin)
ST (TH117)

Cơ sở dữ liệu phân tán (Khoa Công nghệ Thông tin)
ST (TH117)

Đa dạng sinh học (Khoa Sinh - KTNN)
SH572 (SH442)

Vũ khí huỷ diệt lớn (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA503

Ứng dụng CNTT trong dạy học GDQP-AN (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA407

Chiến tranh lạnh (Khoa Lịch sử)
LS571

Quan hệ quốc tế thời cận-hiện đại (Khoa Lịch sử)
LS565

Một số vấn đề về phong trào giải phóng dân tộc (Khoa Lịch sử)
LS564