11:45 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Các bài thuộc chủ đề: Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh
Tổ chức hoạt động trải nghiệm GDQP-AN ở trường phổ thông (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA

Hiểu biết về phòng thủ dân sự (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA816

Hiểu biết về quân đội nước ngoài (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA814

Lịch sử truyền thống quân đội và công an nhân dân (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA305

Phương pháp dạy học GDQP-AN 1 (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA402

Phương pháp dạy học GDQP-AN 1 (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA402

Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA205

Kiểm tra đánh giá trong dạy học GDQP-AN (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA

Lý luận dạy học giáo dục QP-AN (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA902

Phát triển chương trình GDQP-AN (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA901

Công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA705

Tiếng Anh chuyên ngành (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA702

Điều lệnh quản lý bộ đội (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA706

Vũ khí huỷ diệt lớn (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA503

Ứng dụng CNTT trong dạy học GDQP-AN (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA407

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA319

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA318

Công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam (Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh)
QA317