22:54 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Các bài thuộc chủ đề: Khoa Hoá học
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành (Khoa Hoá học)
HH405

Hoá nông nghiệp (Khoa Hoá học)
HH348 (HH369)

Nhiệt động lực học - Động hoá học và xúc tác (Khoa Hoá học)
HH346

Toán cao cấp A (Khoa Hoá học)
TO202

Phương pháp dạy học môn KHTN ở trường phổ thông (Phương pháp dạy học 2) (Khoa Hoá học)
HH409

Hoá học kim loại (Khoa Hoá học)
HH344

Các phương pháp định lượng hoá học (Khoa Hoá học)
HH309

Đại cương và hidrocacbon (Hoá học hữu cơ 1) (Khoa Hoá học)
HH304

Khoa học tự nhiên 2 (Khoa Hoá học)
KHTN2

Hoá học đại cương 1 (Khoa Hoá học)
HH361

Các phương pháp định lượng hoá học (Khoa Hoá học)
HH309

Tính chất và phương pháp nghiên cứu phức chất (Khoa Hoá học)
HH342

Phân tích môi trường (Khoa Hoá học)
HH340 (HH351)

Hoá học các hợp chất thiên nhiên (Khoa Hoá học)
HH339 (HH421)

Động học các quá trình điện cực (Khoa Hoá học)
HH338

Giáo dục môi trường trong dạy học Hoá học (Khoa Hoá học)
HH422 (HH333)

Công nghệ xử lý môi trường (Khoa Hoá học)
HH413 (HH326)

Các phương pháp quang phổ (Khoa Hoá học)
HH407 (HH450)

Bài tập hoá học phổ thông (Phương pháp dạy học 4) (Khoa Hoá học)
HH406)

Điện hoá ứng dụng (Khoa Hoá học)
HH332 (HH441)

Độc học môi trường (Khoa Hoá học)
HH331

Hoá học các nguyên tố hiếm (Khoa Hoá học)
HH327

Danh pháp hợp chất hữu cơ (Khoa Hoá học)
HH325

Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ (Hoá học hữu cơ 4) (Khoa Hoá học)
HH307