22:56 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Các bài thuộc chủ đề: Khoa Giáo dục Chính trị
Phương pháp dạy học giáo dục công dân 1 (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT501

Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam (Khoa Giáo dục Chính trị)
QA811

Lịch sử triết học 3 (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT312

Tôn giáo học (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT303

Đạo đức nghề nghiệp (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT210

Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT204

Lịch sử triết học 1 (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT405

Giáo dục gia đình (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT323

Lịch sử triết học (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT213

Kinh tế học và giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT209

Lôgic học (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT202

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT103

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT102

Pháp luật đại cương (Khoa Giáo dục Chính trị)
PL101

Xã hội học (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT306

Lịch sử các học thuyết chính trị (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT414

Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 4 (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT404

Lịch sử tư tưởng Việt Nam (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT425

Xây dựng Đảng (Khoa Giáo dục Chính trị)
CT331