16:32 EDT Thứ hai, 23/10/2017

Các bài thuộc chủ đề: Khoa Ngoại ngữ
Trung Quốc 2 (Khoa Ngoại ngữ)
TQ102

Viết 6 (Khoa Ngoại ngữ)
TCN227

Dịch câu (Khoa Ngoại ngữ)
ET&I302

Tiếng Hán thương mại (Khoa Ngoại ngữ)
TCN307

Ứng dụng CNTT trong ngành tiếng Trung (Khoa Ngoại ngữ)
TCN302

Đọc 6 (Khoa Ngoại ngữ)
TCN226

Kỹ năng thuyết trình (Khoa Ngoại ngữ)
ET&I310

Viết B2.2 (Ngôn ngữ Anh) (Khoa Ngoại ngữ)
ET&I219

Dạy ngữ liệu và kỹ năng ngôn ngữ (Khoa Ngoại ngữ)
ELT304

Viết B2.2 (Khoa Ngoại ngữ)
ELT219

Viết B1.2 (SP Anh) (Khoa Ngoại ngữ)
ELT211

Tiếng Trung du lịch khách sạn (Khoa Ngoại ngữ)
CT&I307

Viết HSK4 (Khoa Ngoại ngữ)
CT&I219

Viết HSK2 (Khoa Ngoại ngữ)
CT&I211

Ngữ pháp học (Khoa Ngoại ngữ)
CT&I203

Đọc 6 (Khoa Ngoại ngữ)
ASP (ACN226)

Ngữ âm - Âm vị học (Khoa Ngoại ngữ)
ASP (ACN201)

Tiếng Anh A2.2 (Khoa Ngoại ngữ)
A2102

Nghe 6 (Khoa Ngoại ngữ)
TCN224

Tiếng Anh 3_Ca 2 (Khoa Ngoại ngữ)
TA103

Tiếng Anh 3_Ca 1 (Khoa Ngoại ngữ)
TA103

Tiếng Anh 2_Ca 2 (Khoa Ngoại ngữ)
TA102

Tiếng Anh 2_Ca 1 (Khoa Ngoại ngữ)
TA102

Nghe - Ghi (Khoa Ngoại ngữ)
ET&I309

Đọc B2.2 (Ngôn ngữ Anh) (Khoa Ngoại ngữ)
ET&I218

Nghe B2.2 (Ngôn ngữ Anh) (Khoa Ngoại ngữ)
ET&I216

Đọc B2.2 (SP Anh) (Khoa Ngoại ngữ)
ELT218

Nghe B2.2 (SP Anh) (Khoa Ngoại ngữ)
ELT216

Đọc B1.2 (Khoa Ngoại ngữ)
ELT210

Nghe B1.2 (Khoa Ngoại ngữ)
ELT208

Đọc HSK4 (Khoa Ngoại ngữ)
CT&I218

Nghe HSK4 (Khoa Ngoại ngữ)
CT&I216

Đọc HSK2 (Khoa Ngoại ngữ)
CT&I210

Nghe HSK2 (Khoa Ngoại ngữ)
CT&I208

Văn hóa Anh - Mỹ (Khoa Ngoại ngữ)
ASP (ACN303)

Nghe 6 (Khoa Ngoại ngữ)
ASP (ACN224)

Tiếng Anh A2.1 (Khoa Ngoại ngữ)
A2101